Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 29- 2021. 09. 30

Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdéseiben és Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdéseiben és Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a település 2021. évi költségvetésének)

  • „a) költségvetési bevételeit 38.760.329 Ft-ban,”

(állapítja meg.)

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a település 2021. évi költségvetésének)

  • „d) költségvetési kiadásait 88.972.928 Ft-ban,”

(állapítja meg.)

3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi pénzeszköz átadásainak részletezését a 4. melléklet tartalmazza. A pénzeszköz átvételek a 9. melléklet szerint kerülnek meghatározásra.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2021. évi közhatalmi bevételeit a 6. melléklet, az intézményi működési bevételeket a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2021. évi központi költségvetésből származó működési támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2021. évi éves előirányzat felhasználási tervét a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat több évre kiható (3 év), várható bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2021. évben nyújtott közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

(8) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, a 14. melléklet tartalmazza. A Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeket a 15. melléklet részletezi.

(9) Az 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait a 16. melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület a kiadások között 31.305.045 Ft tartalékot állapít meg (1. melléklet). A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a Polgármesterre átruházza, 200.001 Ft összegtől a Képviselő-testület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.

(11) A polgármester saját hatáskörben az önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintő ügyekben 500.000 Ft értékhatárig köthet szerződéseket, írhat alá megállapodásokat. Az általa kötött szerződésekről, kötelezettség-vállalásokról a képviselő-testületet utólag tájékoztatni kell.

(12) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

(13) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évben engedélyezett létszámát 14 főben, az önkormányzati foglalkoztatott létszámát 1 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 5 főben, választott tisztségviselők létszámát 2 főben állapítja meg a képviselő-testület (11. melléklet).

(14) Az önkormányzat 2021.évi köztisztviselői illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

(15) Az önkormányzat által megállapított szolgáltatási díjakat a 17. melléklet tartalmazza.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.