Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 02

Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Bükkszentmárton Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének egyező bevételi - kiadási főösszege 50 723 467 Ft”

2. § (1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendelet az 1 §-ában megállapított bevételi főösszeg bevételi forrásonként az alábbiak szerint alakul:

 • a) Önkormányzatok saját működési bevételei 3 870 000 Ft
 • b) Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 27 270 416 Ft
 • c) Támogatásértékű működési bevétel 4 179 000 Ft
 • d) Előző évek maradványának átvétele működési célra 3 592 705 Ft
 • e) Államháztartáson belüli megelőlegezés 27 346 Ft
 • f) Támogatásértékű felhalmozási bevétel 5 384 000 Ft
 • g) Előző évek maradványának átvétele felhalmozási célra 6 400 000 Ft

(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A rendelet 1. §-ában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakul:

 • a) Személyi juttatások 11 712 000 Ft
 • b) Munkaadókat terhelő járulékok 1 615 400 Ft
 • c) Dologi és egyéb folyó kiadások 15 924 700 Ft
 • d) Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 000 000 Ft
 • e) Egyéb működési célú kiadás/ megelőlegezés 1 034 521 Ft
 • f) Egyéb működési célú pénzeszköz átadás társulásoknak 701 398 Ft
 • g) Egyéb működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek 1 000 000 Ft
 • h) Felújítás 7 182 000 Ft
 • i) Beruházás 7 629 232 Ft
 • j) Általános tartalék (szabadon felhasználható költségvetési maradvány) 594 032 Ft

k)Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány) 330 184 Ft

3. § (1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.