Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról

Hatályos: 2022. 08. 06

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról

2022.08.06.

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (1)-(2) bekezdésekben és a 131. § (1) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ban meghatározott, Regöly községben lakóhellyel rendelkező személyekre terjed ki.

2. Pénzbeli és természetbeni ellátások

2. § (1) Regöly községben lakóhellyel rendelkező és

a) Regöly községben működő intézményben óvodai nevelésben részesülő, vagy

b) Regöly községben működő intézményben alsó tagozatos általános iskolai oktatásban részesülő, vagy

c) gyógypedagógiai intézményben oktatásban részesülő, vagy

d) az alsó tagozatos iskolai oktatáson kívüli egyéb, nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő

gyermek, vagy fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatás nyújtható tanévkezdési támogatás formájában.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás tekintetében rászorult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a tízszeresét nem haladja meg.

(3) A család egy főre jutó jövedelmi helyzetéről a kérelemben kell nyilatkozni.

(4) A tanévkezdési támogatás évente egy alkalommal július 1. és október 31. között igényelhető.

(5) A tanévkezdési támogatás iránti kérelmet a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani.

(6) A kérelem mellékleteként kell benyújtani a következő nevelési, oktatási évre vonatkozó óvodai, iskolalátogatási igazolást, valamint a gyermek, vagy fiatal felnőtt nevére kiállított számlát, amely a tanévkezdéshez szükséges felszerelés, tankönyv, írószer, ruha, cipő vásárlását igazolja.

(7) A kérelem benyújtására a gyermek törvényes képviselője, vagy a fiatal felnőtt jogosult.

(8) A tanévkezdési támogatás összege a számlával igazolt költségek közül, legfeljebb 15.000 Ft/fő/év.

(9) A tanévkezdési támogatás megállapításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(10) A támogatás kifizetése utólagosan, a kérelem benyújtását követő 8 napon belül, a támogatásról szóló döntés meghozatalát követően történik.

(11) A Gyvt.-ben és a rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy annak megsértésével benyújtott kérelmet el kell utasítani, a kapott támogatást jogtalanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell a kapott támogatás visszafizetésére.

2/A. §1

3. § (1) Regöly községben lakóhellyel rendelkező szülő részére gyermeke születésekor, rászorultságára tekintettel, egyszeri támogatás nyújtható születési támogatás formájában.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás tekintetében rászorult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a tízszeresét nem haladja meg.

(3) A család egy főre jutó jövedelmi helyzetéről a kérelemben kell nyilatkozni.

(4) A születési támogatás a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül igényelhető.

(5) A születési támogatás iránti kérelmet a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani.

(6) A kérelem mellékleteként kell benyújtani a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát és a kérelmező lakcímét igazoló dokumentumot.

(7) A kérelem benyújtására a gyermek törvényes képviselője jogosult.

(8) A születési támogatás a polgármester döntése alapján adható pénzben vagy természetbeni juttatásként. A támogatás értéke 12 000 Ft.

(9) A születési támogatás megállapításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(10) A támogatás kifizetése, átadása a kérelem benyújtását követő 8 napon belül, a támogatásról szóló döntés meghozatalát követően történik.

(11) A Gyvt.-ben és a rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy annak megsértésével benyújtott kérelmet el kell utasítani, a kapott támogatást jogtalanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell a kapott támogatás visszafizetésére.

4. § (1) Az önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetést helyben a Diósberényi Óvodafenntartó Társulás fenntartásában működő Diósberényi Napraforgó Óvoda és Konyha Regölyi Tagóvodája és Konyhája intézményen keresztül biztosítja.

(2) Az intézményi térítési díjat a Diósberényi Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa határozatban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja.

3. Személyes gondoskodás formái

5. § (1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást a Dám Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja intézmény keretében látja el.

(2) A nyújtott ellátásokat és az igénybevétel szabályait a Dám Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában rendeletalkotásra kötelezett Tamási Város Önkormányzat rendelete tartalmazza.

6. § Ez a rendelet 2021. július 28-án lép hatályba.

7. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokról szóló Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 2/2006. (II. 1.) önkormányzati rendelete.

1

A 2/A. §-t a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be. A 2/A. §-t a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.