Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Hatályos: 2023. 11. 11

Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

2023.11.11.

Kondorfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 90. § (3) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások iránti kérelmet szóban vagy írásban a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: hivatal) kell előterjeszteni.

(2) Az 1-4. alcím szerinti támogatások iránti kérelemhez mellékelni kell az 1. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint az egyes ellátási formákhoz e rendeletben előírt dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat.

(3) A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelemről tett nyilatkozathoz mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő igazolást, így különösen

a) munkaviszonyból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző havi nettó keresetről kiállított munkáltatói igazolást;

b) nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátás esetén a kifizetett ellátást igazoló szelvényt, a nyugdíjfolyósító szerv által tárgyév elején megküldött nyugdíjközlő lapot, az ellátást megállapító határozatot vagy bankszámlakivonatot;

c) álláskeresési támogatás esetén az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal által megállapított álláskeresési járadékról szóló határozatot, ennek hiányában az utolsó havi folyósítás összegét igazoló szelvényt vagy bankszámlakivonatot, banki igazolást;

d) vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóhatóság által kiállított igazolást, az adóbevallással le nem zárt időszakra vonatkozóan havi bontásban kiállított könyvelői igazolást, ennek hiányában a vállalkozó nyilatkozatát;

e) tartásdíj esetén a megállapításáról szóló bírósági határozatot;

f) ösztöndíj esetén a közép-, illetve felsőoktatási intézmény által kiállított igazolást, vagy az intézmény nyilvántartásából kinyomtatott, és a hallgató aláírásával ellátott adatlapot;

g) egyéb jövedelem esetén – a családtámogatási ellátás és fogyatékossági támogatás kivételével – a kérelmező írásban tett nyilatkozatát.

(4) A (3) bekezdés a)-f) pontja szerinti igazolások másolatban is benyújthatók.

(5) Amennyiben a kérelmező családjában jövedelemmel nem rendelkező nagykorú személy van, a kérelemhez csatolni kell az érintett személy erről szóló írásos nyilatkozatát.

2. § (1) A rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletrendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli vagy természetbeni szociális ellátás iránti kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A formanyomtatvány tartalmazza az egy főre jutó havi jövedelem kiszámításánál figyelembe veendő személynek az Szt. 10. § (7) bekezdése szerinti írásbeli felhatalmazását.

(3) A hatáskört gyakorló szerv hivatalból indult eljárás esetén eltekinthet a jövedelmi viszonyok vizsgálatától.

(4) A pénzbeli ellátás kifizetése folyószámlára utalással, postai úton vagy házipénztárból történő kifizetéssel történik. Az egyszeri pénzbeli ellátást az azt megállapító határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül, a rendszeres pénzbeli ellátást havonta utólag, tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell kifizetni.

(5) A szociális ellátások finanszírozása az önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében a helyi szociális feladatok ellátására biztosított előirányzat terhére történik.

3. § (1) A rendeletben meghatározott szociális ellátások elbírálásánál a kérelemben és mellékleteiben szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható, melyet a hivatal vagy felkérés alapján a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd (a továbbiakban: Központ) készít el.

(2) Az ellátásban részesülő az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltoztatásáról 15 napon belül értesíti a hivatalt.

(3) A jogosult a települési támogatás kérelemnek megfelelő felhasználásának ellenőrzése céljából, eseti jelleggel a felhasználást igazoló dokumentumok bemutatására kötelezhető. A jogosult a felhívás közlését követő 15 napon belül köteles a felhívásban foglaltaknak eleget tenni. A támogatás felhasználása a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő egy éven túl nem ellenőrizhető.

II. Fejezet

Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások

4. § (1) Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás a rendkívüli települési támogatás, valamint a települési támogatásként nyújtott

a) temetési támogatás,

b) tüzelőtámogatás és

c) települési gyermeknevelési támogatás.

(2) Természetben nyújtott szociális ellátás a köztemetés.

(3) A települési támogatás kérelemre vagy hivatalból is megállapítható.

(4) Az önkormányzat az (1)-(2) bekezdés szerinti támogatásokon kívül a szociálisan rászorultak részére más pénzbeli támogatást nem nyújt.

1. Rendkívüli települési támogatás

5. § (1)1 Rendkívüli települési támogatásra

a) az a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került vagy időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személy jogosult,

aa) aki elemi kár miatt lakhatását elveszítette vagy lakóingatlana a rendeltetésszerű használatra átmenetileg alkalmatlanná vált,

ab) akinek betegsége miatt a megélhetését veszélyeztető mértékű gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz kiadása merült fel és közgyógyellátásban nem részesül,

ac) akinek a sérelmére elkövetett bűncselekményből a megélhetését veszélyeztető anyagi kára keletkezett, vagy

b) az a tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy jogosult, aki egészségügyi állapotának romlása miatt tartósan keresőképtelenné vált vagy állandó jelleggel 80%-ot meghaladó jövedelem-kiesése következett be, vagy

c) aki egyéb, az Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott helyzetben van,

ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 300 %-át, egyedül élő esetében 600 %-át nem haladja meg.

(2) Különös méltánylást érdemlő esetben, ha az (1) bekezdés szerinti élethelyzettel kapcsolatban kétszázezer forintot meghaladó, igazolt kár vagy kiadás merült fel, a jogosultság vizsgálatánál a kérelmező jövedelmi helyzetét nem kell vizsgálni.

6. § (1) Az 5. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét a rendkívüli, indokolt élethelyzet jellegének megfelelő dokumentummal kell igazolni. A kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekményre történő hivatkozással akkor állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha a kérelmező igazolja, hogy feljelentést tett.

(2) A rendkívüli települési támogatás mértéke esetenként nem lehet kevesebb 10.000 forintnál és nem haladhatja meg a ténylegesen felmerült költség mértékét, de legfeljebb a 25.000 forintot.

(3) A megállapított rendkívüli települési támogatás folyósítása

a) készpénzben,

b) egészben vagy részben természetbeni ellátásként, vagy

c) az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával

történhet.

2. Temetési támogatás

7. § (1) A temetési költségekre tekintettel települési támogatásra (a továbbiakban: temetési támogatás) jogosult az a személy, aki

a) az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, és

b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a Kormány rendeletében tárgyévre meghatározott kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegének a 150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át nem haladja meg.

(2) A temetési támogatás iránti kérelmet a temetés napját követő 60 napon belül lehet előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell

a) a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla másolati példányát,

b) a halotti anyakönyvi kivonatot.

(3) Ugyanazon elhunyt személy eltemettetésére csak egy kérelem támogatható.

(4) A temetési támogatás összege 25.000 forint.

3. Tüzelőtámogatás

8. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó időszakos kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: tüzelőtámogatás) a szociálisan rászoruló személy részére, az általa lakott lakás fűtéséhez használt tüzelőanyag költségeihez nyújtott hozzájárulás.

(2)2 Tüzelőtámogatásra jogosult az a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjban részesülő személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a Kormány rendeletében tárgyévre meghatározott kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegének a 150 %-át nem haladja meg.

(3) A tüzelőtámogatás iránti kérelmet évente egy alkalommal, november hónapban lehet előterjeszteni.

(4) Tüzelőtámogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(5) A tüzelőtámogatás pénzbeli támogatás, összege 15.000 forint.

4. Települési gyermeknevelési támogatás

9. § (1) A gyermek jólétét biztosító neveléshez nyújtott pénzbeli települési támogatásra (a továbbiakban: települési gyermeknevelési támogatás) jogosult a gyermeket gondozó, szociálisan rászoruló személy, akinek

a) családjában az egy főre jutó jövedelem a Kormány rendeletében tárgyévre meghatározott kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegének a 150 %-át nem haladja meg,

b) eltartott gyermeke

ba) kiskorú,

bb) nappali oktatási munkarendben tanulói jogviszonnyal rendelkező nagykorú vagy

bc) nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező nagykorú, és

c) családja tagjainak lakóhelye Kondorfa községben van.

(2) A települési gyermeknevelési támogatás iránti kérelmet – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – évente egy alkalommal, szeptember vagy október hónapban lehet előterjeszteni.

(3) Települési gyermeknevelési támogatás ugyanazon gyermek neveléséhez évente egy alkalommal, egy jogosultnak állapítható meg.

(4) A települési gyermeknevelési támogatás pénzbeli támogatás, amelynek gyermekenkénti összege a gyermek születését követően első alkalommal megállapított támogatás esetén 25.000 forint, azt követően 8.000 forint.

(5)3 A gyermek születését követően első alkalommal igényelt települési gyermeknevelési támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje a gyermek születését követő 6 hónap.

(6) Az (1) bekezdés b) pont bb)-bc) alpontja szerinti nagykorú gyermek esetében

a) a köznevelési intézmény által kiállított eredeti tanulói jogviszony-igazolást vagy

b) a felsőoktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony-igazolást

kell a kérelemhez mellékelni.

5. Köztemetés

10. § (1) A köztemetés a legolcsóbb hamvasztás és urnás eltemetés formájában történik.

(2)4 A köztemetés költségének vagy egy részének megtérítése alól mentesíthető az az eltemettetésre köteles személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegét, egyedül élő esetében a szociális vetítési alap összegének 150 %-át nem haladja meg. Nem mentesíthető az a személy, aki az elhunyt személy temetését szerződésben vállalta.

(3)5 A köztemetés költségének megtérítésére kötelezett személy részére legfeljebb 12 havi részletfizetés engedélyezhető, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegét, egyedül élő esetében a szociális vetítési alap összegének 150 %-át nem haladja meg.

III. Fejezet

Szociális szolgáltatások

6. Az ellátások formái

11. § (1) A képviselő-testület a szociális alapszolgáltatások körében

a) falugondnoki szolgáltatást,

b) családsegítést,

c) étkeztetést,

d) házi segítségnyújtást,

e)6 jelzőrendszeres házi segítségnyújtást

biztosít.

(2) Az önkormányzat

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgáltatást szociális szolgáltatóként,

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szolgáltatást a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás által fenntartott Központ útján,

c) az (1) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott szolgáltatást a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda által fenntartott Zalamenti és Őrségi Református Alapszolgáltatási Intézmény útján,

d)7 az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott szolgáltatást a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet által fenntartott Kolping Gondozási Központ - Lenti és kistérsége intézmény útján

biztosítja.

(3) Az (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, azok igénybevételét, valamint a fizetendő térítési díjakat a társulási megállapodásban megjelölt települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza.

(4)8 Az (1) bekezdés e) pontja szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátást, annak igénybevételét, valamint a fizetendő térítési díjakat a fenntartó állapítja meg.

(5)9 Az önkormányzat (1) bekezdés d)-e) pontja szerinti ellátásokat csak kondorfai lakosok részére biztosítja.

7. Falugondnoki szolgáltatás

12. § (1) A falugondnoki szolgáltatás

a) alapfeladata

aa) közreműködés az étkeztetésben az étel házhoz szállításával,

ab) közreműködés a házi segítségnyújtásban,

ac) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában

ad) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása és

ae) a gyermekszállítás,

b) kiegészítő lakossági szolgáltatási feladata

ba) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése

bb) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, a lakossági igények továbbítása és

bc) közreműködés egyéb lakossági szolgáltatások, illetve szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában,

c) önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatása

ca) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére és

cb) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

(2) A falugondnoki szolgáltatás ellátási területe Kondorfa községre terjed ki. Az önkormányzat az ellátást csak kondorfai lakosok részére biztosítja.

(3) A falugondnoki szolgáltatás a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

a) 2. § l) pont li) szerinti szállítás,

b) 2. § l) pont ll) szerinti megkeresés és

c) 2. § l) pont lm) szerinti közösségi fejlesztés

szolgáltatási elemeket biztosítja.

(4) A falugondnoki szolgáltatás az (1) bekezdésben meghatározott feladatait a szakmai programja alapján, a (3) bekezdés szerinti tevékenységekkel végzi.

13. § (1) A falugondnoki szolgáltatás egyszemélyes szolgálatként működik 1 fő falugondnokkal.

(2) A falugondnoki szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet az ellátást igénylő, illetve képviselője szóban vagy írásban nyújthatja be a falugondnoknál vagy a polgármesternél.

(3) A falugondnoki szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat nem kell fizetni.

(4) A falugondnoki szolgáltatást meg kell szüntetni, ha az ellátást igénybe vevő

a) a megszüntetést kérelmezi,

b) meghal,

c) magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi vagy akadályozza.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

15. §10

1. melléklet

Jövedelemnyilatkozat
A) Az ellátást igénybe vevő személyi adatai:
1. Név: ………………………………………………………………
2. Születési név: ……………………………………………………..
3. Lakóhelye:…………………………………………………………
B) Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: …..fő
A B) pontban szereplő közeli hozzátartozók neve:
a) ………………………………………………….
b) ………………………………………………….
c) ………………………………………………….
d) ………………………………………………….
e) ………………………………………………….
f) ………………………………………………….
C) Jövedelmi adatok*
Forintban

A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

Közeli hozzátartozók jövedelme

Összesen

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

1.

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2.

Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem

3.

Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből

4.

Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások

5.

A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás stb.)

6.

Járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás

7.

Föld bérbeadásából származó jövedelem

8.

Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)

9.

Összes bruttó jövedelem

10.

A család havi nettó jövedelme összesen

*A jövedelem alatt az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat kell érteni.
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizheti
Dátum: ...........................
………………………………………. …………………………………
Ellátást igénybe vevő aláírása Nagykorú hozzátartozó aláírása
1

Az 5. § (1) bekezdés záró szövegrésze a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 8. § (2) bekezdése a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-a szerint módosított szöveg. A 8. § (2) bekezdése a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 8. § (2) bekezdése a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 9. § (5) bekezdése a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 10. § (2) bekezdése a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 10. § (3) bekezdése a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 11. § (1) bekezdés e) pontját a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.

7

A 11. § (2) bekezdés d) pontját a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 11. § (4) bekezdését a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

9

A 11. § (5) bekezdését a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

10

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.