Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Csákvár város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Csákvár város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 89. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a költségvetési évről december 31. fordulónappal éves elemi költségvetési beszámolót köteles készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Magyar Államkincstár ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 28. napján fogadta el az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), amely a költségvetés végrehajtásának időszakában három alkalommal került módosításra.

A Rendelet végrehajtásáról, a költségvetésben meghatározott feladatok, bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről, az Önkormányzat vagyoni helyzetéről, a normatívák alakulásáról számol be.

Csákvár Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásának elkészítése a következő alapvető jogszabályok előírásainak figyelembevételével történt:

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.),

a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény,

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.),

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.),

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet,

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.

A számszaki beszámoló a törvényi előírásoknak megfelelő táblázatrendszerben, szerkezetben és tartalommal készült, a 2020. évi elfogadott költségvetési rendelethez igazodóan, azzal összehasonlíthatóan készült, és a következő mellékleteket tartalmazza:

1. melléklet Csákvár Város Önkormányzata összevont pénzforgalmi mérlege

2. melléklet Csákvár Város Önkormányzata pénzforgalmi mérlege

3. melléklet a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi mérlege

4. melléklet a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde pénzforgalmi mérlege

5. melléklet a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház pénzforgalmi mérlege

6. melléklet Csákvár Város Önkormányzata költségvetési bevételei

7. melléklet Csákvár Város Önkormányzata költségvetési kiadásai

8. melléklet Csákvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei

9. melléklet Csákvár Város Önkormányzata finanszírozási kiadásai

10. melléklet Intézmények teljesített bevételei kormányzati funkciónként

11. melléklet Csákvár Város Önkormányzata teljesített bevételei kormányzati funkciónként

12. melléklet Intézmények teljesített kiadásai kormányzati funkciónként

13. melléklet Csákvár Város Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkciónként

14. melléklet Csákvár Város Önkormányzata 2020. évi felújítási, felhalmozási kiadásai

15. melléklet Csákvár Város Önkormányzat a létszámadatai

16. melléklet Csákvár Város Önkormányzata általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása

17. melléklet Csákvár Város Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

18. melléklet Csákvár Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntései évenkénti és célok szerinti bontásban

19. melléklet Csákvár Város Önkormányzata maradványkimutatása

20. melléklet Csákvár Város Önkormányzata mérlege

21. melléklet Csákvár Város Önkormányzata eredménykimutatása

22. melléklet Csákvár Város Önkormányzata vagyonkimutatása

23. melléklet Csákvár Város Önkormányzata által adott közvetített támogatások

24. melléklet Csákvár Város Önkormányzata részesedései