Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII.1.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2023. 03. 01

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII.1.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

2023.03.01.

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy meghatározza Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által biztosított - a gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997.évi XXXI. törvényben ( a továbbiakban: Gyvt.) is szabályozott, a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának forrásait, feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét.

A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel- a község területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint- ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik- az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire.

I. Fejezet

A gyermekek védelmének rendszere

1. § (1) A gyermekek védelmét a képviselő-testület a következő személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja.

(2) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:

a) gyermekjóléti szolgáltatás

b) gyermekek napközbeni ellátása

ba) bölcsőde

bb) óvoda

II. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Általános szabályok

2. § (1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője /továbbiakban: kérelmező/ kérelmére történik.

(2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére a kérelmet az intézménynél nyújtja be.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét a tényállás tisztázása mellett az intézményvezető intézkedése alapozza meg.

(4) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell.

(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése előtt az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét tájékoztatni kell:

- az ellátás tartamáról és feltételeiről
- az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról,
- az intézmény házirendjéről,
- a fizetendő térítési díjról.
(6) Az ellátásra jogosult köteles:
- az (5) bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásulvételéről nyilatkozni,
- az intézményi nyilvántartásokhoz adatot szolgáltatni,
- a jogosultsági feltételekben, illetve nyilvántartott adataiban bekövetkezett
változásokról nyilatkozni.

Gyermekjóléti alapellátások

3. § (1) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családjából való kiemelésének megelőzése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, életkörülményeinek javításához.

(2) Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a) gyermekjóléti szolgálat

b) gyermekek napközbeni ellátása keretében

- bölcsőde
- óvoda

A gyermekjóléti szolgáltatás

Általános szabályok

4. § A gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, mely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

- a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését,
- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését,
- a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,
- a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Gyermekjóléti szolgálat

5. § (1) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el.

(2) A szolgálat feladatai különösen:

- a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése,
- a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás, az ezekhez való hozzájutás segítése,
- a védelembe vett gyerekek gondozási, nevelési tervének elkészítése,
- a helyettes szülői hálózat szervezése,
- a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásának segítése,
- az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete hatályosulásának folyamatos figyelemmel kísérése, új ellátások bevezetésének kezdeményezése,
- felkérésre környezettanulmány készítése, illetve az örökbe fogadni szándékozó körülményeinek vizsgálata,
(2) A gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás térítésmentes, melyet az Önkormányzat a SZASZK (Szociális Alapszolgáltatási Központ) intézményén keresztül biztosít az alábbi ellátási területeken: Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposfő, Kiskorpád, Jákó, Somodor, Somogyaszaló, Mike, Hencse, Hedrehely, Kőkút, Visnye.
(3) A személyes gondoskodás igénybevétele - ha a Gyvt. másként nem rendelkezik - önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője ( a továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.
(4) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére iránynyulú kérelmét a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez nyújthatja be.

Gyermekek napközbeni ellátása

6. § (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban lévő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését szervezi meg azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő – piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,

a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül,

c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.

(3) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: mini bölcsőde, óvoda.

Mini Bölcsőde

7. § (1) A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja.

(2) A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyelettel, speciális tanácsadással vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a családokat, mely szolgáltatásokért a 2. melléklet szerinti térítési díjat kell fizetni.

(3) A bölcsődei ellátás megszűnik annak a nevelési évnek a végén, amikor a gyermek a harmadik életévét betölti (kivéve, ha a gyermek testi és szellemi fejlettsége alapján még nem érett az óvodai nevelésre – ebben az esetben a bölcsődei nevelés egy évvel meghosszabbodik.)

Pénzbeli ellátások

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

8. § . (1) Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban (a továbbiakban: rendkívüli támogatás) részesíti, ha:

a.) a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy
b.) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került (pl. betegség, elemi kár, stb.).
(2) Rendkívüli támogatást elsősorban azoknak a gyermekeknek kell megállapítani:
a.) akiknek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve
b.) alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásnak, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség, vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak.

9. § . (1) A képviselő-testület a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

(2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nyújtható a gyermekét egyedül nevelő szülő részére akkor is, ha az egy főre eső jövedelme maximum 20%-kal meghaladja a (2) bekezdésben meghatározott értékhatárt.

(3) A rendkívüli támogatás egyszeri összege gyermekenként 6.000,-Ft-ig terjedhet.

(4) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy naptári éven belül családonként két alkalommal adható.

(5) Különös méltánylást igénylő esetben a kérelmező évente legfeljebb további egy alkalommal, illetve jövedelmére tekintet nélkül is rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető. Méltányosságot csak a képviselő-testület gyakorolhatja.

10. § . (1) A rendkívüli támogatás iránti kérelem benyújtását követően a családnál környezettanulmányt kell készíteni.

(2) A rendkívüli támogatás megállapításáról, összegéről és formájáról határozatban kell rendelkezni.

11. § . A rendkívüli támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskörének gyakorlását - a 9. §.(5) bekezdésében foglaltak kivételével - a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

II. Fejezet

Természetbeni ellátások

12. § . (1) A rendszeres támogatás megállapítható készpénzben, és természetbeni ellátás formájában is nyújtható.

(2) Természetbeni ellátás formájában nyújtható a rendszeres támogatás, vagy annak egy része, az általános iskoláskorú:

a.) védelembe vett gyermekek számára, különösen gyermekintézményi díj megfizetésére,
b.) egyéb ellátás kifizetésének átvállalására.
c.) tankönyv és tanszerellátásának támogatására
d.) egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj.
(3) Természetben lehet megállapítani a rendszeres támogatást, vagy annak egy részét, a középiskola vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részére:
a.) tandíj,
b.) egyéb ellátás kifizetésének átvállalására.
c.) tankönyv és tanszerellátásának támogatására

13. § . (1) A rendkívüli támogatás készpénzben és természetbeni ellátás formájában is nyújtható.

(2) Természetbeni ellátás formájában nyújtható az ellátás a védelembe vett gyerekek számára különösen akkor, ha:

a.) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a gondozó a pénzbeli rendkívüli támogatást nem a gyermekre fordítja,
b.) a gyerekek tankönyv és tanszerellátásának támogatására és
c.) egyéb ellátás kifizetésének átvállalására kérték a támogatást.

14. § . (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelmet a jegyzőhöz kell benyújtani.

(2) A kérelemben valamint a jövedelem- és vagyonnyilatkozatban szereplő adatok valódiságának a megállapítása környezettanulmány készítésével vizsgálható.

(3) Ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján megállapítható, hogy a gyermeket gondozó családban a család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban foglalt adatoknak a felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.

III. Fejezet

A gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Térítési díjak

15. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az ellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért, a bölcsődei gondozásért és a bölcsődében az időszakos gyermekfelügyeletért kell térítési díjat fizetni. (Mellékletek)

(2) A polgármester dönt abban az esetben, ha a törvényes képviselő a személyi térítési díjat vitatja.

(3) Az intézményi térítési díjról az ellátási területen élő lakosságot a jegyző a helyben szokásos módon tájékoztatja.

(4) Az étkezési térítési díjat a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde munkatársa a gyermekétkeztetés igénybe vevőjeének az intézményében előre meghirdetett időpontokban szedi be a helyben szokásos módon a tárgyhónapra vonatkozóan.

(5) Ha a térítési díj fizetésre kötelezett határidőben nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének a polgármester 15 napos határidő tűzésével felhívja a kötelezettségének teljesítésére és tájékoztatja a személyi térítési díj meg nem fizetésének jogkövetkezményeire. Amennyiben az így közölt határidő eredménytelenül telik el és 60 napon túli étkezési térítési díj fizetési kötelezettsége keletkezett az igénybevevőnek, szülőnek (törvényes képviselőnek) az étkezés biztosítását meg kell szüntetni.

(6) Az étkeztetésből kizárt igénybevevők részére az étkezés ismételt igénybe vételét csak a hátralék megfizetését és az aktuális havi térítési díj megfizetését követően lehet biztosítani.

Normatív kedvezmények

16. § . (1) Gyermekétkeztetés esetén a Gyvt. 148. §. (5) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményt kell biztosítani az ellátottaknak.

(2) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

17. § . (1) Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról.

(2) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegével nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a polgármesterhez fordulhat. Ebben az esetben a kérelemről határozatban kell dönteni.

(3) A személyi térítési díjat havonta minden hónap 15 napjáig kell megfizetni. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztja, az intézményvezető 15 napos határidővel felszólítja, az elmaradt térítési díj befizetésére.

Hatályba léptető és záró rendelkezések

18. § . (1) E rendelet 2021. év augusztus hó 01. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni. A hatálybalépést megelőzően megállapított és folyósított rendszeres gyermekvédelmi támogatásokra, elsõ ízben az éves felülvizsgálatkor kell a rendelkezéseket alkalmazni.

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004.(IV.30.) Önk. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

1. melléklet

1. sz. melléklet

Az Étkezési térítési díj mértéke: (az árak bruttó árak)

a)1 óvodai étkezési térítési díj háromszori étkezés esetén: 1040,- Ft

b)2 bölcsődei étkezési térítési díj négyszeri étkezés esetén: 980,- Ft

2. melléklet

A gondozási / felügyeleti díj a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde
Mini Bölcsődei telephelyén:

a) a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás térítési díja: 1000 .- Ft

b) az időszakos gyermekfelügyelet térítési díja: 300.- Ft/óra

(minden megkezdett óra után fizetendő a térítési díj összege)
1

Az 1. melléklet 1. pont a) alpontja a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet 1. pont b) alpontja a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.