Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Hatályos: 2021. 09. 21- 2022. 10. 02

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Sióagárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület), az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1 pontja. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sióagárd község közigazgatási területén állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Sióagárdon élő személyekre.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) család: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szoctv.) 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak,

(2) egyedül élő Szoctv. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározottak

(3) háztartás: Szoctv. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak

(4) egyedülálló: Szoctv. 4. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározottak.

A természetbeni támogatás elosztására vonatkozó szabályok

3. § (1) Az Önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a téli fűtésproblémák enyhítésére vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít kérelemre azon szociálisan rászoruló családoknak, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg családban élő esetén a 90.000 Forintot, egyedül élő esetén az 100.000 Forintot.

(2) A tűzifa támogatási kérelmet a rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani 2021.október 1. napjától 2021. november 29. napjáig a Sióagárd Község Önkormányzatánál (7171 Sióagárd, Kossuth u.9.).

(3) A támogatás odaítélésénél előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki

  • a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra, vagy
  • b) települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult, vagy
  • c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek,
  • d) 65 év feletti nyugdíjas.

(4) A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa.

(5) A tűzifa juttatás egy háztartásban csak egy személynek, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve a kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennállását), kizárólag természetbeni ellátás formájában állapítható meg.

(6) Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

(7) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(8) A támogatás feltétele, hogy a támogatott háztartásában legyen fatüzelésre alkalmas berendezés, melynek meglétéről igénylő a rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyilatkozik.

(9) A támogatás kizárólagos forrása a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázat alapján megítélt kiegészítő támogatás, a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a 2021. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás.

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. április 15-én hatályát veszti.

5. § A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

K é r e l e m

szociális tűzifa támogatás iránt

….........................................................................................................................(név/születési név)

születési hely és idő:.................................................anyja neve: .....................................................,

TAJ:..............................................

Sióagárd, …........................................................utca …...................szám alatti lakos kérem, hogy

részemre szíveskedjenek természetbeni juttatásként ….........................erdei m3 tűzifát biztosítani.

A tűzifa támogatást megalapozó szociális ellátás/helyzet:

1. aktív korúak ellátása, a megállapító határozat száma:......................................................

2. időskorúak járadéka, a megállapító határozat száma:.........................................................

3. a rendszeres települési támogatás, a megállapító határozat száma:.......................................

4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvényben szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család, a megállapító határozat száma:...................................................

5. Egy főre eső havi nettó jövedelem: ….................................................Ft.

A kérelmezővel közös háztartásban együtt élő személyek:

Név

Rokoni kapcsolat

Születési hely, idő

TAJ szám

Havi nettó jövedelem

…....................db jövedelem igazolást csatoltam.

Egyéb indokok:.................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................

Alulírott kijelentem, hogy a kérelemben foglaltak a valósággal mindenben megegyeznek. Kijelentem továbbá, hogy a kapott fűtőanyag hasznosítására szolgáló tüzelőberendezéssel rendelkezem.

Sióagárd, 2021..........................................

…...........................................................................

kérelmező aláírása

Csatolandó dokumentumok: - jövedelem igazolások