Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Hatályos: 2021. 10. 19

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Általános indokolás

A Belügyminisztérium Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. 2. 1. pont jogcímen benyújtott támogatási igénnyel kapcsolatban szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó vissza nem térítendő támogatást biztosított Vanyola Község Önkormányzata számára:

A benyújtott támogatási igényre 47 m3 kemény, lombos tűzifa vásárlására használhatunk fel 955.040 Ft összegben.

Az önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit, azzal, hogy a szabályozás kötelező elemei:

- a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra jogosult ( e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő) előnyt élvezzen,

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és

- háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Részletes indokolás

A 6. §-hoz

1. §-hoz

Ez a rendelkezés tartalmazza a rendelet célját és hatályát.

2. §-hoz

A szociális tűzifa támogatásra jogosultak körét rögzíti.

3 - 5. §-hoz

A támogatás odaítélésének menetét tartalmazza.

6. §-hoz

A rendelet hatálybalépését és hatályon kívül helyezését határozza meg. Mivel ez a rendelet csak az idei évben megállapított támogatásra érvényes, ezért az elszámolást követően célszerű a rendeletet rögtön hatályon kívül helyezni.