Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X.14.) önkormányzati rendelete

9/2021. (X.14) önkormányzati rendelet a 2021. évi szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról

Hatályos: 2021. 12. 09

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 14.) önkormányzati rendelete

9/2021. (X.14) önkormányzati rendelet a 2021. évi szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról

2021.12.09.

Lovas Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk 2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátások rendjéről szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed azon magyar állampolgárokra, akik Lovas községben lakóhellyel rendelkeznek, és azon nem magyar állampolgárokra, akik a községben tartózkodási hellyel rendelkeznek, valamint kiterjed a község területén tartózkodó hajléktalanokra.

2. § (1) Térítésmentes, természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra jogosult a kérelmező akkor, ha:

a) a szociális igazgatásról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátásában, vagy

b) időskorúak járadékában, vagy

c) természetbeni vagy pénzbeli formában nyújtott települési támogatásra, különösen lakhatási célú települési támogatásra jogosult, vagy

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy

e) akinek jövedelme a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti átmeneti települési támogatás megállapításánál figyelembe vehető jövedelmet nem haladja meg.

(2) A támogatás mértéke háztartásonként maximum 5 m3 kemény lombos tűzifa.

(3) A támogatás megállapítása esetén a tűzifát az önkormányzat a falugondnoki szolgálat közreműködésével, gépjárművel a kérelmező lakóhelyére szállítja.

(4) Az önkormányzat a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

3. § (1) A támogatás kizárólagos forrása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása, valamint az önkormányzat által biztosított saját forrás.

(2)1 Támogatási kérelmet 2021. november 01. és 2022. január 10. között lehet benyújtani az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltségére (8228 Lovas, Fő u. 8.), a kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő.

(3)2 A támogatási kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el a kérelmezők rászorultsága alapján 2022. január 31-ig.

(4) A támogatási kérelmek elbírálásakor a rendelet 2. § a), b), c), d) pontjának megfelelő kérelmezőket kell előnyben részesíteni. A rendelet 2. § e) pontjának megfelelő kérelmező részére támogatás csak akkor állapítható meg, ha a rendelet 2. § a), b), c), d) pontjának megfelelő valamennyi kérelmező részére a támogatás megállapításra került és a támogatásra nyitva álló keret még nem merült ki.

4. § (1) Az e rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A feladat- és hatáskör gyakorlójának a döntéshozatalához szükséges előterjesztést a Közös Önkormányzati Hivatal készíti elő.

(3) Kérelmezőnek a támogatásra vonatkozó kérelméhez mellékelni kell a támogatásra való jogosultságról szóló határozatot a rendelet 2. § a), b), c), d) pontjára alapított támogatási kérelem esetén.

(4) A kérelmet az e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani. Amennyiben a kérelmező hiányosan nyújtja be kérelmét, úgy hiánypótlásra 5 nap áll rendelkezésre, melyre a közös önkormányzati hivatal ügyintézője a kérelem benyújtásával egyidejűleg felhívja a kérelmezőt. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) Kérelmezőt kérelme elbírálásáról határozatban kell értesíteni, a jogorvoslati tájékoztatás megjelölésével.

(6) A támogatott kérelmező a tűzifa átvételét átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(7) A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak a kérelemben megjelölt ingatlanon használhatja fel.

5. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet rendelkezéseiről a rendelet kihirdetésével egyidejűleg tájékoztatást kell adni a község lakossága részére a helyben szokásos módon, az önkormányzat honlapján, a település közterületi önkormányzati hirdetőtábláin.

(3)3

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. április 30-án hatályát veszti.

1

A 3. § (2) bekezdése a Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (3) bekezdése a Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § (3) bekezdését a Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.