Gyanógeregye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Hatályos: 2022. 11. 30

Gyanógeregye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

2022.11.30.

Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 90. § (3) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, Gyanógeregye Község Polgármestere a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK ÉS HATÁSKÖRI SZABÁLYOK

1. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatalnál (9774 Sorkifalud, Kossuth u. 30., a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon a jogosultsági feltételeket igazoló dokumentumokkal.

(2) A települési támogatás és rendkívüli települési támogatás igénylésére vonatkozó formanyomtatvány e rendelet 1. mellékletét képezi.

(3) A köztemetés költségeinek visszafizetése iránti kérelem formanyomtatványa e rendelet 2. mellékletét képezi.

2. § (1) A polgármester a képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a képviselő-testületet annak következő ülésén tájékoztatja.

(2) Az elemi kár esetén nyújtandó rendkívüli települési támogatás megállapításáról a képviselő-testület rendkívüli képviselő-testületi ülésén dönt.

(3) A szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást a kérelmező a Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulásnál (9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi u. 1., a továbbiakban: Társulás) veheti igénybe.

3. § (1) A települési támogatás és rendkívüli települési támogatás adható

a) eseti jelleggel vagy

b) meghatározott időszakra havi rendszerességgel.

(2) A települési támogatás és rendkívüli települési támogatás adható

a) természetben vagy

b) pénzbeli ellátás

formájában.

(3) Az eseti jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként legfeljebb 50.000 Ft.

(4) A meghatározott időszakra havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás havi összege legfeljebb 3.000 Ft.

(5) A rendszeres és eseti jelleggel nyújtott települési támogatások és rendkívüli települési támogatások éves összege háztartásonként nem haladhatja meg a 100.000 Ft összeget azzal, hogy ezen éves mértéket meghaladóan települési és rendkívüli települési támogatási kérelmet benyújtani nem lehet.

(6) A pénzbeli települési támogatást és rendkívüli települési támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani azzal, hogy a december hónapra tekintettel járó települési támogatást és rendkívüli települési támogatást december 30-áig kell folyósítani.

(7) Amennyiben a rendszeres és eseti jelleggel nyújtott települési támogatásban és rendkívüli települési támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára eső támogatást teljes összegben kell folyósítani, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.

4. § (1) A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás

a) élelmiszer,

b) tüzelő,

c) szociális utalvány,

d) tankönyv,

e) iskolai kirándulás,

f) táborozás költségeihez való hozzájárulás,

g) intézményi térítési díj,

formájában is biztosítható, különösen akkor, ha a kérelmező háztartásában védelembe vett gyermek él, valamint ha a család, illetve a kérelmező esetében, különösen a gyermekek körülményeinek, érdekeinek mérlegelését követően feltételezhető, hogy a természetben nyújtott támogatás a célravezetőbb.

(2) A polgármester a települési támogatás és a rendkívüli települési támogatás felhasználását ellenőrzi, a támogatásban részesített személy a települési támogatás, illetve a rendkívüli települési támogatás folyósítását követő 15 napon belül köteles a jogosult nevére szóló számlával, az árucikk nevét tartalmazó nyugtával, közüzemi díj befizetéséről szóló csekkszelvénnyel elszámolni.

(3) A települési támogatást és a rendkívüli települési támogatást megállapító határozatban meghatározásra kerül a támogatással való elszámolás feltétele és módja. Amennyiben a támogatásban részesített személy az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a megállapító határozat alapján további támogatásra is jogosult lenne, a támogatás kifizetését fel kell függeszteni.

(4) Amennyiben a rendszeres vagy eseti jelleggel nyújtott települési támogatás és az eseti jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatás összege a 20.000 Ft összeget nem haladja meg, a települési támogatás és rendkívüli települési támogatás felhasználását a támogatásban részesített személy büntetőjogi és anyagi felelőssége tudatában tett, teljes bizonyító erejű magánokirattal is igazolhatja.

(5) A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet esetén a (2) bekezdésben írt határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. nap.

(6) A (4) bekezdésben írt magánokirat benyújtási határideje a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet esetén a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. nap.

II. Fejezet

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

1. Települési támogatás

5. § Települési támogatás nyújtható:

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres költségek viseléséhez,

b) gyógyszerköltségek enyhítésére

c) karácsonyi támogatásként.

6. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, elsősorban a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás költségeihez nyújtható.

(2) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a kérelem benyújtását megelőző hónapban az (1) bekezdésben megjelölt díjakra fizetett kiadása meghaladja a háztartás összjövedelmének a 20%-át.

(3) Lakhatással kapcsolatos települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazoláson túl a lakhatással kapcsolatos kiadásokat igazoló havi közüzemi számlákat.

7. § (1) Gyógyszerköltségeinek enyhítésére települési támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő esetén 200%-át és a havi gyógyszerköltségének összege meghaladja a családban az egy főre jutó jövedelem 20%-át.

(2) A települési támogatás nem állapítható meg annak, aki alanyi vagy normatív jogcímen közgyógyellátásra jogosult.

(3) Gyógyszerköltségre tekintettel személyenként adható támogatás összege alkalmanként nem haladhatja meg az igazolt gyógyszerköltség 50%-át.

(4) A jogosultság megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazoláson túl a havi gyógyszerszükségletet tanúsító háziorvosi igazolást, valamint, ha a gyógyszerköltség ezt nem tartalmazza, a gyógyszertár igazolását a gyógyszerek értékéről.

8. § (1)1 Karácsonyi támogatásként legfeljebb 20.000 Ft összegű települési támogatásra jogosult évente egy alkalommal:

a) aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján öregségi nyugdíjban vagy özvegyi nyugdíjban részesül, vagy

b) aki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény alapján rokkantsági ellátásban részesül, vagy

c) aki mozgásában korlátozott, vagy

d) fogyatékos, aki a fogyatékos személyek jogairól és az esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül,

és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 530%-át.

(2) A karácsonyi támogatás igénybevételéhez a jogosultságot az alábbiak alapozzák meg:

a) az (1) bekezdés a) pontja esetében a társadalombiztosítási nyugellátási szerv igazolása,

b) az (1) bekezdés b) pontja esetében a háziorvos, kezelőorvos, szakorvos igazolása,

c) az (1) bekezdés c) és d) pontja esetében a fogyatékossági támogatásról, vagy az emelt összegű családi pótlékról szóló határozat.

2. Rendkívüli települési támogatás

9. § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem - az elemi kár esetén nyújtandó rendkívüli települési támogatás kivételével - nem éri el öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át.2

(2) Létfenntartási gondnak tekintendő különösen:

a) megfelelő élelmezés hiánya,

b) a lakhatás elvesztésének veszélye,

c) a közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye,

d) aktív korúak ellátásában részesülő személy,

e) nyugdíjbiztosítási szervektől ellátásban részesülő személy, ha az ellátás havi összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg,

f) 1 hónapot meghaladó táppénzes állomány,

g) a megfelelő ruházkodás hiánya,

h) gyermekét vagy gyermekeit egyedülállóként nevelő szülő,

i) munkahely létesítése esetén első alkalommal, a munkába járáshoz szükséges bérlet megvásárlásának nehézsége,

j) óvodai, iskolai étkeztetés megfizetésének nehézségei,

k) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás,

l) hátrányos és halmozottan hátrányos gyermek,

m) fogyatékos vagy tartósan beteg családtag rehabilitációjának biztosítása,

n) napi megélhetési gondok.

(3) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek tekintendő különösen:

a) elemi kár,

b) baleset,

c) haláleset,

d) jövedelem igazolt elvesztése;

e) hosszantartó (3 hónapot meghaladó) súlyos betegség,

f) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,

g) gyermek családba való visszakerülésének elősegítése.

(4) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazoláson túl a rendkívüli élethelyzet bekövetkeztét bizonyító igazolást, nyilatkozatot, így különösen

a) keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi igazolást,

b) terhesgondozásról szóló igazolást,

c) elemi kár esetén helyreállítás költségeiről készített kimutatást számlákkal alátámasztva,

d) étkeztetést biztosító intézmény térítési díj kimutatását,

e) a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállását igazoló, az adott tanévre vonatkozó iskolalátogatási, illetve hallgatói jogviszony igazolást,

f) munkahely létesítéséhez nyújtott önkormányzati támogatás esetén a munkaszerződést vagy a munkáltató kérelmező alkalmazásáról szóló nyilatkozatát.

10. § (1) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni az elhunyt gyanógeregyei állandó lakóhellyel rendelkező hozzátartozóját vagy a temetésről gondoskodó más személyt, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, illetve tartásra köteles hozzátartozót, ha a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti, ha a háztartás egy főre jutó havi jövedelme nem éri el öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) jövedelemigazolásokat, illetve nyilatkozatokat,

b) az eltemettető nevére szóló temetési számlák hitelesített másolati példányát,

c) amennyiben a haláleset nem Gyanógeregyén történt, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 150.000 Ft.

(4) A (1) bekezdésben szabályozottak szerint megállapított rendkívüli települési támogatás összege a (3) bekezdésben meghatározott összeg 10%-a.

(5) Az (1) bekezdésben szabályozott rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a haláleset anyakönyvezését követő 30 napon belül lehet benyújtani.

10/A. § (1) Újszülött érkezéséhez rendkívüli települési támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800%-át, ha a szülő nő terhessége alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – várandósgondozáson vett részt, valamint az újszülött és a kérelmező szülő lakóhelye az újszülött születésének, valamint a kérelem benyújtásának időpontjában Gyanógeregye községben van.

(2) A gyermek születésének tényére, a szülő személyének megállapítására, a születés időpontjára a gyermek születési anyakönyvi bejegyzéséhez szereplő adatok az irányadók.

(3) Az újszülött érkezéséhez támogatásra az újszülött gyermek egyik szülője egyszeri alkalommal jogosult.

(4) Újszülött érkezéséhez támogatási kérelem az újszülött egy éves koráig nyújtható be.

(5) Az újszülött érkezéséhez nyújtott támogatás összege gyermekenként legfeljebb 40.000 Ft.3

3. Köztemetés költségeinek visszafizetése

11. § (1) A köztemetés költségeinek visszafizetésére az eltemettetésre köteles személy részére kérelmére – amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetében 150%-át – maximum tizenkét havi részletfizetési lehetőség biztosítható.

(2) Az első részlet visszafizetésének határideje a részletfizetést megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hónap 15. napja.

(3) Az eltemettetésre köteles személy kérelmére, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzete esetén a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesíthető.

(4) A köztemetés elrendelése során tekintettel kell lenni az elhunyt vallására, a temetésével kapcsolatos esetleges nyilatkozatára.

4. Szociális alapszolgáltatások

12. § (1) Szociális alapszolgáltatásként a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás a Társulásnál vehető igénybe.

(2) Az önkormányzat szociális alapszolgáltatásként falugondnoki szolgáltatást biztosít, amelyet külön önkormányzati rendeletben szabályoz.

5. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet 2021. június 14. napján 9,00 órakor lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Gyanógeregye Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete.

Sejber Tiborné
polgármester

Dr. Varga Krisztina
jegyző

1. melléklet a 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS és rendkívüli települési TÁMOGATÁS megállapításához

1. A kérelmező neve: ……………………………………………………………………………………

Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………………...

Anyja neve: ………………………………………………...…………………………………………...

Családi állapota: …………………………………………………...……………………………………

Lakcíme: ………………………………………………………………………………………………..

tartózkodási helye: ………………………………………………...…………………………………….

TAJszáma: ……………………………………………………...……………………………………….

Bankszámlaszám: ……………………………………………………………………………………….

Telefon elérhetősége (kitöltése önkéntes): ………………………………………………………………

2. a) A kérelmezővel közös családban élők felsorolása:

Név: Születési hely, idő TAJ rokoni kapcsolat

………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b)Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás igénylése esetén a kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása:

Név: Születési hely, idő TAJ rokoni kapcsolat

………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. A kérelmező a házban, lakásban milyen minőségben lakik: ……………………………………………

4. A háztartás havi rezsije:

Víz- és csatornadíj:……………………………. Gáz:……………………………………….....

Villany:……………………………………….. Telefon:………………………………………

Fűtés költsége:………………………………... Kölcsöntörlesztés:…………………………..

Gyógyszer:……………………………………. Egyéb:………………………………………

5. Van-e a családban krónikus betegségben szenvedő: igen - nem

Ha igen: neve: ……………………………………………………………………………………………

Mióta beteg, betegség megnevezése: ……………………………………………………………………..

6. Szenvedélybeteg van- e a családban? Igen - nem

- a szenvedélybeteg áll-e gyógykezelés alatt: igen - nem

7. A kérelmező vagy családtagja

részesül-e aktív korúak ellátásában: : igen - nem

részesül-e közgyógyellátásban: igen - nem

részesül-e ápolási díjban: igen - nem

részesül-e rendszeres gyermekvédelmi támogatásban: igen - nem

8.Milyen címen kéri a támogatást (a megfelelő aláhúzandó):

a) megfelelő élelmezés hiánya,

b) a lakásfenntartás kiadásaihoz,

c) lakhatási kiadásokkal összefüggő felhalmozott hátralékok csökkentéséhez

d) közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye,

e) nyugdíjbiztosítási szervektől ellátásban részesülő személy, ha az ellátás havi összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg.

f) 1 hónapot meghaladó táppénzes állomány,

g) hosszantartó (3 hónapot meghaladó) súlyos betegség,

h) a megfelelő ruházkodás hiánya,

i) gyermekét vagy gyermekeit egyedülállóként nevelő szülő;

j) munkahely létesítése esetén első alkalommal, a munkába járáshoz szükséges bérlet megvásárlása

k) gyermek, fiatal felnőtt iskoláztatása, illetve gyermek óvodakezdése,

l) óvodai, iskolai étkeztetés megfizetésének nehézségei,

m) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás,

n) gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségnyújtás,

o) fogyatékos vagy tartósan beteg családtag rehabilitációjának biztosítása;

p) gyermek fogadásának előkészítése

q) elemi kár,

r) baleset,

s) haláleset,

t) jövedelem igazolt elvesztése;

u) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,

v) gyermek családba való visszakerülésének elősegítése,

w) újszülött érkezéséhez.

9. Részletes indoklás:

………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………

………………...…………………………………………………………………………………………

Alulírott hozzájárulok, hogy adataimat (családtagjaim adatait) a kérelem elbírálása céljából kezeljék.

Dátum:

kérelmező aláírása nagykorú hozzátartozó aláírása

A kérelemhez mellékelni kell:

1. Jövedelemigazolásokat:

- havi rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről

- nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról.

2. Az igénylés címéhez kapcsolódó igazolásokat:

JÖVEDELMI ADATOK:

A

B

C

1.

A jövedelmek típusai

A kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös családban élők/
közös háztartásban élő személyek jövedelme

2.

1.Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

3.

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem:

4.

3.Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem

5.

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások

6.

5. Gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

7.

6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátás

8.

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem

9.

8. Egyéb (különösen: kapott tartás, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések, stb.)

10.

9.Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzellátás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 4. §(1) bekezdés i) pontja

11.

10. A család összes jövedelme

12.

11. a család összes jövedelmét csökkentő tényezők (tartásdíj összege)

A család összes jövedelme: ……………………………………………….Ft/ hó.
Egy főre jutó havi jövedelem (ügyintéző tölti ki):…………………………Ft/hó.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat a megyei NAV útján ellenőrizheti.
Dátum:
kérelmező aláírása
a) keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi igazolást,
b) gyógyszerszükségletet tanúsító háziorvosi igazolást, valamint ha a gyógyszerköltséget ez nem tartalmazza, a gyógyszertár igazolását a gyógyszerek értékéről,
c) lakhatással kapcsolatos kiadásokat igazoló havi közüzemi számlák, hátralék esetén a közüzemi szolgáltató, pénzintézeti tartozás esetén a pénzintézet által kiállított igazolást,
d) terhesgondozásról szóló igazolást,
e) elemi kár esetén helyreállítás költségeiről készített kimutatást számlákkal alátámasztva,
f) étkeztetést biztosító intézmény térítési díj kimutatását,
g) a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállását igazoló, az adott tanévre vonatkozó iskolalátogatási, illetve hallgatói jogviszony igazolást,
h) munkahely létesítéséhez nyújtott önkormányzati támogatás esetén a munkaszerződést vagy a munkáltató kérelmező alkalmazásáról szóló nyilatkozatát.

2. melléklet a 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelethez

kérelem
Köztemetés költségeinek visszafizetése iránt
Alulírott kérem Gyanógeregye Község Önkormányzatát, hogy
néhai ………………………………………………………..…………………………. (név)
leánykori név: ……………………………………………………………………….…..
Szül. hely, idő: ………………………………………………………………………….
Anyja leánykori neve: …………………………………………………………………..
elhalálozás időpontjában fennálló utolsó lakóhelye: ……………………………………
………………………………………..., TAJ száma: …………………………………..
elhalálozás ideje: ………………………………………………….
közköltségen történő eltemetéséről gondoskodjon.
Kijelentem, hogy temetésre kötelezett személy vagyok, de anyagi helyzetem miatta a temetés költségeit létfenntartásom veszélyeztetése nélkül vállalni nem tudom.
Kérem az elhunyt ……………………….. szertartás szerinti temetésének elrendelését.
A köztemetés helyéről, idejéről kérek /nem kérek értesítést. (megfelelő rész aláhúzandó)
Kérelmező neve:
Neve: ………………………………………………………..…………………………
leánykori név: ……………………………………………………………………….…..
Szül. hely, idő: ………………………………………………………………………….
Anyja leánykori neve: …………………………………………………………………..
lakóhelye: …………………………..............................................................................…………
………………………………………..., TAJ száma: …………………………………..
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy tudomásom szerint
- A temetést szerződésben vállalta …………………………………………...…..(név) ………………………………….……………………. (lakcím) szerinti lakos.
- A temetést szerződésben vállaló személy nincs.
- Az elhunyt végrendeletében az alábbi személyt nevezte meg: …..………………………
…………………………. (név) …………………………………………………… (lakcím), akinek a temetésről gondoskodni kell.
- Végrendelet nem készült, nem jelölt meg végrendeletben temetésre köteles személyt.
- Az elhunyttal elhalálozása előtt együtt élő házastársa ………………………………
………………………. (név), leánykori neve:………………………………………
Szül. helye, ideje: …………………………………………………………………..
állandó lakcíme: …………………………………………………………………….
Az elhunyt közeli hozzátartozója: házastárs, egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő és a testvér (A megfelelő rész aláhúzandó)

A

B

C

D

E

F

1.

Név

szül. idő

anyja neve

rokoni foka

Belföldi állandó lakcímre

Belföldi tartózkodási lakcíme

2.


3.


4.


5.


6.


Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kijelentem, hogy az eljárás során az önkormányzattal együttműködöm.
……………………, 20…... …………………….. hó ……. nap
…………………………………
aláírás
Tájékoztatom, hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján a temetésre kötelezett személy:
a) aki a temetést szerződésben vállalta;
b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;
c) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa;
d) az elhunyt egyéb, közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint (2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1) pont).
Tudomásul veszem, hogy az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat
- a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy
- az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.
A kérelemhez mellékelni kell:
- a köztemetésre kötelezett – és családja - jövedelemigazolását
- halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát.
1

A 8. § (1) bekezdése a Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Módosította a 16/2021. (XI.17.) ör. 1.§-a Hatályos: 2021.11.18.

3

Kiegészítette a 16/2021. (XI.17.) ör. 2.§-a Hatályos: 2021.11.18.