Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 51/2003. (XII.1.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

Hatályos: 2016. 01. 01

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 51/2003. (XII.1.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

2016.01.01.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése e rendeletben állapítja meg az idegenforgalmi adó mértékét, valamint az adómentesség és kedvezmény feltételeit.

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kecskemét Megyei Jogú Város illetékességi területére.

(2) E rendelet határozatlan időtartamra szól.

2. §1

Adómentesség

3. § A Htv. 31. §-án felül mentes az adó alól: Akinek a magánszemély tulajdonos, vagy magánszemély bérlő térítés nélkül szállást biztosít.

4. §2

Az adó mértéke

5. §3 Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 400 Ft.

Bizonylatok, könyvvezetés, nyilvántartás

6. § (1) Az adóbeszedésre kötelezett az idegenforgalmi adó összegét közli a magánszeméllyel és az adót átveszi. Az általa beszedett adóról az adó alapjának, a mentesség jogcímének, az adó összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást ----------4 vezet.

(2) A szálláshelyeken a nyilvántartás céljára vendégnyilvántartó-könyv vagy azzal egyenértékű analitikus nyilvántartás vezetése kötelező. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybevevő személy nevét, lakcímét, állampolgárságát, útlevelének vagy személy igazolványának számát, megérkezésének és távozásának idejét, a szálláshelyen eltöltött napok számát, az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét.

(3) A szállásadónak az adómenteségre jogosító tartózkodásról a 2. ---5 mellékletnek megfelelő adattartalmú „nyilatkozatot” kell beszereznie, vagy ezt a tényt a vendégnyilvántartó-könyvben igazoltatnia, ennek hiányában az adót meg kell fizetnie.

(4) -------6

Záró rendelkezések

7. § (1) -------7

(2) Ez a rendelet 2004. január 1-én lép hatályba, egyidejűleg 2003. december 31. nappal hatályát veszti Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 46/1993. (XII.17.) KR. és az azt módosító 36/1995. (XII.28.) KR., a 41/1997. (XII.15.) KR., az 56/2000. (XII.22.) KR., az 54/2002. (XII.16.) KR. és a 32/2003. (VI.18.) KR. számú rendeletei azzal, hogy a 2004. január 1. előtti időszakra vonatkozó adómegállapítást az e rendelkezésekben szabályozottan kell elvégezni.

1. melléklet8

2. melléklet

Alulírott…………………………………………….

Útlevél száma:……………………………………..

Személyazonosító igazolvány száma:……………...

Lakcíme:……………………………………………

kijelentem, hogy 200…év …………hó……naptól

200……..év …….……hó…..napig munkavégzés céljából tartózkodtam a…….……… szálláshelyen.

Munkahely neve:…………………………………..
Székhely: ………………………………………….
Telephely: ………………………………………...

Dátum: 200…………….. Aláírás:……………………

1

Hatályon kívül helyezte: 24/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§ 1. pontja.

2

Hatályon kívül helyezte: 24/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§ 1. pontja.

3

Módosította: 27/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lép: 2016. január 1.

4

Hatályon kívül helyezte: 24/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§ 1. pontja.

5

Hatályon kívül helyezte: 24/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§ 1. pontja.

6

Hatályon kívül helyezte: 24/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§ 1. pontja.

7

Hatályon kívül helyezte: 24/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§ 1. pontja.

8

Hatályon kívül helyezte: 24/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§ 1. pontja.