Kötegyán község képviselő testületének 7/2018 (IV.26.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 01 - 2018. 06. 02

Kötegyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének


7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete


az egyes szociális ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Kötegyán Község Önkormányzata képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az egyes szociális ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1. §

Az egyes szociális ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 3. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és a szakosított ellátás intézményi térítési díja:

a) Időskorúak bentlakásos otthona – idősotthoni ellátás díja:   87.000.- Ft./hó/fő,

                                                                                                   2.900.- Ft./nap/fő.

aa) melyből a napi étkeztetés díja:                               880.- Ft.

                        megoszlása:

                                         - reggeli                        110.- Ft.

                                         - ebéd                           500.- Ft.

                                        - vacsora                       270.- Ft.

b) Időskorúak nappali intézményi ellátása:

ba)  nappali ellátás intézményi térítési díja:                                    430.- Ft.

c) Az étkeztetés intézményi térítési díja:                                        500.- Ft.

d) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:                          0.- Ft./óra”


2. §

Ez a rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba, a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
               Nemes János                                                                       Szokai Dániel

               polgármester                                                                            jegyző       Záradék:

A rendelet kihirdetve: Kötegyán, 2018. április 26.

                                                                                                          Szokai Dániel

                                                                                                                jegyző