Magyarbóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

A szociális- és egyéb felnőtt étkeztetés, gyermekétkeztetés, térítési díjáról, valamint a mini bölcsődei gondozási díjról

Hatályos: 2023. 04. 01

Magyarbóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

A szociális- és egyéb felnőtt étkeztetés, gyermekétkeztetés, térítési díjáról, valamint a mini bölcsődei gondozási díjról

2023.04.01.

Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, mint a fenntartó társulás székhely szerinti települési önkormányzata a következő rendelet alkotja:1

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya a Magyarbólyi Óvoda Fenntartói Társulásban (a továbbiakban: Társulás) részt vevő települések közigazgatási területére terjed ki.

(2)2 A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi, a Társulásban részt vevő településen a (3) bekezdésben meghatározott szolgáltatást igénybevevő természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(3)3 A rendelet tárgyi hatálya a Társulás által biztosított ellátások igénybevételének szabályaira, valamint az ellátások intézményi és személyi térítési díjának, gondozási díjának igénybevételére, megállapítására, és a térítési díj és gondozási díj megfizetésére terjed ki.

2. A személyes gondoskodás formái, az ellátások igénybevétele

2. § (1)4 A Társulás a fenntartásában működő Magyarbólyi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha intézmény (a továbbiakban: Intézmény) útján az alábbi ellátásokat biztosítja:

a) szociális étkeztetés igény esetén a hónap minden napján,

b) gyermekétkeztetés (mini bölcsődei, óvodai és általános iskolai napközbeni ellátás) a gondozási, nevelési és oktatási napokon,

c) egyéb felnőtt étkeztetés (munkahelyi-, illetve vendégétkeztetés) munkanapokon,

d) egyéb étkeztetés biztosítása szociális intézmény részére a hónap minden napján.

(2)5 Az (1) bekezdésben meghatározott ellátások igénybevételéért térítési díjat, a mini bölcsődében gondozási díjat kell fizetni.

(3)6 Az ellátások igénybevételének részletes szabályait a fenntartó Önkormányzatok szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelete tartalmazza.

3.7 Intézményi térítési díjak és mini bölcsődei intézményi gondozási díj

3. §8 (1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 660,- Ft /ellátási nap.

(2) A munkahelyi étkeztetés intézményi térítési díja 660.- Ft/ellátási nap.

(3) A vendégétkeztetés intézményi térítési díja 1400.-Ft/ellátási nap.

(4) Szociális intézmény által, a napi 5-szöri étkeztetésért fizetendő térítési díj összege:

a) reggeli 300.- Ft/ellátási nap,

b) tízórai 200.- Ft/ellátási nap,

c) ebéd 1000.-Ft/ellátási nap,

d) uzsonna 200.- Ft/ellátási nap,

e) vacsora 300.- Ft/ellátási nap,

f) összesen 2000.-Ft/ellátási nap.

g) A szociális intézményi ellátás esetén valamennyi felsorolt étkezési forma igénybevétele kötelező.

(5) A mini bölcsődei étkeztetés intézményi térítési díja:

a) reggeli 90-Ft/ellátási nap,

b) tízórai 45,- Ft/ ellátási nap,

c) ebéd 270,- Ft/ ellátási nap,

d) uzsonna 45,- Ft/ ellátási nap,

e) összesen 450.- Ft/ellátási nap.

f) Mini bölcsődei ellátás esetében valamennyi felsorolt étkezési forma igénybevétele kötelező.

(6) Az óvodai étkeztetés intézményi térítési díja:

a) tízórai 90,- Ft/ ellátási nap,

b) ebéd 286,- Ft/ ellátási nap,

c) uzsonna 90,- Ft/ ellátási nap,

d) összesen 466.- Ft/ellátási nap.

e) Az óvodai ellátás esetében valamennyi felsorolt étkezési forma igénybevétele kötelező.

(7) Az általános iskola 1-8. évfolyamán az intézményi térítési díj:

a) tízórai 110.- Ft/ellátási nap,

b) ebéd 340.- Ft/ellátási nap,

c) uzsonna 100.- Ft/ellátási nap,

d) összesen ebéd, tízórai, uzsonna 550.- Ft/ellátási nap.

(8) A Vigyáz-Lak Mini Bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 350.- Ft/bölcsődében töltött gondozási nap.

4. §9

5. §10

6. §11

7. §12

4. Személyi térítési és személyi gondozási díj

8. §13 (1)14 A szociális étkeztetés szolgáltatást igénybe vevők által fizetendő személyi térítési díj mértékét az intézményvezető az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 116. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a személyi térítési díj összege étkeztetés esetén nem haladhatja meg a szolgálatatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelmének 30%-át. Amennyiben az igénybevevő jövedelme kevesebb, mint 44.500.-Ft, úgy számára a személyi térítési díj összege a hivatkozott rendelkezésnek megfelelve egyénileg kerül megállapításra úgy, hogy az az igénybevevő jövedelmének 30 %-át a személyi térítési díj összege ne haladja meg.

b) azon ellátottnak, akinek a rendszeres havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 160%-át nem éri el: 445.- Ft/ellátási nap

c) azon ellátottnak, akinek a rendszeres havi jövedelme a szociális vetítési alap legkisebb összegének 160%-300%-a között van 515.- Ft/ellátási nap

d) azon ellátottnak, akinek a jövedelme a szociális vetítési alap legkisebb összegének 300%-a felett van 660.- Ft/ellátási nap.

(2)15

(3)16 Az étel házhozszállítási díja Magyarbóly település területén 50.- Ft/háztartás.

(4)17 Az Szoctv. 114. § (3) bekezdésének megfelelően ingyenes szociális ellátásban részesül az a személy, aki jövedelemmel nem rendelkezik.

9. § (1)18 A munkahelyi étkeztetés személyi térítési díja megegyezik az intézményi térítési díj összegével.

(2)19 Munkahelyi étkezés alatt a Társulás, valamint a társult önkormányzatok és azok szerveivel jogviszonyban álló közszolgálati tisztviselőket, közalkalmazottakat és munkavállalókat kell érteni.

(3)20 A gyermekétkeztetés személyi térítési díja megegyezik az intézményi térítési díj összegével, amely összeget az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő kedvezmények és mentességek figyelembe vételével állapít meg.

10. § (1)21 A Vigyáz-Lak Mini Bölcsődében a bölcsődei gondozás személyi térítési díja megegyezik az intézményi gondozási díj összegével, ami 350,- Ft/bölcsődében töltött gondozási nap.

(2) A személyi gondozási díj fizetésére kötelezett, a személyi gondozási díj megfizetése alól mentesül abban az esetben, ha a mini bölcsődei gondozásban lévő gyermek családjában az egy főre jutó jövedelem mértéke 22.800.- Ft, vagy ennél kevesebb.

(3) Nem kell továbbá gondozási díjat fizetni az alábbi feltételeknek megfelelő személyeknek:

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek

b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

c) a három vagy több gyermekes család gyermekének

d) az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek

e) a nevelésbe vett gyermek

f) a védelembe vett gyermek gondozása esetén.

(4) A gondozási díjat az intézményvezető úgy állapítja meg, hogy az étkezésért és a gondozásért fizetendő havi térítési díjak együttes összege nem haladhatja meg a család egy főre jutó nettó havi jövedelmének 25 %-át. Amennyiben a megállapított összeg meghaladja a nettó havi jövedelem 25 %-át, a gondozásért fizetett térítési díjat az Intézményvezető a megengedett mértékig csökkenti.

(5) Mini bölcsődei gondozási díj alatt a gyermekek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére szóló díjat kell érteni.

5. A térítési díj és gondozási díj megfizetése és ellenőrzése

11. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó ellátásokért a térítési díjat az igénybevétel napjától havonként, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig Magyarbóly településen, a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségének hivatalában (7775 Magyarbóly, Vasút u. 15.), továbbá az Intézmény által meghirdetett befizetési napokon Illocskán, Kislippón és Lapáncsán is lehetőség van megfizetni készpénzben. Határidőig lehetőség van az intézmény bankszámlaszámára átutalással történő megfizetésre is. A mini bölcsődei gondozási díjat az intézményben a kisgyermeknevelőnél illetve az intézményvezetőnél lehet készpénzben megfizetni.

(2) A szociális étkezés és a vendégétkezés nem teljes hónapra (töredékhónap) is igénybe vehető azzal, hogy a megrendelés csak egybefüggő étkezési napokra szólhat.

(3)22

(4) A vendégétkezés térítési díja - az étkezés eseti jellegére, a főzőkonyha kapacitására is tekintettel - az Intézmény által meghatározott rendben, az (1) bekezdéstől eltérően is megfizethető.

(5) Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az Intézmény élelmezésvezetőjének legalább egy munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban, vagy telefonon - előző nap 12 óráig - be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 2. munkanaptól mentesül. A kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól.

(6) A szociális étkeztetés térítési díját az Szt. szerint meghatározott személy, a gyermekjóléti alapellátás térítési díját a Gyvt. szerint meghatározott személy, az egyéb felnőtt étkeztetés térítési díját az igénybevevő köteles megfizetni.

(7) A megállapított térítési díj és gondozási díj megfizetését az Intézmény vezetője havonta ellenőrzi. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az Intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az Intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.

(8)23 A (7) bekezdés szerint nyilvántartott díjhátralékról az Intézmény vezetője negyedévenként - a Társulás munkaszervezetének jegyzője útján - tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása, vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében.

6. Záró rendelkezések

12. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Szt. és a Gyvt. térítési díjra és gondozási díjra vonatkozó rendelkezéseit, valamint a végrehajtásukra kiadott rendeletekben foglaltakat kell alkalmazni.

(2)24

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

A bevezető a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdése a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdése a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdése a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § (3) bekezdése a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3. alcím címe a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

8

A 3. § a Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. § a Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. §-t a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az 5. § a Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. §-t a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 6. §-t a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 7. § a Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. §-t a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 8. § a Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

14

A 8. § (1) bekezdése a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 8. § (2) bekezdését a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 8. § (3) bekezdése a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 8. § (4) bekezdése a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 9. § (1) bekezdése a Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdése a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

19

A 9. § (2) bekezdése a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

20

A 9. § (3) bekezdése a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

21

A 10. § (1) bekezdése a Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

22

A 11. § (3) bekezdését a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 9. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 11. § (8) bekezdése a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

24

A 12. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.