Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nagyhalász Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló, 1/2021. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 10

Nagyhalász Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló, 1/2021. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–15. melléklethez

Indokolás

A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletével

1.318.387.479 Ft

Költségvetési bevétellel

1.556.947.063 Ft

Költségvetési kiadással

238.559.584 Ft
(236.231.356 Ft
2.328.228 Ft

Költségvetési hiánnyal
- ebből működési hiány
felhalmozási hiány)

fogadta el.

A lekönyvelt tényadatok ismeretében áttekintve a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint figyelembe véve a Képviselő-testület döntéseit az alábbi módosítás tervezetét terjesztem az önkormányzat Képviselő-testülete elé:

Az önkormányzat (rendelet tervezet 8-9 melléklete) bevételi előirányzatai az alábbiak szerint változnak:

- Az önkormányzat működési támogatási előirányzatain belül belső átcsoportosítást végeztünk, az előirányzatokat a megfelelő helyre könyveltük. Ugyanakkor megemeltük 526.000,- Ft összeggel a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás miatt.

- A működési célú támogatások államháztartáson belülről sort megemeltük a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás költségeivel, mely a költségvetés elfogadása után vált csak ismerté. Ugyanakkor a működési és felhalmozási támogatásokat is helyrekönyveltük.

- Felhalmozási célú támogatások bevételeit megemeltük 3.000.000,- Ft-tal, mely a Petőfi Sándor Művelődési ház padlócseréjére fordítható, illetve a közfoglalkoztatás program keretében megvalósuló kiadások költségeinek megtérítését a megfelelő helyre csoportosítottuk.

- A felhalmozási célú bevétel előirányzatát 11.700.000,- Ft-tal növeltük, ingatlanértékesítés miatt.

- Az önkormányzat előző évi költségvetési maradványának összegét a 2020. évi teljesítéshez igazítottuk, így 2.225.879,- Ft összeggel megemeltük, mivel a költségvetés készítésekor még nem volt megállapítható a pénzmaradvány összege. (Ez az összeg még változhat.)

- Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 2.771.000,- Ft-ra emeltük. Ez az összeg a kiadások között is szerepel, így a költségvetés egyensúlyát nem befolyásolja, csak a közfoglalkoztatás bérkönyvelésének technikai megoldása.

Kiadási előirányzatok az alábbiak szerint változnak:

- A bérelőirányzat 9.929.860,- Ft-tal kerül megemelésre. Beépítésre került a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak bére.

- A munkáltatót terhelő járulék összegének növekedése a fenti bérköltség miatt vált szükségessé. (989.870,- Ft)

- Dologi kiadások összegéből átcsoportosítottuk a közfoglalkoztatás keretében megvalósuló felhalmozási kiadási előirányzatot, valamint beépítettük a munkaügyi központtól még nekünk járó részt (439.420,- Ft).

- A beruházásaink előirányzata ingatlanvásárlás, (12.600.000,- Ft) illetve a léüzem költségei miatt növekedtek.

- A felújítások előirányzatát 3.787.400,- Ft-tal megemeltük, a Petőfi Sándor Művelődési Ház padlócseréje, illetve a csapadékvíz 2. ütemének előkészítő munkálatai miatt.

A felújítások és beruházások részletesen a rendelet tervezet 6. és 7. mellékletében láthatók.

- Az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét a már bevételnél említett okok miatt növeltük 2.771.000,- Ft összegben.

- Az intézményfinanszírozás előirányzatát 526.000,- Ft összeggel emeltük, melyet a könyvtár részére adunk át, érdekeltségnövelő támogatás címen.

Fentiek átvezetése után a bevételi és kiadási oldal 31.887.809,- Ft-os növekedést mutat.

A Polgármesteri Hivatal (rendelet tervezet 10-11. melléklete) költségvetésében a pénzmaradvány összegét megemeltük 220.574,- Ft-tal.

A dologi kiadások összegét 4.665.574,- Ft-tal növeltük, ugyanakkor a beruházási kiadásokat 4.4450.000,- Ft-tal csökkentettük. Így az összes bevétel 135.886.652,- Ft-ra módosult.

Az Anóka Eszter Városi Könyvtár (rendelet tervezet 12-13. melléklete) költségvetésében a fentebb említett 526.000,- Ft érdekeltségnövelő támogatással az intézményfinanszírozás összegét megemeltük, 70%-át a dologi, 30 %-át a felhalmozási kiadások közé beépítettük.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház (rendelettervezet 14-15. melléklete) esetében a költségvetési maradvány összegét 2.690,- Ft-tal megemeltük a dologi kiadások növelése mellett.

Valamennyi intézmény esetében elvégezzük a szükséges - jogcímeken belüli - előirányzat átcsoportosítást a teljesítésekhez igazodva, melyet az elemi költségvetés tartalmaz.

A bevételi és kiadási előirányzatok átvezetése után a 2021. évi költségvetésünk az alábbiak szerint módosul:

1.345.278.409 Ft

Költségvetési bevétel

1.586.287.136 Ft

Költségvetési kiadás

241.008.727 Ft
(204.156.320 Ft
36.852.407 Ft

Költségvetési hiány
- ebből működési hiány
felhalmozási hiány)

A költségvetési hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételével fedezzük.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a polgármester gyakorolja veszélyhelyzet idején a képviselő-testület jogköreit.