Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról szóló 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 27- 2021. 09. 28

Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról szóló 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 20/C. § (9) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában, valamint a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 201.. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A települési támogatásokról szóló 2/2015(III.1.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A települési lakásfenntartási támogatás alábbi formái igényelhetők:)

  • „a) havi rendszerességgel fizetendő közüzemi számla kifizetéshez hozzájárulás, vagy
  • b) természetben nyújtott tüzelőanyag.”

(2) A települési támogatásokról szóló 2/2015(III.1.) önkormányzati rendelet 18. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3b) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott természetben nyújtott tüzelőanyag tárgyévente egy alkalommal, szeptember 1. és október 15. napja között igényelhető.”

(3) A települési támogatásokról szóló 2/2015(III.1.) önkormányzati rendelet 18. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A települési lakásfenntartási támogatás nem nyújtható olyan kérelmező részére, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj150%-át, egyedül álló esetén a 300%-át.

(6) A települési támogatás éves összege nem haladhatja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj:

  • a) 100%-át a 18. § (3) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetén,
  • b) 225%-át a 18. § (3) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetén.”

2. § Ez a rendelet 2021. szeptember 27-én lép hatályba, és 2021. szeptember 28-án hatályát veszti.