Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

A szociális étkeztetés térítési díjáról

Hatályos: 2021. 05. 28

A szociális étkeztetés térítési díjáról

Általános indokolás

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 5/2014.(V.12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a rendelet több tekintetben nem felel meg a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) jogszabályszerkesztésre vonatkozó rendelkezéseinek. Célszerűségi szempontokat figyelembe véve az önkormányzat a rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról döntött.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A Jat. 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása:

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A tervezetnek társadalmi hatása, gazdasági, költségvetési hatása nincs.

A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.