Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelete

a gyermekek védelméről

Hatályos: 2023. 07. 01

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

a gyermekek védelméről

2023.07.01.

Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésben, 29. § (1)-(2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésben, 148. § (5) bekezdésben, 151. § (2f) bekezdésben és 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Csörötnek Község Önkormányzata a gyermekek védelmének helyi rendszerében a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást nem nyújt.

(2)1 Az önkormányzat

a) természetbeni ellátásként a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21. § (1) bekezdése szerinti intézményi és szünidei gyermekétkeztetést, valamint

b) a (3) bekezdésben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat

biztosítja.

(3)2 Az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátások közül

a) gyermekjóléti szolgáltatást,

b) bölcsődei ellátást

nyújt.

(4)3 Az önkormányzat

a) a (3) bekezdés a) pontja szerinti ellátást a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) keretében, a Társulás által fenntartott Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézmény,

b) a (3) bekezdés b) pontja szerinti ellátást a Társulás által fenntartott Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsődék Kisvakond Minibölcsődéje intézmény

útján biztosítja.

2. § Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a Gyvt. 21/C. §-a szerint, vásárolt szolgáltatásként biztosítja.

3. § (1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait az 1. melléklet tartalmazza.

(1a)4 A bölcsődei gondozás intézményi térítési díját és a személyi térítési díj megállapításához alkalmazandó térítési díj kedvezmény mértékét Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

(2)5 A személyi térítési díjat tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell megfizetni.

4. §6 (1) Az 1. § (3) bekezdés szerinti gyermekjóléti ellátások formáját, igénybevételét, valamint a fizetendő térítési díjakat a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti települési önkormányzat rendelete tartalmazza.

(2) A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény vezetőjénél kell benyújtani. Az igényekről az intézményvezető a jelentkezés sorrendjében dönt, azzal, hogy a mini bölcsődébe elsősorban a Csörötnek községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermeket kell felvenni.

(3) A bölcsődei ellátás megszűnik

a) a Gyvt. 37/A. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott esetekben,

b) a gyermek 30 napot meghaladó igazolatlan távolléte esetén,

c) ha, orvosi szakvélemény szerint a gyermek egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható vagy magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését.

5. § Ez a rendelet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

6. §7

1. melléklet8

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja
(Ft-ban)

A

B

C

D

E

1

Étkezés

Mini bölcsőde

Óvoda

Óvoda - diétás

Általános iskola

2 9

reggeli

100,-

-

-

-

3 10

tízórai

55,-

130,-

205,-

165,-

4 11

ebéd

380,-

440,-

420,-

505,-

5 12

uzsonna

100,-

130,-

170,-

165,-

6 13

összesen

635,-

700,-

795,-

835,-

1

Az 1. § (2) bekezdése a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdése a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (4) bekezdése a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (1a) bekezdését a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A 3. § (2) bekezdése a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. § a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1. mellékletben foglalt táblázat a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. mellékletével megállapított szöveg.

9

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

10

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

11

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

12

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

13

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sora a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.