Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 04. 30

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2022.04.30.

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Hét Község Önkormányzata

(2) székhelye:3655 Hét, Kossuth Lajos u. 76.

(3) Az önkormányzati jogköröket gyakorló testület megnevezése: Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete.

(4) Weblapjának címe: https://het.asp.lgov.hu

(5) E-mail címe: onkormanyzat@het.hu

(6) Az önkormányzat működése Hét község közigazgatási területére terjed ki.

2. A Képviselő-testület

2. § Hét Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) tagjainak száma 5 fő.

3. § (1) A Képviselő- testület alakuló ülését a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatást ad az önkormányzati választásról, majd átnyújtja a megbízóleveleket a mandátumot szerzett képviselőknek.

(2) A Képviselő – testület bizottsága tagjainak megválasztása is az alakuló ülésen történik.

4. § (1) A Képviselő- testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) megfogalmazott kötelező feladatain kívül saját bevételi forrása terhére, egyedi döntés alapján önként vállalt feladatokat is ellát.

(2) A Képviselő- testület által átruházott hatásköröket a 1. melléklet tartalmazza.

(3) .Az önkormányzat által ellátandó feladatok kormányzati funkciók szerinti felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A települési képviselő jogait és kötelezettségeit az Mötv. szabályozza.

(2) A képviselőt megilleti az interpellációs jog, melyet bármely önkormányzati ügyben előterjeszthet.

(3) Interpellációt a képviselő – testületi ülést megelőzően legalább 3 munkanappal, írásban lehet benyújtani a polgármesterhez.

(4) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról a képviselő nyilatkozata után a Képviselő – testület határoz.

(5) Amennyiben a képviselő – testület a választ nem fogadja el, azt a következő ülésen újra kell tárgyalni kell.

(6) A bonyolult vizsgálatot igénylő ügyben az interpellációra 15 napon belül írásban történhet válaszadás, melyről a következő ülésen a Képviselő – testületet tájékoztatni kell.

(7) A képviselő köteles tevékenyen részt venni a Képviselő-testület munkájában és olyan magatartásit tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára.

6. § (1) A képviselő köteles felkérésre részt venni a testületi, illetve a bizottsági ülések előkészítésében, határozatai végrehajtásának ellenőrzésében, valamint bejelenteni az ülésekről való távolmaradását és azok okát, illetve egyéb akadályoztatását.

(2) A képviselő-köteles bejelenteni személyes érintettségét a döntéshozatalban.

(3) A Képviselő-testület döntéshozatalából kizárható, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni személyes érintettségét. A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére, vagy bármely települési képviselő javaslatára a képviselő-testület - minősített szótöbbséggel - dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.

(4) A képviselői személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a meghozott önkormányzati határozat végrehajtását fel kell függeszteni és az ügyet az érintettség ismeretében újra kell tárgyalni oly módon, hogy a mulasztó képviselő az ügyben szükségessé vált új döntéshozatalban nem vehet részt.

3. A Képviselő – testület működése szabályai

7. § A Képviselő – testület az alakuló ülést követő hat hónapon belül megalkotja gazdasági programját, melynek elkészítésében a polgármester javaslatot kér a képviselőktől, a jegyzőtől, az önkormányzat intézménye vezetőjétől.

8. § (1) A Képviselő – testület rendes üléseit éves munkaterv szerint, általában pénteki napon tartja, amelytől indokolt esetben el lehet térni.

(2) A munkaterv tartalmazza:

a) az ülés tervezett időpontját

b) az ülések napirendjét, az előterjesztők megnevezését

c) a közmeghallgatás tervezett időpontját.

9. § (1) A Képviselő – Testület ülése nyilvános. Az ülések idejéről, helyéről és napirendjéről a település lakosságát a meghívónak a Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal helyi kirendeltsége hirdetőtáblára 5 nappal korábban történő kifüggesztésével (továbbiakban: helyben szokásos módon) tájékoztatni kell.

(2) A Mötv. 46. § (2) bekezdés c.) pontjában meghatározott esetben történő zárt ülés elrendelésére bármely képviselő terjeszthet elő javaslatot, mely döntéshez a Képviselő – Testület minősített többséggel hozott határozata szükséges.

(3) A zárt ülésről egyéni hangfelvétel nem készíthető.

(4) Zárt ülésen hozott döntések nyilvánosságát az Mötv.52. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell biztosítani.

10. § A Képviselő-Testület ülését a polgármester és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és vezeti.

11. § (1) A Képviselő-testület ülésére a testület tagjainak és a meghívottaknak az ülés előtt legalább 5 nappal korábban, papír alapú meghívót kell küldeni, mely tartalmazza:

a) az ülés helyét, időpontját,

b) a javasolt napirendi pontokat,

c) a napirend előterjesztőjének, valamint a napirendhez meghívott személy nevét, beosztását, tisztségét.

(2) A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) azt a személyt, valamint szervezet vezetőjét, akinek jelenléte a napirend tárgyalásához szükséges,

b) az adott témában közreműködő szakértőt.

(3) A Képviselő-testület ülésére a polgármester döntése szerint más személy (pl. országgyűlési képviselő,) is meghívható, akit szintén tanácskozási jog illet meg.

(4) A zárt ülés anyagát csak a zárt ülésre meghívottaknak kell megküldeni.

(5) A képviselők részére a napirendek előterjesztéseit lehetőség szerint a meghívóval együtt szintén papír formátumban kell megküldeni.

12. § (1) Fontos, halaszthatatlan napirend megtárgyalására a polgármester rendkívüli képviselő-testületi ülést hívhat össze.

(2) A rendkívüli ülés összehívására a rendes ülésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a meghívót és az előterjesztést legkésőbb az ülés napja előtti napon ki kell küldeni.

13. § (1) A Képviselő-testület ülésére előterjesztést tehet:

a) a polgármester,

b) az alpolgármester,

c) a bizottsági elnök,

d) a képviselő,

e) a jegyző,

f) az, akit a tárgyalandó napirend szerint az előterjesztésre a polgármester felkér.

(2) Az előterjesztés lehet:

a) önkormányzati rendelet-tervezet

b) határozati javaslat (a munkaterv szerinti ügyekben, valamint a döntést igénylő ügyekben)

c) beszámoló

d) tájékoztató

e) közérdekű kérdés, bejelentés, indítvány, javaslat

(3) A Képviselő-testület elé előterjesztés általában írásban tehető. Szóbeli előterjesztésre csak kivételes esetben kerülhet sor.

(4) Az előterjesztés sajátos formája a sürgősségi indítvány.

(5) Sürgősségi indítványt a csatolt írásos határozati javaslattal a polgármesternél kell benyújtani, legkésőbb az ülés megkezdése előtt egy órával.

(6) A Képviselő-testület a napirend vitája során határoz arról, hogy napirendre tűzi-e a sürgősségi indítványt.

14. § (1) Az előterjesztések közül a rendelet-tervezet és a határozati javaslat szakmai előkészítése a jegyző feladata.

(2) Az előterjesztések szövegének elkészítésénél alapvető követelmény a világos, áttekinthető szerkezet, egyszerű, közérthető, rövid, tömör megfogalmazás.

15. § (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester vezeti. A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetén az ülést a korelnök vezeti. (továbbiakban: ülést vezető elnök)

(2) Az ülés megnyitását követően az ülést vezető elnök megállapítja a határozatképességet, melyet az ülés egész ideje alatt folyamatosan figyelemmel kísér. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a Képviselő-testület nem határozatképes, az ülést legfeljebb 30 percre felfüggesztheti. Ha ezt követően sincs meg a szükséges létszám az ülést vezető az ülést elnapolja.

(3) A Képviselő-testület ülése akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott képviselők több mint a fele jelen van.

(4) A rendes ülés napirendjére az ülést vezető elnök - a munkaterv figyelembe vételével tesz javaslatot, melynek alapján a tárgyalandó napirendeket a Képviselő-testület egyszerű többségű szavazással állapítja meg.

16. § (1) A Képviselő-testületi ülésen résztvevő képviselők és minden jelenlévő személy köteles a tanácskozás méltóságát tiszteletben tartani.

(2) A Képviselő-testületi ülés rendjének zavartalansága biztosításáról az ülést vezető elnök gondoskodik.

(3) Az ülést vezető elnök a tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a következő intézkedéseket teheti.

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgytól, a tanácskozáshoz nem méltó, másokat sértő kifejezést használ, magatartást tanúsít,

b) rendre utasíthatja azt, aki a Képviselő-testületi üléshez méltatlan magatartást tanúsít,

c) rendreutasíthatja és szükség esetén megvonja a hozzászólási jogot attól a felszólalótól, akinek magatartása figyelmeztetés ellenére ismételten kifogás alá esik.

(4) Az ülést vezető elnöknek a rendfenntartás érdekében tett -e rendelet szerinti- indokolt intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani vagy azokkal vitába szállni nem lehet.

(5) Tartós rendzavarás, állandó lárma vagy a tanácskozást lehetetlenné tevő egyéb körülmény esetén az ülést vezető elnök az ülést felfüggesztheti.

(6) A felfüggesztést követően folytatott ülésen az (5) bekezdésben említett rendzavarás ismétlődése esetén az elnök az ülést berekesztheti és a még nem tárgyalt napirendek tárgyalását a soron következő ülésre elnapolhatja.

17. § (1) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalhatják el.

(2) A hallgatóság tetszését, vagy nemtetszését nem nyilváníthatja ki.

(3) A tanácskozás rendjének megzavarása esetén az ülést vezető elnök rendreutasíthatja a rendzavarót, akit ismételt rendzavarás esetén kötelezhet az ülésterem elhagyására.

(4) Zárt ülés elrendelésekor a hallgatóságnak a termet el kell hagynia.

18. § (1) A Képviselő-testületi ülésen az alábbi felszólalásokra kerülhet sor:

a) napirend előtti felszólalás,

b) napirendhez kapcsolódó felszólalás,

c) felszólalás ügyrendi kérdésben,

d) interpelláció,

e) közérdekű kérdések, bejelentések javaslatok

(2) A Képviselő-testület ülésein a képviselők és a tanácskozási joggal résztvevő meghívottak kaphatnak szót.

(3) A napirend előtti felszólalásra irányuló képviselői szándékot az ülés megkezdése előtt kell az ülést vezető elnöknek jelezni. A felszólalás biztosításáról a képviselő-testület vita nélkül dönt.

(4) Ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő, a jegyző, valamint a tanácskozási joggal meghívott bármikor szót kérhet.

19. § Az ülést vezető elnök indokolt esetben hozzászólási jogot adhat a Képviselő-testület ülésén megjelent olyan személynek is, aki nem szerepel a testületi ülésre meghívottak között. A megadott szót a felszólalás időtartama alatt az ülést vezető bármikor megvonhatja, ha a hozzászóló a tárgytól eltér.

20. § (1) Minden napirendi pont felett külön-külön vitát kell nyitni.

(2) A napirend előterjesztője, vagy bármely képviselő a napirendhez módosító javaslatot tehet.

(3) Az előterjesztőhöz a képviselő és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket intézhetnek, az előterjesztéssel kapcsolatosan ismertethetik észrevételeiket, javaslataikat.

(4) Az ülést vezető elnök a vitát akkor zárja le, ha a napirendhez nincs további felszólaló.

21. § (1) A döntések többségét egyszerű többséggel kell hozni.

(2) Minősített többség - a megválasztott képviselők több mint felének szavazata - szükséges a Mötv-ben megfogalmazottakon kívül:

a) fegyelmi eljárás megindítása

b) fegyelmi büntetés kiszabása

c) kitüntetés adományozása esetén.

(3) A döntési javaslatot szavazásra úgy kell feltenni, hogy arra „igen”-nel, vagy „nem”-mel lehessen szavazni.

(4) Szavazni csak személyesen lehet.

(5) A szavazás nyílt vagy titkos lehet.

(6) Az ülést vezető elnök előbb a vita során elhangzott módosító és kiegészítő javaslatokat, majd a határozati javaslatot összességében bocsátja szavazásra, végül megállapítja a szavazás eredményét.

22. § (1) A nyílt szavazás kézfelnyújtással történik.

(2) Titkos szavazás alkalmazásáról a Képviselő-testület indítványra egyszerű szótöbbséggel dönt.

(3) Titkos szavazás során a technikai eszközök biztosításáról a jegyző gondoskodik. A szavazás lebonyolítása az Ügyrendi Bizottság feladata. A bizottság elnöke a titkos szavazás eredményéről tájékoztatja a testületet.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzati képviselők egynegyedének indítványára név szerinti szavazást tart, melynek során a jegyző egyenként felolvassa a képviselők nevét, akik nevük felolvasásakor „igen”-nel,vagy „nem”-mel szavaznak, vagy tartózkodnak a szavazástól.

23. § (1) A Képviselő-testület döntései:

a) önkormányzati rendelet

b) határozat

(2) A rendeleteket és a határozatokat külön-külön, évenként folyamatos sorszámmal kell ellátni, nyilvántartásuk a jegyző feladata.

(3) Az önkormányzati rendelet kihirdetésének módja: a Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége hirdetőtábláján való kifüggesztés.

(4) A jegyző gondoskodik arról, hogy az önkormányzat rendeleteiről és fontosabb határozatairól a település lakossága a helyben szokásos módon értesüljön.

(5) A testületi határozatokat a felelősként megjelölt szerv, vagy személy köteles végrehajtani.

(6) A határozatok végrehajtásáról azok határidejének lejártát követő testületi ülésen kell beszámolni. Folyamatos végrehajtás esetén a téma újabb napirendre tűzésekor kell számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló napirend keretében.

24. § (1) A Képviselő-testületi ülésről készített jegyzőkönyvnek az Mötv 52. § (1) bekezdésében felsoroltakon kívül tartalmaznia kell a bejelentéseket, interpellációkat, kérdéseket és az azokra adott válaszok lényegét.

(2) A jegyzőkönyv két példányban készül, melyből egy példányt mellékleteivel együtt az önkormányzat hivatala kezeli.

25. § (1) A Képviselő-testület éves közmeghallgatását előre meghirdetett időpontban tartja, melyről a lakosságot legalább 5 munkanappal előtte a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.

(2) A közmeghallgatáson hozzászólni kívánó állampolgárnak a polgármester a jelentkezés sorrendjében adja meg a szót.

(3) A képviselő-testület a lakosság tájékoztatása, illetve a fontosabb döntések meghozatala előtt a lakosság minél szélesebb körű bevonása érdekében szükség szerint lakossági fórum (falugyűlés) intézménye lehetőségét is biztosítja

4. Az önkormányzat szervei, jogállása, feladatai

26. § (1) A polgármester megbízatását társadalmi megbízásban látja el.

(2) A polgármester ügyfélfogadási rendje megegyezik a kirendeltség ügyfélfogadási rendjével.

27. § A Képviselő-testület a polgármester helyettesítésére saját tagjai közül egy alpolgármestert választ, aki társadalmi megbízatásban látja el tisztségét.

28. § (1) A Képviselő-testület egy állandó bizottságot működtet - Ügyrendi Bizottság – elnevezéssel.

(2) Az Ügyrendi Bizottság tagjainak száma 3 fő képviselő.

(3) Az Ügyrendi Bizottság feladata:

a) a képviselői vagyonnyilatkozatok kezelése,

b) képviselői összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyekben a törvényben meghatározott feladatok ellátása

c) a titkos szavazás lebonyolítása,

d) javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a polgármester illetményemelésére, illetve egyéb javadalmazására,

29. § (1) A Képviselő-testület ideiglenes (ad hoc) bizottságot hozhat létre, melynek feladatát és létszámát esetenként határozza meg.

(2) Az ideiglenes bizottság a meghatározott feladat elvégzéséről szóló beszámoló elfogadásával, vagy a meghatározott idő elteltével szűnik meg.

30. § (1) A Képviselő-testület hivatalát a jegyző vezeti.

(2) A jegyző gondoskodik a képviselő-testület munkájával összefüggő, az Mötv 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásáról, valamint

a) gondoskodik a hivatali dolgozók rendszeres továbbképzéséről,

b) szakmai segítséget nyújt, illetve elkészíti az ülések előterjesztéseit,

c) gondoskodik a képviselők munkájának segítéséről, a polgármester megbízása alapján a hozott döntések végrehajtásáról,

d) elkészíti a Képviselő-testület éves munkaterv javaslatát, és biztosítja az ülésekről készült jegyzőkönyvek elkészítését és határidőn belüli felterjesztését.

(3) A jegyzői tisztség be nem töltése, illetve a jegyző tartós, akadályoztatása esetén a jegyzői feladatokat a Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal) székhelyén igazgatási feladatokat ellátó ügyintézője látja el.

31. § A Közös Hivatal Hét Községben Kirendeltséget működtet, melynek munkarendjét és szervezeti felépítését a Közös Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

5. Az önkormányzat gazdálkodása, intézményei, valamint a kötelező önkormányzati feladatok ellátása

32. § (1) A Képviselő-testület gazdálkodását a hatályos jogszabályok figyelembevételével végzi.

(2) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény: Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal.

(3) Hét Község Önkormányzata Képviselő-testülete kötelező óvodáztatási feladatait Serényfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületével kötött szerződés keretei között biztosítja.

(4) A Képviselő-testület egyes kötelező szociális, gyermekjóléti, egészségügyi feladatait Putnok Város Önkormányzatával kötött szerződés keretei között biztosítja.

(5) A Képviselő-testület szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás kötelező feladatát a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás (3600 Putnok, Kossuth u. 5.) tagjaként biztosítja.

(6) Szilárd hulladékgazdálkodási kötelező feladatait a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.) tagjaként biztosítja

33. §1

34. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

A Képviselő-testületnek a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke

1. Egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a közalkalmazotti munkaviszonyban foglalkoztatott, falugondnok, közművelődési asszisztens és az egyéb foglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak felett.

2. Egyes települési támogatások (temetési támogatás, tanévkezdési támogatás, időskorúak támogatása) megállapítása

3. Közművelődési, közgyűjteményi tevékenységgel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési feladatok ellátása.

4. Esetenként a selejtezési bizottság elnökének és tagjainak kijelölése.

5. Az önkormányzat vagyonrendeletében biztosított hatáskörébe utalt ügyekben döntéshozatal

6. 6. Hét Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 17/2017.(XII.15.) önkormányzati rendeletében meghatározott a településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásának feladat- és hatáskörében meghatározott döntések meghozatala.

2. melléklet2

Az Önkormányzat által alkalmazott kormányzati funkciók felsorolása

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236

Országos közfoglalkoztatási program

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

064010

Közvilágítás

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082044

Könyvtári szolgáltatások

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1

A 33. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. melléklet a Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.