Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 09. 01

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

Általános indokolás

A Magyar Közlöny 103. számában jelent meg és 2021. június 15-én lépett hatályba a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról című 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet.

A Korm. rendelet 1. § alapján: „A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.”

A fenti jogszabályi rendelkezés alapján a fennálló veszélyhelyzet ellenére a képviselő-testületek és bizottságaik ülésezhetnek, feladat- és hatáskörüket maguk gyakorolják.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény felhatalmazást ad a települési önkormányzatok számára, hogy a helyi sajátosságok figyelembevételével alkossanak rendeletet és ebben a rendeletben szabályozzák a helyben biztosítható szociális ellátások formáit, odaítélésének feltételeit, illetve a szociális rászorultság mértékét.

Damak Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével megalkotta a 10/2020. (VI.30.) önkormányzati rendeletet a szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól.

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal a helyi önkormányzatok szociális rendeleteinek, valamint gyermekjóléti alapellátásokat, a pénzbeli ellátásokat és a személyes gondoskodást biztosító rendeleteinek törvényességi felügyeleti szempontból történő vizsgálata eredményeként a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 133. § (3) bekezdésében továbbá a Helyi Önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI.26.) Korm. rendelte 5. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint az (5) bekezdésében előírtak alapján konzultációs adatlap megküldésével szakmai segítséget nyújtott.

A szakmai segítségben leírtak, illetőleg a rendelet gyakorlati alkalmazása során szerzett tapasztalatok indokolták a tárgykörre vonatkozó helyi rendelet hatályon kívül helyezését és új rendelet megalkotását.

H a t á s v i z s g á l a t

A rendelet tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet:

1. megfeleljen a Magyarország Alaptörvényéből eredő tartalmi és formai követelményeknek,

2. illeszkedjen a jogrendszer egységébe,

3. megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai jogból eredő kötelezettségeknek és

4. megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek.

Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a következő állapíthatóak meg:

1. várható társadalmi hatások: a rendelet alkalmazása egyértelműbbé válik, egyértelműen tisztázza a jogosultsági feltételek megléte esetén a biztosításra kerülő támogatást.

2. várható gazdasági, költségvetési hatások: gazdasági, költségvetési hatása a helyi költségvetésben biztosított.

3. várható környezeti hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. várható egészségügyi következmények: a rendelet megalkotásának egészségügyi következményei nincsenek.

5. adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a feladatellátás biztosított.

6. a rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a szakmai segítségnyújtásban jelzettek figyelmen kívül hagyása törvénysértő helyzetet eredményezett volna.

7. a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Meghatározza a rendelet célját.

A 2. §-hoz

Meghatározza a rendelet hatályát.

A 3. §-hoz

A rendeletben alkalmazott fogalmak kerülnek értelmezésre.

A 4. §-hoz

Hatásköri rendelkezést tartalmaz.

Az 5. §-hoz

Általános eljárási szabályokat tartalmaz, melyek a rendelet egységes alkalmazását biztosítják.

A 6. §-hoz

Az ellátáshoz való jogosultság megállapításához szükséges kötelezően csatolandó okiratokat sorolja föl.

A 7. §-hoz

A támogatás folyósításának formáit tartalmazza.

A 8–15. §-hoz

Az egyes támogatási formákat tartalmazza megjelölve azok jogosultsági feltételeit a támogatás összegét.

A 16. §-hoz

Közköltséges temetés szabályait, a költségek megfizetése alóli mentesítés a részletfizetési kedvezmény biztosítását, illetve ennek feltételeit szabályozza.

A 17. §-hoz

Az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások felsorolását tartalmazza.

A 18. §-hoz

Az értekeztetésre, mint szociális alapszolgáltatásra vonatkozó részletszabályokat tartalmazza.

A 19. §-hoz

Hatályon kívül helyezi a tárgykörben jelenleg hatályban lévő rendeletet.

A 20. §-hoz

A szövegcserés módosító rendelkezés hatáskör átruházásról rendelkezik.

A 21. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.