Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 30- 2021. 10. 01

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Vokány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

 • a) tárgyévi költségvetési bevételét 144.553.951 Ft-ban,
  • aa) működési költségvetési bevételét 111.361.089 Ft-ban,
  • ab) felhalmozási költségvetési bevételét - Ft-ban,
  • ac) finanszírozási bevételét 33.192.862 Ft-ban,
 • b) tárgyévi költségvetési kiadását 144.553.951 Ft-ban,
  • ba) működési költségvetési kiadását 123.062.029 Ft-ban,
  • bb) felhalmozási költségvetési kiadását 18.110.465 Ft-ban,
  • bc) finanszírozási kiadását 3.381.457 Ft-ban
 • c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 33.192.862 Ft-ban,
  • ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 0 Ft-ban,
  • cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 0 Ft-ban,
 • d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
  • da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
  • db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
 • e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
  • ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
  • eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

Vokány Önkormányzat 2021.I.félévi költségvetésének pénzügyi mérlege

Bevételi jogcímek:

Eredi előirányzat

Módosítás

I. Módosított előirányzat

Önkorm.működési támogatása

84.536.448

355.716

84.892.164

Átvett p.eszköz OEP-től

6.465.000

-

6.465.000

Átvett p.eszk.helyi önkorm.-tól, hiv.-tól

1.043.000

-

1.043.000

Elkülönített állami p.alaptól

8.161.139

8.161.139

Műk.célú támogatások államháztartáson belülről

92.044.448

8.516.855

100.561.303

Gépjárműadó

-

-

-

Iparűzési adó

4.000.000

-

4.000.000

Kommunális adó

3.000.000

-

3.000.000

Adópótlék, bírság

-

154.469

154.469

Közhatalmi bevételek

7.000.000

154.469

7.154.469

Fej.kez.EU-s program/kerékpárút

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

250.000

-

250.000

Ellátási díjak /szoc.étk.tér.díj befizetése

-

3.381.457

3.381.457

Kamatbevétel

-

-

-

Egyéb működési bevételek/urnahely

13.860

-

13.860

Egyéb működési bevételek

263.860

3.381.457

3.645.317

Előző évi pénzmaradvány

33.192.862

-

33.192.862

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

-

-

Finanszírozási bevételek

33.192.862

-

33.192.862

-

-

-

Önkorm. bevételei összesen:

132.501.170

12.052.781

144.553.951

Kiadási jogcímek:

Eredeti előirányzat

Módosítás

I. Módosított előirányzat

Személyi kiadás

24.494.000

7.949.671

32.443.671

Munkaadókat terhelő járulékok

3.735.000

267.184

4.002.184

Dologi kiadások

27.946.000

-123.013

27.822.987

Ellátottak pénzbeli juttatása

6.900.000

-

6.900.000

Átadott pénzeszköz

51.488.556

404.631

51.893.187

Finanszírozási kiadások

-

3.381.457

3.381.457

Tartalék

-

-

-

Tárgyi eszköz beszerzés

1.389.000

172.851

1.561.851

Felújítások

16.548.614

-

16.548.614

Önkorm. kiadásai összesen:

132.501.170

12.052.781

144.553.951

2. melléklet

3. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosítás

I. Módosított előirányzat

Tel. önkorm.működési támogatása

21.182.712

-

21.182.712

Tel.önkorm.köznevelési fea.tám.

26.727.500

-

26.727.500

Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám.

15.271.680

-

15.271.680

Tel.önk.gyermekétkeztetési fea.tám.

19.084.556

-

19.084.556

Tel.önkorm.kulturális fea.tám.

2.270.000

-

2.270.000

Működési célú kiegészítő támogatás

-

355.716

855.716

Átvett p.eszk.OEP-től

6.465.000

-

6.465.000

Átvett p.eszk.helyi önkorm.-tól,hiv.-tól

1.043.000

-

1.043.000

Elkül.állami p.alaptól

-

8.161.139

8.161.139

Műk.célú támogatások államháztartáson belülről

92.044.448

8.516.855

100.561.303

Gépjárműadó

-

-

-

Iparűzési adó

4.000.000

-

4.000.000

Kommunális adó

3.000.000

-

3.000.000

Adópótlék, bírság

-

154.469

154.469

Közhatalmi bevételek

7.000.000

154.469

7.154.469

Fej.kez.EU-sprogram/kerékpárút

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

250.000

-

250.000

Ellási díjak/ szoc.étk.tér.díj bevételek

--

3.381.457

3.381.457

Kamatbevétel

-

-

-

Egyéb működési bevételek

13.860

-

13.860

Működési bevételek összesen

263.860

3.381.457

3.645.317

Előző évi pénzmaradvány

33.192.862

-

33.192.862

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

-

Finanszírozási bevételek

33.192.862

3.381.457

33.192.862

Önkormányzat bevétele összesen:

132.501.170

12.052.781

144.553.951

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások, péNZBELI JUTTATÁSA

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosítás

I. Módo-
sított

Eredeti
előirányzat

Módosítás

I. Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

I. Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

I. Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

I. Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

I. Módo-
sított

Eredeti
előirányzat

Módosítás

I. Módo-
sított

Zöldterület kezelés

4293000

-

4293000

665000

-

665000

452000

-

452000

5410000

-

5410000

Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás

8523000

-

8523000

1321000

-

1321000

6723000

-307623

6415377

300000

300000

9596051

-

9596051

26163051

-7623

26155428

Város- és
községrend. fea.

-

-

-

-

3960000

-378079

3581921

5152563

156992

5309555

9112563

-221087

8891476

Utak,hidak

3810000

3810000

3810000

3810000

Közvilágítás

4181000

4181000

4181000

4181000

Védőnői fea.

5937000

-

5937000

905000

-

905000

1423000

-

1423000

8265000

-

8265000

Szociális étkeztetés

2611000

-

2611000

405000

405000

66000

271654

337654

-

-

-

3082000

271654

3353654

Műv. házak
fea.

2830000

-

2830000

439000

-

439000

6672000

-15859

6656141

2300000

15859

2315859

12241000

-

12241000

Könyvtár

120000

-

120000

120000

-

120000

Sportfela-datok

221000

221000

221000

221000

Temető fenntartás

300000

300000

-

-

-

121000

-

121000

889000

889000

1310000

-

1310000

Átadott p.e.
óvodának

45812056

-

45812056

45812056

-

45812056

Átadott p.eszk-Óv.Társulásnak

100000

100000

100000

100000

Átadott p.e.
Német Kult.
Egy.-nek

200000

200000

200000

200000

Átadott p.eszk.önkor-mányzatoknak

1091000

-

1091000

1091000

-

1091000

Átadott p.eszk.Megyei Önkorm.EU-s

4285500

4285500

4285500

4285500

Lakásfenntart. tám.

600000

-

600000

600000

-

600000

Átmeneti seg.

202992

202992

6300000

-

6300000

6300000

202992

6502992

Háziorvosi ellátás

197000

-

197000

197000

-

197000

2021.évi előleg norm.áll.tám.

-

3381457

3381457

Tartalék

-

-

Elvonások,visszafiz.kötelezettségek

-

-

104631

104631

-

104631

104631

Közfoglalkoztatottak

-

7949671

7949671

-

267184

267184

103902

103902

-

-

-

-

8320757

8320757

Fertőző megbetegedések megelőzése

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormány-zat kiadása
összesen:

24494000

7949671

32443671

3735000

267184

4002184

27946000

-123013

27822987

69000000

-

6900000

51488556

404631

51893187

17937614

172851

18110465

132501170

12052781

144553951

3. melléklet

4. melléklet

Felújítás

Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítás módosításának előirányzata 16.548.614.-Ft

ebből kifizetésre került:

Óvoda fűtés korszerűsítés 5.872.735.-Ft”

4. melléklet

5. melléklet

Felhalmozási kiadások

Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási kiadása: 1.561.851.-Ft

ebből kifizetésre került:

Garázs+alap készítés 691.280.-Ft

Ózongenerátor vásárlás 59,990.-Ft

fűkasza vásárlás 198.999.-Ft

Forgószék vásárlás / 3 db 113.700.-Ft

Kültéri szemétgyűjtő 225.000.-Ft”