Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2014. (III. 5.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 26- 2021. 10. 26

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2014. (III. 5.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.10.26.

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény. 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2014. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatti közigazgatási hatósági eljárás hivatalból a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal vagy a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság észlelése alapján, vagy bejelentés alapján indítható.”

2. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2014. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3/A. § (1) A rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben alkalmazható szankciók:

a) figyelmeztetés,

b) közigazgatási bírság,

c) tevékenység végzésétől való eltiltás,

d) elkobzás.

(2) A közigazgatási hatósági ügyben a kiszabható jogkövetkezmények megállapítására a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A helyszíni bírság kiszabására a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság alkalmazásában álló rendész jogosult.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.