Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII.19.) önkormányzati rendelete

a lakosság részére nyújtott támogatásokról

Hatályos: 2023. 08. 19

Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 19.) önkormányzati rendelete

a lakosság részére nyújtott támogatásokról

2023.08.19.

Zalacséb Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében és 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet célja, hogy Zalacséb Község lakosság megtartó erejének növelése, a kedvezőbb demográfiai mutatók elérése, a rendkívüli élethelyzetben lévő családok támogatása. A rendelet célja, hogy támogatást nyújtson az újszülött gyermekeknek, az elhalálozott személy hozzátartozójának, a közoktatásban tanuló gyermekek családjának.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Zalacséb Községben élő és lakóhellyel rendelkező személyekre.

(3) A rendelet területi hatálya a Zalacséb Község közigazgatási területére terjed ki.

(4) A rendelet tárgyi hatálya Zalacséb Község Önkormányzata által biztosított

a) újszülött támogatásra

b) temetési támogatásra

c) iskolakezdési támogatásra

d) karácsonyi támogatásra terjed ki.

2. § (1) E rendeletben szabályozott támogatásokkal kapcsolatos eljárás kérelemre vagy hivatalból indulhat.

(2) Az e rendeletben szabályozott támogatási kérelmeket Zalacséb Község Polgármesterének címzeve, de a Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Zalacsébi Kirendeltségén (8996 Zalacséb, Rákóczi u. 43.) kell benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

(3) A támogatási kérelem mellé a kérelmező köteles a jogosultságot megalapozó igazolásokat vagy azok másolatot csatolni.

(4) Az e rendeletben szabályozott támogatásokkal kapcsolatos feladat- és hatásköröket – a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése alapján a polgármester gyakorolja.

(5) E rendeletben megállapított támogatások finanszírozására Zalacséb Község Önkormányzatának költségvetésében kell előirányzatot biztosítani.

3. § (1) Kérelemre a polgármester a gyermek születésére tekintettel a egyszeri támogatást nyújt a zalacsébi állandó bejelentett lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén legalább 6 hónapja életvitelszerűen tartózkodó, a gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes képviselő részére.

(2) A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a gyermek születését követő 3 hónapon belül.

(3) A támogatás nyújtására - amennyiben a gyermek törvényes képviselője nem élt az (1) bekezdésben foglalt lehetőségével - hivatalból is sor kerülhet, a gyermek lakcím-nyilvántartási rendszerben történő regisztrálását követő 90 napon belül.

(4)1 A támogatás mértéke gyermekenként 75.000,- Ft.

(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra egy gyermekre tekintettel csak egy személy jogosult.

4. § (1) Kérelemre a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester temetési támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a kérelmezőnek, aki a temetés költségeit viselte..

(2)2 A temetési támogatás mértéke 50.000,- Ft.

(3)3

(4) A kérelmet a haláleset bekövetkezését követő 30 napon belül lehet a Hivatalhoz benyújtani.

5. § (1) A képviselő-testület – hivatalból – a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a település közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező általános iskolai, középiskolai és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató diák, illetve hallgató részére iskolakezdési támogatást biztosíthat.

(2)4 Az iskolakezdési támogatás összege általános iskolások esetében a támogatás mértéke legfeljebb 40.000,- Ft, középiskolások esetében legfeljebb 40.000,- Ft

(3)5 Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók támogatása az első diploma megszerzéséig a támogatás mértéke legfeljebb 40.000 Ft.

(3a)6 A támogatás összegének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt minden év augusztus 31-ig.

(4) A támogatás felvételére a szülő vagy törvényes képviselő vagy nagykorú esetében saját maga jogosult.

(5) Az évi egyszeri támogatás kifizetéséről a Hivatal gondoskodik az önkormányzat költségvetésének terhére minden év szeptember 1. és október 31. napja között.

(6) A támogatás kifizetéséhez csatolni kell a középfokú és felsőfokú oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási, illetve hallgatói jogviszony igazolást.

6. § (1) A képviselő-testület - hivatalból - a településen állandó lakóhellyel rendelkező nyugdíjasok és 14 év alatti gyermekek részére személyenként ½ kg szaloncukor juttatást biztosít minden év decemberében természetbeni juttatásként.

(2) A képviselő-testület - hivatalból - valamennyi háztartás részére 1 db következő évi ’Zalacséb’ falinaptárat biztosíthat minden év decemberében természetbeni juttatásként.

7. § Ez a rendelet 2021. július 22-én lép hatályba.

1. melléklet

Kérelem
1

A 3. § (4) bekezdése a Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (2) bekezdése a Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (3) bekezdését a Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. § (2) bekezdése a Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. § (3) bekezdése a Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. § (3a) bekezdését a Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.