Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 11 - 2021. 03. 12

Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének

3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kötegyán Község Önkormányzatának Polgármestere - tekintettel a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.


Kötegyán, 2021. március 8.


          Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia s.k.                                                   Szokai Dániel s.k.

                       polgármester                                                                           aljegyző


Záradék:

A rendelet 2021. március 10. napján 14:00 órakor kihirdetésre került.


                                                                                                                    Szokai Dániel s.k.

         aljegyző