Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 14- 2021. 12. 15

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.14.

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét

a) 111.786.056 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) működési bevételek összege: 70.116.523 Ft,

ab) felhalmozási bevételek összege: 36.692.035 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 4.977.498 Ft.

b) 111.786.056 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

ba) működési kiadások összege: 75.589.360 Ft,

bb) felhalmozási kiadások összege: 34.944.845 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 1.251.851 Ft.

(2) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 3.725.647 forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 5.472.837 forint hiány,

b) felhalmozási cél szerint 1.747.190 forint többlet.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással az alábbiak szerint történik: az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 4.977.498 Ft, ebből:

a) működési célú 4.977.498 Ft,

b) felhalmozási célú 0 Ft.

c) felhalmozási célú többlet igénybevétele 495.339 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. december 14-én lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai előirányzatai
Ft-ban

Bevételek

2021. évi előirányzat

Kiadások

2021. évi előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

33 350 952

Személyi juttatások

26 287 165

Közhatalmi bevételek

7 710 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 062 886

Működési bevételek

28 871 571

Dologi kiadások

39 497 673

Működési célú átvett pénzeszközök

184 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 773 990

Egyéb működési célú kiadások

3 967 646

Működési költségvetés

70 116 523

Működési költségvetés

75 589 360

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

36 692 035

Beruházások

9 810

Felhalmozási bevételek

0

Felújítások

34 935 035

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási költségvetés

36 692 035

Felhalmozási költségvetés

34 944 845

Maradvány igénybevétele

4 977 498

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 251 851

Intézményfinanszírozás

0

Intézményfinanszírozás

0

Támogatásmegelőző hitel felvétele

0

Támogatásmegelőző hitel törlesztése

0

Finanszírozási bevételek

4 977 498

Finanszírozási kiadások

1 251 851

Mindösszesen:

111 786 056

Mindösszesen:

111 786 056

Ebből:

Ebből:

Kötelező feladatok

88 327 834

Kötelező feladatok

86 570 932

Önként vállalt feladatok

23 458 222

Önként vállalt feladatok

25 215 124

Államigazgatási feladatok

0

Államigazgatási feladatok

0

2. melléklet

Az Önkormányzat működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2021. évi
előirányzat

2

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján

0

3

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 172 240

4

Közvilágítás fenntartásának támogatása

9 440 000

5

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

457 263

6

Közutak fenntartásának támogatása

860 178

7

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 000 000

8

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés

0

9

Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

10

Polgármesteri illetmény támogatása

272 850

11

Lakott külterülettel kapcsolatos kiadás

0

12

Kiegészítő támogatás

0

13

Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..12)

19 202 531

14

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

15

Szociális feladatok egyéb támogatása

3 636 714

16

Szociális étkeztetés

1 743 712

17

Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás

4 533 250

18

Szociális ágazati pótlék

291 879

19

Gyermekétkeztetés támogatása

0

20

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (15+…19)

10 205 555

21

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

336 803

22

Elszámolásból származó bevételek

66 360

23

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

24

Költségvetési támogatás mindösszesen (13+14+20+21+22+23)

32 081 249

25

Központi költségvetési szervektől

0

26

Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programra

0

27

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

28

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

29

Elkülönített állami pénzalapoktól

1 269 703

30

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől

0

31

Társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

32

Nemzetiségi önkormányzatoktól

0

33

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (25+….32)

1 269 703

34

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (24+33)

33 350 952

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2021. évi
előirányzat

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 757 000

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

4

Központi költségvetési szervektől

0

5

Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programra

0

6

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

34 935 035

7

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

8

Elkülönített állami pénzalapoktól

0

9

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől

0

10

Társulások és költségvetési szerveiktől

0

11

Nemzetiségi önkormányzatoktól

0

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4+…11)

34 935 035

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+3+12)

36 692 035

3. Működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2021. évi
előirányzat

2

Nonprofit gazdasági társaságoktól

0

3

Egyéb vállalkozásoktól

0

4

Háztartásoktól

184 000

5

Pénzügyi vállalkozásoktól

0

6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (2+…5)

184 000

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2021. évi
előirányzat

2

Nonprofit gazdasági társaságoktól

0

3

Egyéb civil szervezetektől

0

4

Háztartásoktól

0

5

Egyéb vállalkozásoktól

0

6

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2+..5)

0

3. melléklet

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai
Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

0

3

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

0

4

Családi támogatások (2+3)

0

5

Települési támogatás (lakásfenntartás)

163 200

6

Települési támogatás (gyógyszer)

60 000

7

Települési támogatás (átmeneti pénzbeni)

226 800

8

Települési támogatás (temetési támogatás)

79 959

9

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

1 244 031

10

Egyéb nem intézményi ellátások (5+….9)

1 773 990

11

Ellátottak pénzbeni juttatásai (4+10)

1 773 990

4. melléklet

Az önkormányzat beruházásai és felújításai
Ft-ban

Feladat megnevezése

2021. évi előirányzat

1

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

2

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

3

Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (3.1)

7 724

3.1

Karos papírvágó

7 724

4

Beruházási célú ÁFA

2 086

5

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (1+…4)

9 810

6

Ingatlanok felújítása (6.1+6.2)

27 507 854

6.1

Templom oltár retusálás

3 937 007

6.2

MFP – út felújítás

23 570 847

7

Felújítási célú ÁFA

7 427 181

8

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN ( 6+7)

34 935 035

5. melléklet

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. Egyéb működési célú kiadások

Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

2 238 549

3

Társulásoknak

1 679 097

4

Központi költségvetési szervnek - Bursa Hungarica

0

5

Fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

6

Működési célú támogatások államháztartáson belülre (2+…5)

3 917 646

7

Egyéb civil szervezeteknek

0

8

Háztartásoknak

50 000

9

Egyházi jogi személynek

0

10

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (7…+9)

50 000

11

Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre

0

12

Elvonások és befizetések

0

13

Tartalék

0

14

Egyéb működési célú kiadások (6+10+11+12+13)

3 967 646

2. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

3

Társulásoknak

0

4

Nemzetiségi önkormányzatoknak

0

5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (2…+4)

0

6

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

7

Egyéb felhalmozási célú kiadások (5+6)

0