Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII.9.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2020. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 15 - 2021. 08. 16

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2020. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében és 88. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2020. (IX.23.) önkormányzati rendelet I. Fejezete a következő 3/A. alcímmel egészül ki:

„3/A. Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések köre

3/A. § (1) A Deszki Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelője rendszeresen területbejárást végez a település közigazgatási területén az elhagyott hulladék felderítése érdekében. A közterület-felügyelő jelzése, valamint lakossági bejelentés alapján az Önkormányzat megteszi az elhagyott hulladék felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket.

(2) Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedések költségeit az Önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja.

(3) Az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot az Önkormányzat külön megrendelésére a közszolgáltató összegyűjti, elszállítja, gondoskodik az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék kezeléséről.”

2. § Ez a rendelet 2021. augusztus 15-én lép hatályba.