Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről

Hatályos: 2022. 06. 01

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről

2022.06.01.

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet 48. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kunfehértó Község közigazgatási területén vendéglátó üzletet üzemeltető természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló jogszabály hatálya alá tartozó, rendezvénytartási engedéllyel rendelkező alkalmi és rendszeres rendezvényekre,

b) közoktatási intézményekben tartott rendezvényekre,

c)1 a december 31-ről január 1-jére virradó éjszakai rendezvényekre,

d)2 a szálláshelyeken üzemeltett vendéglátó egységekben tartott rendezvényekre,

e)3 mozgóboltokra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazása során:

a) éjszakai nyitvatartás: az üzlet 22 és 6 óra közötti nyitva tartása;

b) üdülési szezon: május 1. és szeptember 30. közötti időszak;

c) korlátozás alá eső időszak: e rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott időszak;

d) I. számú övezet: a település belterülete;

e) II. számú övezet: a település üdülőterülete;

f) III. számú övezet: a település külterülete.

3. A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendje

3. § (1) Az I. és III. számú övezetekben vasárnaptól csütörtökig 23 óra és 6 óra között, pénteki és szombati napokon 24 óra és 6 óra között nem tarthatnak nyitva.

(2) A II. számú övezetben az üdülési szezonban hétfőtől vasárnapig 23 óra és 6 óra között nem tarthatnak nyitva.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik arra a vendéglátó üzletre, amelynek üzemeltetője az e rendelet alapján kiadott állandó vagy eseti éjszakai nyitvatartási engedéllyel rendelkezik.

4. Állandó éjszakai nyitvatartási engedély

4. § (1) A vendéglátó üzletet az üzemeltetője a korlátozás alá eső időszakban csak állandó éjszakai nyitvatartási engedéllyel (a továbbiakban: állandó nyitvatartási engedély) tarthatja nyitva.

(2) Az állandó nyitvatartási engedély iránti kérelmet az e rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon kell benyújtani a jegyzőhöz.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az üzemeltető nevét és székhelyét,

b) az üzlet nevét és címét,

c) a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét,

d) a kereskedelmi hatóság által vezetett, a kereskedelmi tevékenységet végző nyilvántartásba vételéről szóló igazolás számát,

e) a környezetvédelmi hatóság zajkibocsátási határérték megállapításáról szóló határozatának, valamint a zajkibocsátási határérték betartásának feltételeinek biztosításáról szóló határozat számát.

(4) A kérelemhez mellékletként csatolni kell:

a) amennyiben nem az üzemeltető jár el, közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást,

b) a 11. § (2) bekezdésében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.

5. § (1) Az állandó nyitvatartási engedéllyel kapcsolatos elsőfokú érdemi döntés meghozatala átruházott hatáskörben az Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) hatáskörébe tartozik, másodfokon a Képviselő-testület jár el.

(2) Az eljárás lefolytatásáról és az érdemi döntés előkészítéséről a jegyző gondoskodik.

(3) Az állandó nyitvatartási engedély kiadása iránti kérelemre indult eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szerinti eljárás során szükséges döntéseket a jegyző hozza meg.

6. § (1) A bizottság a kérelemben foglalt tartalommal akkor engedélyezi az állandó éjszakai nyitvatartást, amennyiben:

a) a kérelmező rendelkezik

aa) a kereskedelmi hatóság nyilvántartásba vételéről szóló igazolással,

ab) környezetvédelmi hatóság zajkibocsátási határérték megállapításáról szóló határozatának, valamint a zajkibocsátási határérték betartásának feltételeinek biztosításáról szóló határozattal,

b) a kérelmező csatolta a 4. § (4) bekezdésében meghatározott dokumentumokat,

c) a kérelmezőnek a önkormányzattal szemben három hónapot meghaladó lejárt tartozása nem áll fenn.

(2) Az üzemeltető az állandó nyitvatartási engedély kiadása után kérelmezheti a nyitvatartási idő módosítását:

a) amennyiben csökkenteni akarja, elegendő a jegyzőnek bejelentenie a nyitvatartási idő végét,

b) meghosszabbítás iránti kérelem esetén az engedély módosítását kell kérnie a Bizottságtól.

(3) Az üzemeltető személyének változása esetén az új üzemeltetőnek újra kell kérelmeznie az állandó nyitvatartási engedélyt.

(4) A vendéglátó üzlet a korlátozás alá eső időszakban az állandó nyitvatartásról szóló bizottsági döntés alapján kiadott engedélyező határozat véglegessé válását követően üzemelhet.

(5) Az állandó nyitvatartási engedélyt az üzemeltető köteles az üzletben tartani, és azt az ellenőrzést végző hatóság kérésére bemutatni.

7. § A Bizottság a 6. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése estén sem adja meg az állandó nyitvatartási engedélyt, amennyiben

a) a jegyző kereskedelmi hatósági jogkörében eljárva kötelező éjszakai zárvatartási időszakot rendelt el, annak véglegessé vált feloldásáig,

b) a kérelmezővel szemben az üzlet működésével összefüggésben a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül véglegessé vált határozattal közigazgatási szankció került alkalmazásra,

c) a kérelmező számára korábban kiadott állandó nyitvatartási engedély visszavonása óta hat hónap még nem telt el

5. Állandó éjszakai nyitvatartási engedély visszavonása

8. § (1) A Bizottság visszavonja az állandó nyitvatartási engedélyt, ha

a) az üzemeltetőnek az önkormányzattal szemben három hónapot meghaladó lejárt tartozása áll fenn,

b) a vendéglátó üzlet zajkibocsátása a korlátozás alá eső időszakban meghaladja a megállapított zajkibocsátási határértéket,

c) az üzemeltetővel szemben az üzlet működésével kapcsolatban egy éven belül két alkalommal került sor a közösségi együttélés alapvető szabályinak megsértése miatt véglegessé vált szankció alkalmazására.

(2) Az állandó nyitvatartási engedély visszavonása és a korlátozás alá eső időszakban történő nyitva tartás megtiltása esetén az üzemeltető a határozat véglegessé válásától számított hat hónap eltelte után terjeszthet elő újabb állandó nyitvatartási engedély iránti kérelmet.

6. Eseti éjszakai nyitvatartási engedély

9. § (1) A korlátozás alá eső időszakra eseti éjszakai nyitvatartási engedély (a továbbiakban: eseti nyitvatartási engedély) kérhető alkalmi rendezvények (esküvő, családi rendezvény, bál) tartása céljából, amelynek időtartama legfeljebb a rendezvény megkezdését követő nap reggel 6 óráig terjedhet.

(2) Az eseti nyitvatartási engedély iránti kérelmet az e rendelet 2. mellékletét képező nyomtatványon a jegyzőnél kell benyújtani legkésőbb az alkalmi rendezvényt megelőző 8. napig.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az üzemeltető nevét és székhelyét,

b) az üzlet nevét és címét,

c) a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét,

d) a kereskedelmi hatóság által vezetett, a kereskedelmi tevékenységet végző nyilvántartásba vételéről szóló igazolás számát,

e) a környezetvédelmi hatóság zajkibocsátási határérték megállapításáról szóló határozatának, valamint a zajkibocsátási határérték betartásának feltételeinek biztosításáról szóló határozat számát.

(4) A kérelemhez mellékletként csatolni kell a 11. § (2) bekezdésében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot.

10. § (1) Az eseti nyitva tartás engedélyezésével kapcsolatos döntést átruházott hatáskörben jegyző hozza meg, másodfokon a Képviselő-testület jár el.

(2) Eseti nyitvatartási engedély ugyanazon üzletre vonatkozóan egy naptári éven belül legfeljebb tíz alkalommal adható.

(3) Az állandó nyitvatartási engedéllyel rendelkező üzemeltetőnek akkor kell eseti nyitvatartási engedélyt kérnie, amennyiben a tervezett alkalmi rendezvény időtartama meghaladja az állandó nyitvatartási engedélyben meghatározott, illetve a kereskedelmi hatósághoz bejelentett nyitvatartási időt.

(4) Nem adható eseti nyitvatartási engedély:

a) a 7. § a) pontja szerinti esetben,

b) ha a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül

ba) az üzletet működtető ugyanazon üzemeltetővel szemben a zajos működésével kapcsolatban benyújtott panasz alaposnak bizonyult,

bb) az üzletben megrendezésre került alkalmi rendezvény alkalmával rendőri intézkedésre került sor,

bc) a üzemeltetővel szemben az üzlet működésével összefüggésben a közösségi együttélés alapvető szabályinak megsértése miatt véglegessé vált határozattal szankció alkalmazására került sor,

bd) a Bizottság véglegessé vált határozattal az üzemeltető állandó nyitvatartási engedélyét visszavonta.

(5) Az eseti nyitvatartási engedélyt az üzemeltető köteles az üzletben tartani, és azt az ellenőrzést végző hatóság kérésére bemutatni.

7. Eljárási szabályok

11. § (1) Az e rendelet szerinti önkormányzati hatósági ügyekben az eljárást az Ákr. rendelkezései szerint kell lefolytatni.

(2) Az állandó és eseti nyitvatartási engedély iránti eljárás lefolytatásáért a kérelmező igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj összege 3000 forint, amelyet csekken, vagy átutalással köteles megfizetni.

(3) A kérelmek elbírálásának ügyintézési határideje 8 nap.

(4) A jegyző nyilvántartást vezet az állandó és eseti nyitvatartási engedéllyel rendelkező üzletekről, valamint azon üzletekről, amelyek esetében az állandó nyitvatartási engedély visszavonásra került, amit az önkormányzat honlapján közzétesz.

8. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

13. § Hatályát veszti Kunfehértó Község Község Képviselő-testületének 11/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete.

1

Az 1. § (2) bekezdés c) pontja a Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdés d) pontját a Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

3

Az 1. § (2) bekezdés e) pontját a Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.