Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete

Zalavár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 07 - 2021. 12. 08

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete

Zalavár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.07.

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Zalavár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Zalavár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 213.742.121 forintban, bevételi főösszegét 213.742.121 forintban állapítja meg.”

2. § A Zalavár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 1, 2, 4, 6 sz. melléklet tartalmazza, a 3. § -ban meghatározott költségvetési bevételi főösszegen belül

a) a működési célú támogatások: 74.936.956 Ft,

b) a felhalmozási célú támogatások: 22.556.642 Ft,

c) a közhatalmi bevételek: 17.995.386 Ft,

d) a működési bevételek: 13.370.466 Ft,

e) a felhalmozási bevételek: 36.000 Ft,

f) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 84.846.662 Ft,

g) a bevételek előirányzata összesen: 213.742.121 Ft.”

3. § A Zalavár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) a működési kiadások: 120.276.562 Ft, ebből

b) a személyi jellegű kiadások: 53.234.128 Ft,

c) a munkaadókat terhelő járulékok: 7.994.054 Ft,

d) a dologi jellegű kiadások: 36.559.613 Ft,

e) társadalom és szociálpolitikai juttatás: 6.740.959 Ft,

f) működési célú pénzeszköz átadás: 5.746.768 Ft,

g) elvonások és befizetések: 1.040 Ft.

h) tartalék: 10.000.000 Ft.

i) felhalmozási kiadások: 91.215.961 Ft, ebből

j) beruházás: 30.279.906 Ft,

k) felújítás: 60.936.055 Ft.

l) finanszírozási kiadások: 2.249.598 Ft, ebből

m) költségvetési szervnek folyósított támogatás: 0 Ft,

n) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése: 2.249.598 Ft.

o) a kiadások előirányzata összesen: 213.742.121 Ft.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 1,2,3,5,13,14 sz. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 1. sz. melléklet mutatja be. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételeit működésre fordítja.

(4) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 10.000.000-Ft-ban képez.

(6) A 2021. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 12. sz. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.”

4. § A Zalavár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § A Zalavár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésében a „68.486.365” szövegrész helyébe a „91.215.961” szöveg lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

2021. évi költségvetés mellékletei

A

B

C

1

ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE

2

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3

4

CÍMREND

5

1.sz.

Az önkormányzat és költségvetési szerve működési,felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása

6

2.sz.

Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételeinek és kiadásainak fő összesítője

7

3.sz.

Önkormányzat költségvetési kiadásai

8

4.sz.

Önkormányzat költségvetési bevételek

9

5.sz.

Finanszírozási kiadások

10

6.sz.

Finanszírozási bevételek

11

7.sz.

Felhalmozási kiadások feladatonként (Önkormányzat)

12

8.sz.

Éves létszám-előirányzat

13

9.sz.

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

14

10.sz.

Adott, közvetített támogatások

15

11.sz.

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

16

12.sz.

2019. évi előirányzat-felhasználási terv

17

13.sz.

Zalavári Óvoda működési,felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása

18

19

14.sz

Zalavári Óvoda költségvetési kiadásai

20

15.sz

Zalavári Óvoda költségvetési bevételei

21

16.sz

Zalavári Óvoda finanszírozási bevételei

22

17.sz

Felhalmozási kiadások feladatonként (Zalavári Óvoda)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel

Megnevezés

2020 Teljesítés

2021 Előirányzat

Módosított Előirányzat 2021

Megnevezés

2020 Teljesítés

2021 Előirányzat

Módosított Előirányzat 2021

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Működési célű támogatások ÁHT-n belülről

68 881 124

67 324 781

74 936 965

1.

Személyi juttatások

28 837 844

30 622 832

30 814 892

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

73 049 451

0

22 556 642

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

4 490 614

4 723 289

4 519 072

Közhatalmi bevételek

15 071 842

10 725 000

17 995 386

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

18 848 776

30 168 228

32 305 913

Működési bevételek

11 404 668

12 556 836

12 643 650

4.

Egyéb működési kiadások

8 890 639

13 367 522

22 488 767

Működési célú pénzeszközátadás

5 617 032

4 567 522

5 746 768

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 033 580

6 800 000

6 740 959

Elvonások és befizetések

1 240 027

0

1 040

Tartalékok

0

2 000 000

10 000 000

Működési bevételek (1+2+3+49)

168 407 085

90 606 617

128 132 643

A.

Működési kiadások (1+….+5)

61 067 873

78 881 871

90 128 644

Működési bevételek és működési kiadások különbözete:

107 339 212

11 724 746

38 003 999

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

24 000

36 000

36 000

5.

Beruházási kiadások

27 132 163

6 026 000

29 644 906

Működési célú átvett pénzeszköz

30 000

0

0

6.

Felújítás

51 992 162

60 936 055

60 936 055

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

7.

Egyéb felhalmozási kiadások

4 905 204

0

0

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

54 000

36 000

36 000

B.

Felhalmozási kiadások (6+….+8)

84 029 529

66 962 055

90 580 961

Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:

-83 975 529

-66 926 055

-90 544 961

Központi, irányítószervi támogatás

2 319 473

0

0

Pénzmaradvány igénybevétele

97 387 156

83 124 606

83 124 606

Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)

99 706 629

83 124 606

83 124 606

D.

Finanszírozási kiadások

39 945 706

27 923 297

30 583 644

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

2 218 594

2 128 618

2 249 598

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

37 727 112

25 794 679

28 334 046

Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete:

59 760 923

55 201 309

52 540 962

Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)

268 167 714

173 767 223

211 293 249

E.

Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)

185 043 108

173 767 223

211 293 249

Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege

83 124 606

0

0

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE

működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel

Megnevezés

2020 Teljesítés

2021 Előirányzat

Módosított Előirányzat 2021

Megnevezés

2020 Teljesítés

2021 Előirányzat

Módosított Előirányzat 2021

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Működési célű támogatások ÁHT-n belülről

68 881 124

67 324 781

74 936 965

1.

Személyi juttatások

53 559 527

50 121 624

53 234 128

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

73 049 451

0

22 556 642

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

8 591 649

7 714 602

7 994 054

Közhatalmi bevételek

15 071 842

10 725 000

17 995 386

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

32 302 657

34 421 928

36 559 613

Működési bevételek

17 801 074

12 561 836

13 370 466

4.

Egyéb működési kiadások

8 890 639

13 367 522

22 488 767

Működési célú pénzeszközátadás

5 617 032

4 567 522

5 746 768

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 033 580

6 800 000

6 740 959

Elvonások és befizetések

1 240 027

0

1 040

Tartalékok

0

2 000 000

10 000 000

Működési bevételek (1+2+3+49)

174 803 491

90 611 617

128 859 459

A.

Működési kiadások (1+….+5)

103 344 472

105 625 676

120 276 562

Működési bevételek és működési kiadások különbözete:

71 459 019

-15 014 059

8 582 897

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

24 000

36 000

36 000

5.

Beruházási kiadások

27 595 032

6 661 000

30 279 906

Működési célú átvett pénzeszköz

30 000

0

0

6.

Felújítás

51 992 162

60 936 055

60 936 055

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

7.

Egyéb felhalmozási kiadások

4 905 204

0

0

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

54 000

36 000

36 000

B.

Felhalmozási kiadások (6+….+8)

84 492 398

67 597 055

91 215 961

Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:

-84 438 398

-67 561 055

-91 179 961

Központi, irányítószervi támogatás

2 319 473

0

0

Pénzmaradvány igénybevétele

97 725 162

84 703 732

84 846 662

Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)

100 044 635

84 703 732

84 846 662

D.

Finanszírozási kiadások

2 218 594

2 128 618

2 249 598

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

2 218 594

2 128 618

2 249 598

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

0

0

0

Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete:

97 826 041

82 575 114

82 597 064

Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)

274 902 126

175 351 349

213 742 121

E.

Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)

190 055 464

175 351 349

213 742 121

Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege

84 846 662

0

0

A

B

C

D

E

F

G

2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE

KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐ ÖSSZESÍTŐJE

2.sz.melléklet

Gorintban

Sor-szám

Megnevezés

Összesen

Kötelező Feladat

Önként vállalt Feladat

Állami Feladat

KIADÁSOK

I.

Működési kiadások (1+….+5)

110 276 562

110 276 562

0

1.

Személyi juttatások

53 234 128

53 234 128

2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 994 054

7 994 054

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

36 559 613

36 559 613

4.

Társadalom-, szociálpolitikai ellátás

6 740 959

6 740 959

5.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

5 746 768

5 746 768

6.

Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

0

0

7.

Elvonások és befizetések

1 040

1 040

II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

91 215 961

91 215 961

0

1.

Beruházási kiadások

30 279 906

0

30 279 906

2.

Felújítások

60 936 055

0

60 936 055

3.

Lakástámogatás

0

0

0

4.

Lakásépítés

0

0

0

5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

6.

EU-s forrásból finansz.támogatással megv.pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai

0

0

0

7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

III.

Támogatási kölcsönök

0

0

0

IV.

Tartalékok

10 000 000

0

10 000 000

1.

Általános tartalék

10 000 000

0

10 000 000

2.

Céltartalék

0

0

0

V.

Költségvetési szervek finanszírozása

0

0

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

211 492 523

201 492 523

10 000 000

VI.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

2 249 598

2 249 598

0

1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

3.

Függő, átfutó kiadások

2 249 598

2 249 598

0

C.

Finanszírozási kiadások (VI.)

2 249 598

2 249 598

0

BEVÉTELEK

1.

I. Működési bevételek

13 370 466

0

13 370 466

-

2.

II. Közhatalmi bevételek

17 995 386

17 995 386

0

2.1.

Helyi adók

15 700 000

15 700 000

0

2.2.

Illetékek

0

0

0

2.2.

Átengedett központi adók

0

0

0

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

70 000

70 000

0

2.4.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

2.5.

Egyéb fizetési kötlezettségből származó bevétel

2 225 386

2 225 386

0

3.

III. Működési támogatások, kiegészítések

74 936 965

73 936 965

1 000 000

3.1.

Önkormányzatok működési támogatása

64 821 557

64 821 557

0

3.4.

Egyéb működési célú támogatás

10 115 408

9 115 408

1 000 000

4.

IV. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

22 556 642

0

22 556 642

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

22 556 642

0

22 556 642

5.

VI. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

36 000

0

36 000

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

36 000

0

36 000

5.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

0

0

5.3

Pénzügyi befeketetésből származó bevételek

0

0

0

6.

VII. Átvett pénzeszközök

0

0

0

7.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

7.2.

Falhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

7.

VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII)

128 895 459

91 932 351

36 963 108

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

82 597 064

109 560 172

-26 963 108

8.

IX. Pénzmaradvány igénybevétele

84 846 662

0

84 846 662

0

9.1.

Működési célra

84 846 662

0

84 846 662

9.2.

Felhalmozási célra

0

0

0

-

9.

X. Belföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

10.1.

Központi irányítószervi támogatás

0

0

0

D.

Finanszírozási bevételek (9+10)

84 846 662

0

84 846 662

0

E.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

213 742 121

203 742 121

10 000 000

0

F.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

213 742 121

91 932 351

121 809 770

0

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

K1-K8. Költségvetési kiadások

3.sz.melléklet

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Teljesítés 2020

Előirányzat 2021

Módosított Előirányzat 2021

1.

2.

3.

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

17 192 185

19 540 572

18 230 984

02

Normatív jutalmak

K1102

0

300 000

300 000

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

1 509 588

06

Jubileumi jutalom

K1106

1 141 500

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

411 666

450 000

74 320

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

115 898

150 000

150 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

241 637

300 000

540 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

19 102 886

20 740 572

20 804 892

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

8 182 680

8 122 260

8 250 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 059 181

1 210 000

1 210 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

493 097

550 000

550 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

9 734 958

9 882 260

10 010 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

28 837 844

30 622 832

30 814 892

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 490 614

4 723 289

4 519 072

ebből: szociális hozzájárulási adó

K201

4 723 289

4 519 072

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K204

ebből: táppénz hozzájárulás

K205

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K207

DOLOGI KIADÁSOK

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

59 133

70 000

70 000

- könyvek, folyóiratok

59 133

70 000

70 000

- szakmai anyag, kisért.tárgyi e., szellemi termék

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 992 737

3 350 000

3 350 000

- hajtó- és kenőanyag

654 551

800 000

800 000

- szoc. tüzifa vásárlás

1 232 000

1 300 000

1 300 000

- irodaszer, nyomtatvány, posta

334 264

350 000

350 000

- élelmiszerek, falunap

42 521

70 000

70 000

- nem szakmai a., kisért.tárgyi e., szellemi termék

729 401

750 000

750 000

- munkaruha

0

80 000

80 000

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

3 051 870

3 420 000

3 420 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

423 532

834 581

834 581

- inform. Szolg. (ECOStat, távfelügyelet, TC inform.)

261 532

659 581

659 581

- weblap

143 000

156 000

156 000

- webtárhely

19 000

19 000

19 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

442 108

450 000

450 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

865 640

1 284 581

1 284 581

28

Közüzemi díjak

K331

3 248 071

3 510 000

3 510 000

- áram

2 033 778

2 080 000

2 080 000

- gáz

1 079 494

1 130 000

1 130 000

- víz

134 799

300 000

300 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

673 059

5 921 335

6 921 335

30

Bérleti és lízing díjak (közvilágítás)

K333

1 248 722

1 500 000

1 500 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

219 240

700 000

680 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (adatvédelmi tisztviselő)

K336

300 000

360 000

440 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

5 311 910

7 177 092

8 653 777

- ügyeleti díj

974 157

931 092

930 000

- fogl-eü. ellátás

260 000

90 000

90 000

- iskolaorvos

25 812

26 000

26 000

- állat eü. Szolg.

336 000

360 000

360 000

- biztosítási díjak

866 200

1 100 000

1 100 000

- szoc. tüzifa szállítás

254 100

300 000

300 000

- egyéb szolgáltatások

1 598 949

1 770 000

1 770 000

- bankköltség

996 692

1 100 000

1 100 000

- érintésvédelem

0

- előadóművészet, falunap, rendezvények

1 500 000

1 500 000

- Felelős Állattartás elősegítése (MFP-FAE)

1 478 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

11 001 002

19 168 427

21 705 112

36

Kiküldetések kiadásai

K341

237 271

300 000

65 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

223 030

300 000

186 000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

460 301

600 000

251 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 729 833

5 500 000

5 078 000

- ebből: téli rezsicsökkentés tüzifa juttatás áfa

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

502 000

422 000

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

238 130

195 220

145 220

- Leader Egyesület

46 500

46 500

46 500

- Balatoni Szövetség

48 720

48 720

48 720

- földvédelmi járulék

- erdőmérnök ügyintézési díj

0

- erdőigénybevétel hatósági díj

81 000

- egyéb dologi kiadások

61 910

100 000

100 000

- repülőtér peres ügy

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

3 469 963

5 695 220

5 645 220

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

18 848 776

30 168 228

32 305 913

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 033 580

6 800 000

6 740 959

- települési támogatás - lakhatáshoz kapcsolódó

K48-24

789 000

1 200 000

1 200 000

- települési támogatás - gyógyszer, gyógyászati segédeszköz

K48-24

665 580

800 000

800 000

- települési támogatás - újszülött

K48-24

250 000

300 000

300 000

- települési támogatás - eseti jelleggel nyújtott

K48-24

249 000

400 000

400 000

- települési támogatás - halálesethez kapcsolódó

K48-24

80 000

100 000

100 000

- települési támogatás - gyermekneveléshez kapcsolódó

K48-24

2 000 000

2 000 000

- települési támogatás - nyugdíjasok

K48-24

2 000 000

2 000 000

- települési támogatás - köztemetés

K48-24

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

2 033 580

6 800 000

6 740 959

ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

1 240 027

1 040

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

1 240 027

0

1 040

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 070 277

1 744 767

1 153 473

- Kistérség

186 000

186 000

196 980

- Belső ellenőrzés

224 850

224 850

145 780

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

136 370

136 370

147 901

- Házi segítségnyújtás

994 297

994 297

292 046

- Családsegítő

- Gyermekjóléti szolgálat

53 112

- Sármellék-Zalavár Kármentesítési Társulás

1 355 510

- közfogl.

114 204

- TÖOSZ tagdíj

23 250

23 250

23 450

- Bursa Hungarica

150 000

180 000

180 000

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

67

Kamattámogatások

K510

0

0

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2 546 755

2 822 755

4 593 295

- Balatoni Szövetség

49 140

- Leader Egyesület

- Zalavári Soprtegyesület

800 000

900 000

- Rendőrség telefon hozzájárulás

- Víz- és csat.szolg.tám. DRV

1 544 000

1 500 000

3 121 400

- Zalavári Egyházközség

500 000

- Monitoring (Sárm.-Zvár Rep.tér Kárment. Társ.)

452 755

452 755

452 755

- Mentőszolgálat

50 000

50 000

50 000

- Keszthelyi Mentők

20 000

20 000

70

Tartalékok

K513

2 000 000

10 000 000

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

6 857 059

6 567 522

15 747 808

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése (építési szabályzat)

K61

2 836 720

800 000

2 654 865

- településfejlesztési koncepció

1 560 000

- pályázati terv, szakértői díj, tanulmány

1 276 720

800 000

- Többfunkciós köz. ép. szakmérnöki zárónyilatk.

50 000

- MFP-OJKJ üzembehelyezési jegyzőkönyv

124 800

- MFP-HOR műszaki ell.

196 850

- TOP 3.2.1 műszaki ell., energ. Tanúsítv.

810 000

- TOP 1.1.1 Településtervezés

1 473 215

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 038 303

0

6 142

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

17 746 394

3 944 882

20 681 439

- közművelődési pályázat 2019. évre jutó megvalósítás

0

2 403 937

2 403 937

- közművelődési pályázat 2019. évre jutó megvalósítás - önrész

0

1 440 945

1 440 945

- kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

37 464

100 000

316 883

- nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése

0

0

0

- Óvodai játszóudvar (MFP-OJKJ)

3 784 886

- közösségszerv. Eszk.beszerz. (MFP-KEB) sátor, sörpad

1 054 213

- Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése (MFP-TFB/2021)

11 680 575

- orvosi eszköz (MFP-AEE)

1 968 504

0

0

- óvodai fejl. Eszk. (MFP-FOB)

591 550

0

0

- eszközfejl. (MFP-KKE)

5 846 347

0

0

- eszközfejl. (MFP-KKE)

5 926 109

0

0

- óvodai fejl. Eszk. (MFP-FOB)

0

0

0

- ovi udvar (MFP-OUF)

3 376 420

0

0

76

Részesedések beszerzése

K65

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

5 510 746

1 281 118

6 302 460

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

27 132 163

6 026 000

29 644 906

80

Ingatlanok felújítása

K71

41 393 216

47 981 146

47 981 146

- járda felújítás (MFP-BJA)

0

0

0

- járda felújítás (MFP-BJA) önrész

0

0

0

- pályázati önrész

2 500 000

2 500 000

- Dózsa u. 61. energetikai felújítás (TOP-3.2.1)

14 353 228

3 235 174

3 235 174

- Dózsa u. 61. energetikai felújítás (TOP-3.2.1) kazáncsere, önrész

0

1 574 803

1 574 803

- óvodai fejl. (MFP-FOB)

11 439 988

- orvosi rendelők fejl. (MFP-HOR)

15 600 000

4 247 426

4 247 426

- ipari parkok (TOP-1.1.1)

36 423 743

36 423 743

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

- közvilágítás

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

10 598 946

12 954 909

12 954 909

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

51 992 162

60 936 055

60 936 055

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

4 905 204

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

4 905 204

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

145 097 402

145 843 926

180 709 605

A

B

C

D

E

F

G

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

B1-B7. Költségvetési bevételek

4.sz.melléklet

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Teljesítés 2020

Előirányzat 2021

Módosított Előirányzat 2021

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

20 245 677

22 630 861

22 707 184

- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ált.tám.

8 123 360

13 845 272

13 921 595

Zöldterület

3 631 320

5 312 699

5 312 699

Közvilágítás

2 912 000

4 260 318

4 260 318

Köztemető

100 000

2 106 593

2 106 593

Közút

1 480 040

2 165 662

2 241 985

- Egyéb önk-i feladatok támogatása

5 000 000

8 778 128

8 778 128

- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

5 100

7 461

7 461

- Üdülőhelyi feladatok támogatása

27 302

- Települési önk-ok működésének támogatása

6 065 115

- Polgármesteri illetmény támogatása

1 024 800

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

13 015 100

13 494 520

14 379 670

- Óvodapedagógus 2 fő bér és járulék

7 868 700

8 750 700

9 236 850

- Óvodapedagógus kisegítő

2 400 000

2 919 000

3 318 000

- Óvodapedagógusok elismert létszáma, pótlólagos összeg

396 700

432 000

432 000

- Óvoda működési támogatás

1 461 000

1 392 820

1 392 820

- Kiegészítő támogatás - köznevelési feladatok

888 700

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

13 896 060

14 820 080

14 557 169

- Szociális feladatok támogatása

8 110 310

8 716 790

8 716 790

- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása -szociális étkeztetés, kiegészítő támogatása

1 634 000

1 592 640

1 689 250

- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása -szociális étkeztetés, kiegészítő támogatása

19 000

- Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

1 848 000

1 805 760

2 138 400

- Intézményi gyermekétkeztetés - kiegészítő bértámogatás

154 880

- Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetés támogatás

2 129 870

2 704 890

2 012 729

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 199 900

2 270 000

2 270 000

- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 270 000

2 270 000

- Kiegészítő támogatás - kulturális feladatok

399 900

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

6 124 183

2 900 000

10 907 534

- Helyi iparűzési adó miatti kiegészítő támogatás

1 445 712

- Lakossági víz- és csatorna szolg.tám.

1 544 000

1 500 000

3 121 400

- Szociális tüzifa támogatás

1 466 850

1 400 000

1 581 150

- Rendkívüli támogatás

3 113 333

4 759 272

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

55 480 920

56 115 461

64 821 557

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13 400 204

11 209 320

10 115 408

- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

0

- Bursa Hungarica

25 000

60 000

- Védőnői, iskola eü. finanszírozás

6 272 100

6 253 200

6 190 000

- Mezőőri hozzájárulás

810 000

1 080 000

1 023 000

- Közfoglalkoztatás támogatás

2 852 280

2 876 120

1 500 000

- nyári diákmunka

418 398

342 408

- rendezvényszerv. támogatása

354 331

- Alsópáhok támogatása

2 668 095

1 000 000

1 000 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

68 881 124

67 324 781

74 936 965

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

73 049 451

22 556 642

- Közösségszerv. eszközbeszerzés (MFP-KEB/2021)

1 279 017

- Óvodai játszóudvars (MFP-OJKJ/2021)

4 965 295

- Felelős állattartás elősegítése (MFP-FAE/2021)

1 478 000

- Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése (MFP-TFB/2021)

14 834 330

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

73 049 451

0

22 556 642

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

6 155 978

5 600 000

5 700 000

- Építményadó

3 740 241

3 600 000

3 600 000

- Magánszemélyek kommunális adója

2 415 737

2 000 000

2 100 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7 878 666

4 500 000

10 000 000

- Iparűzési adó

7 878 666

4 500 000

10 000 000

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók (40%)

B354

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

1 600

0

0

- Idegenforgalmi adó

1 600

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

7 880 266

4 500 000

10 000 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1 035 598

625 000

2 295 386

- Késedelmi pótlék

277 250

25 000

70 000

- Talajterhelési díj

728 348

600 000

860 000

- Végrehajtási átalány

30 000

30 000

- Közterület használati díj

400 000

- Mezőőri hozzájárulás

935 386

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

15 071 842

10 725 000

17 995 386

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

496 280

0

86 814

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 599 217

4 331 553

4 331 553

- Mezőőri hozzájárulás

0

600 000

- Vadászati terület bérlés

- Mezőgazdasági terület bérlés

236 118

150 000

150 000

- Terembérlet, utánfutó bérlés

645 270

600 000

600 000

- Petőfi S.u. 22/B.

735 000

630 000

630 000

- Kossuth L.u. 64. (MNM, Hosszú Gy.)

264 370

480 000

480 000

- Telenor bérleti díj

537 653

537 653

537 653

- Szoc. Étkezés kiszállítás

90 643

328 900

328 900

- Lakásbérleti díj - Nagy K. Z.

20 000

240 000

240 000

- Internet használat, fénymásolás

- Fűkaszálás

26 000

- Sírhely megváltás

4 000

5 000

5 000

- Útiköltség térítés

40 163

20 000

20 000

- Közterület használati díj (mozgóárus)

0

500 000

- Üzemi konyha bérbeadás

240 000

240 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

2 501 377

2 475 000

2 475 000

- Petőfi S. u. 22.

527 842

500 000

500 000

- Vagyonkezelői díj

1 900 000

1 900 000

1 900 000

- Ovi közmű továbbszámlázás

73 535

75 000

75 000

37

Tulajdonosi bevételek

B404

1 999 755

1 900 000

1 900 000

- ZSA Kft. Osztalék

1 786 000

1 700 000

1 700 000

- Vagyonkezelői díj

- Koncessziós, eszközhasználati díj - DRV

113 755

100 000

100 000

- Solener Gamma Kft.

100 000

100 000

100 000

38

Ellátási díjak

B405

1 472 830

3 667 941

3 667 941

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

831 892

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

63

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

63

0

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

1 481 024

0

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

22 230

182 342

182 342

- előző évi visszatérítés

177 342

177 342

- egyéb működési bevételek

5 000

5 000

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

11 404 668

12 556 836

12 643 650

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

24 000

36 000

36 000

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

24 000

36 000

36 000

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

30 000

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

30 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

168 461 085

90 642 617

128 168 643

A

B

C

D

E

F

G

ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

K9. Finanszírozási kiadások

5.sz.melléklet

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Teljesítés 2020

Előirányzat 2021

Módosított Előirányzat 2021

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 218 594

2 128 618

2 249 598

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

37 727 112

25 794 679

28 334 046

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

39 945 706

27 923 297

30 583 644

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

29

Váltókiadások

K94

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

39 945 706

27 923 297

30 583 644

A

B

C

D

E

F

G

ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

B8. Finanszírozási bevételek

6.sz.melléklet

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Teljesítés 2020

Előirányzat 2021

Módosított Előirányzat 2021

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

97 387 156

83 124 606

83 124 606

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

97 387 156

83 124 606

83 124 606

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

2 319 473

120 980

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

99 706 629

83 124 606

83 245 586

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

29

Váltóbevételek

B84

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

99 706 629

83 124 606

83 245 586

A

B

C

D

E

F

ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Felhalmozási kiadások feladatonként

7.sz.melléklet

Felhalmozási kiadás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi előirányzat

2021. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Felújítási kiadások célonként

Orvosi rendelők fejlesztése (MFP-HOR)

25 326 231

2020-2021

19 932 000

5 394 231

Dózsa u. 61. energetikai felújítás (TOP-3.2.1)

33 534 097

2020-2021

29 425 426

4 108 671

Dózsa u. 61. energetikai felújítás - önrész

2 000 000

2020-2021

2 000 000

Közművelődési pályázat

3 053 000

2021

3 053 000

Közművelődési pályázat - önrész

1 830 000

2021

1 830 000

Beruházási kiadások feladatonként

Ipari parkok (TOP.1.1.1)

47 723 220

2020-2021

1 465 067

46 258 153

pályázati önrész

2021

3 175 000

pályázati terv

2021

1 016 000

közösségszerv. Eszk.beszerz. (MFP-KEB) sátor, sörpad

1 338 850

Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése (MFP-TFB/2021)

14 834 330

14 834 330

Óvodai játszóudvar (MFP-OJKJ)

4 965 301

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

2021

127 000

ÖSSZESEN:

113 466 548

50 822 493

88 100 536

14 834 330

A

B

C

Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

8. sz.melléklet

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

011130

Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége

7

066010

Zöldterület-kezelés

1

066020

Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

0

Önkormányzat összesen

10

Éves létszám-előirányzata Közfoglalkoztatás

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2

Közfoglalkoztatás összesen

2

Éves létszám-előirányzat Óvoda

091110; 091140

Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai; Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

107051

Szociális étkeztetés

0

Óvoda összesen

5

Önkormányzat és intézményei összesen

17

A

B

C

D

E

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

9.sz.melléklet

EU-s projekt azonosítója:

TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00007

Források

2 019

2 020

2 021

Összesen

Saját erő

-

saját erőből központi támogatás

-

EU-s forrás

33 534 097

33 534 097

Társfinanszírozás

-

Hitel

-

Egyéb forrás

3

19

22

Források összesen

33 534 100

19

-

33 534 119

Kiadások, költségek

2 019

2 020

2 021

Összesen

Személyi jellegű

-

Beruházások, beszerzések

80 000

29 280 001

29 360 001

Szolgáltatások igénybevétele

65 447

65 447

Tartalék

-

Összesen

80 000

29 345 448

-

29 425 448

EU-s projekt azonosítója:

TOP-1.1.1-16-ZA1-2016-00003

Források

2 019

2 020

2 021

Összesen

Saját erő

-

saját erőből központi támogatás

-

EU-s forrás

47 723 220

47 723 220

Társfinanszírozás

-

Hitel

-

Egyéb forrás

-

Források összesen

-

47 723 220

-

47 723 220

Kiadások, költségek

2 019

2 020

2 021

Összesen

Személyi jellegű

506 620

506 620

Beruházások, beszerzések

959 447

959 447

Szolgáltatások igénybevétele

-

Tartalék

-

Összesen

-

1 466 067

-

1 466 067

A

B

C

D

Adott, közvetített támogatások

10.sz.melléklet

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

299 000

149 500

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

Összesen:

299 000

149 500

A

B

C

D

E

F

G

H

I

ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

11.sz.melléklet

forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2019. előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2019.

2020.

2021.

2021.
után

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

1.

Működési célú hiteltörlesztés tőke

2.

3.

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

6.

7.

Beruházás feladatonként

8.

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

Összesen (1+4+7+9+11)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI

12.sz.melléklet

forintban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

4 436 177

4 436 177

4 436 177

4 436 177

4 436 177

4 436 177

4 436 177

4 436 177

4 436 177

4 436 177

4 436 177

4 436 177

53 234 128

Munkaadót terhelő járulékok

666 171

666 171

666 171

666 171

666 171

666 171

666 171

666 171

666 171

666 171

666 171

666 171

7 994 054

Dologi és egyéb folyó kiadások

3 046 634

3 046 634

3 046 634

3 046 634

3 046 634

3 046 634

3 046 634

3 046 634

3 046 634

3 046 634

3 046 634

3 046 634

36 559 613

Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

478 897

478 897

478 897

478 897

478 897

478 897

478 897

478 897

478 897

478 897

478 897

478 897

5 746 768

Társadalom és szoc.pol. Ellátások

561 747

561 747

561 747

561 747

561 747

561 747

561 747

561 747

561 747

561 747

561 747

561 747

6 740 959

Felhalmozási kiadások

7 601 330

7 601 330

7 601 330

7 601 330

7 601 330

7 601 330

7 601 330

7 601 330

7 601 330

7 601 330

7 601 330

7 601 330

91 215 961

Elvonások és befizetések

7 601 330

7 601 330

7 601 330

7 601 330

7 601 330

7 601 330

7 601 330

7 601 330

7 601 330

7 601 330

7 601 330

7 601 330

1 040

Tartalék

833 333

833 333

833 333

833 333

833 333

833 333

833 333

833 333

833 333

833 333

833 333

833 333

10 000 000

Megelőlegezés visszafizetése

2 249 598

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 249 598

Kiadások összesen

27 475 218

25 225 620

25 225 620

25 225 620

25 225 620

25 225 620

25 225 620

25 225 620

25 225 620

25 225 620

25 225 620

25 225 620

213 742 121

Működési bevételek

1 114 206

1 114 206

1 114 206

1 114 206

1 114 206

1 114 206

1 114 206

1 114 206

1 114 206

1 114 206

1 114 206

1 114 206

13 370 466

Működési célú támogatások

6 244 747

6 244 747

6 244 747

6 244 747

6 244 747

6 244 747

6 244 747

6 244 747

6 244 747

6 244 747

6 244 747

6 244 747

74 936 965

Felhalmozási célú támogatások

1 879 720

1 879 720

1 879 720

1 879 720

1 879 720

1 879 720

1 879 720

1 879 720

1 879 720

1 879 720

1 879 720

1 879 720

22 556 642

Közhatalmi bevételek

8 997 693

8 997 693

17 995 386

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

36 000

Pénzmaradvány igénybevétele

84 846 662

84 846 662

Bevételek összesen

94 088 335

9 241 673

18 239 366

9 241 673

9 241 673

9 241 673

9 241 673

9 241 673

18 239 366

9 241 673

9 241 673

9 241 673

213 742 121

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

ZALAVÁRI ÓVODA

működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel

13.sz.melléklet

forintban

Megnevezés

2020 Teljesítés

2021 Előirányzat

Módosított Előirányzat 2021

Megnevezés

2020 Teljesítés

2021 Előirányzat

Módosított Előirányzat 2021

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

1.

Működési bevételek

6 396 406

5 000

726 816

1.

Személyi juttatások

24 721 683

19 498 792

22 419 236

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

4 101 035

2 991 313

3 474 982

3.

Működési támogatások

0

0

0

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

13 453 881

4 253 700

4 253 700

4.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

4.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

0

0

0

Támogatásértékű működési kiadások

0

0

0

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre

0

0

0

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

0

0

0

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

6.

Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

0

0

0

A.

Működési bevételek (1+2+3+49)

6 396 406

5 000

726 816

A.

Működési kiadások (1+….+5)

42 276 599

26 743 805

30 147 918

I.

Működési bevételek és működési kiadások különbözete:

-35 880 193

-26 738 805

-29 421 102

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

6.

Beruházási kiadások

462 869

635 000

635 000

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

7.

Felújítás

0

0

0

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

B.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

0

0

0

B.

Felhalmozási kiadások (6+….+8)

462 869

635 000

635 000

II.

Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:

-462 869

-635 000

-635 000

8.

Központi, irányítószervi támogatás

37 727 112

25 794 679

28 334 046

9.

Pénzmaradvány igénybevétele

338 006

1 579 126

1 722 056

C.

Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)

38 065 118

27 373 805

30 056 102

D.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

III.

Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete:

38 065 118

27 373 805

30 056 102

D.

Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)

44 461 524

27 378 805

30 782 918

E.

Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)

42 739 468

27 378 805

30 782 918

Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege

1 722 056

0

0

A

B

C

D

E

F

G

ZALAVÁRI ÓVODA

K1-K8. Költségvetési kiadások

14.sz.melléklet

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Teljesítés 2020

Előirányzat 2021

Mód. Előirányzat 2021

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

22 433 052

18 848 792

18 400 000

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

3 461 473

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

127 920

150 000

90 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

436 911

450 000

277 313

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

22 997 883

19 448 792

22 228 786

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 685 400

0

140 450

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

38 400

50 000

50 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

1 723 800

50 000

190 450

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

24 721 683

19 498 792

22 419 236

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

K2

4 101 035

2 991 313

3 474 982

ebből: szociális hozzájárulási adó

K201

2 991 313

3 474 982

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K204

ebből: táppénz hozzájárulás

K205

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K207

DOLOGI KIADÁSOK

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

33 983

40 000

40 000

- könyvek, folyóiratok

- szakmai anyag, kisért.tárgyi e., szellemi termék

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

7 852 382

560 000

560 000

- hajtó- és kenőanyag

72 273

50 000

50 000

- irodaszer, nyomtatvány

8 353

10 000

10 000

- élelmiszerek

7 409 645

100 000

100 000

- nem szakmai a., kisért.tárgyi e., szellemi termék

263 970

300 000

300 000

- munkaruha

98 141

100 000

100 000

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

7 886 365

600 000

600 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

194 750

10 000

10 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

75 264

100 000

100 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

270 014

110 000

110 000

28

Közüzemi díjak

K331

1 571 972

1 650 000

1 650 000

- áram

234 531

270 000

270 000

- gáz

1 196 955

1 200 000

1 200 000

- víz

140 486

180 000

180 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

416 232

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

615 510

350 000

350 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

50 000

50 000

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

3 400

50 000

50 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

460 232

500 000

379 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

3 067 346

2 600 000

2 479 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 226 106

893 700

893 700

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

121 000

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

4 050

50 000

50 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

2 230 156

943 700

1 064 700

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

13 453 881

4 253 700

4 253 700

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

0

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

70

Tartalékok

K513

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

0

0

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

457 717

500 000

500 000

76

Részesedések beszerzése

K65

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

5 152

135 000

135 000

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

462 869

635 000

635 000

80

Ingatlanok felújítása

K71

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

42 739 468

27 378 805

30 782 918

A

B

C

D

E

F

G

B1-B7. Költségvetési bevételek

15.sz.melléklet

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Teljesítés 2020

Előirányzat 2021

Mód. Előirányzat 2021

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 078 251

0

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

37

Tulajdonosi bevételek

B404

890

0

0

38

Ellátási díjak

B405

916 774

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 078 655

0

6 816

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1 307 000

670 000

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

48

Egyéb működési bevételek

B411

14 836

5 000

50 000

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

6 396 406

5 000

726 816

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

6 396 406

5 000

726 816

A

B

C

D

E

F

G

ZALAVÁRI ÓVODA

B8. Finanszírozási bevételek

16.sz.melléklet

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Teljesítés 2020

Előirányzat 2021

Mód. Előirányzat 2021

1.

2.

3.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

338 006

1 579 126

1 722 056

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

338 006

1 579 126

1 722 056

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

37 727 112

25 794 679

28 334 046

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

38 065 118

27 373 805

30 056 102

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

29

Váltóbevételek

B84

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

38 065 118

27 373 805

30 056 102

A

B

C

D

E

F

ZALAVÁRI ÓVODA

Felhalmozási kiadások feladatonként

17.sz.melléklet

Felhalmozási kiadás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2021. XII.31-ig

2021. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Felújítási kiadások célonként

Beruházási kiadások feladatonként

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

635 000

2021

635 000

635 000

0

ÖSSZESEN:

635 000

635 000

635 000

0