Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

Hatályos: 2022. 02. 16
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
Általános indokolás
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:
Nagycserkesz Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra.
Az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelet-tervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet.
A 2022. évi költségvetésről szóló előterjesztés tartalmáról a Képviselő-testület tagjainak a tájékoztatása megtörtént.
Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek tárgyév február 15-éig - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig – nyújtja be a képviselő-testületnek. A Költségvetési törvény 2022. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2022. február 15-e.
Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2022. évi költségvetési rendeletét.
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait. A helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.
A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Ávr., a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a Központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.
Az előterjesztés tárgyát képező költségvetési rendelet-tervezet három fontosabb részből áll:
a rendelet normaszövegéből,
a bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatásából,
valamint a tájékoztató mellékletekből.
Jelen előterjesztés tartalmazza Nagycserkesz Község Önkormányzatának 2022. évre szóló költségvetési rendelet-tervezetét, költségvetését, illetve annak indoklását. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, államigazgatási, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet hatályát tartalmazza, azokat a szervezeteket, melyre hatálya kiterjed.
A 2. §-hoz
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegei, valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra.
A 3. §-hoz
Részletezésre kerül a költségvetés. Bemutatásra kerülnek az Áht-ban és Ávr-ben meghatározott kötelező elemek: az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozóan, beruházások, felújítások, Európai Uniós projektek, képzett tartalék összege stb. Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzati csoportonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. A mellékletek tartalmazzák a létszám adatokat is.
A 4. §-hoz
A költségvetés végrehajtásának részletes szabályai kerülnek meghatározásra. Tartalmazza a finanszírozási célú műveletek végrehajtásával kapcsolatos előírásokat is.
Az 5. §-hoz
Az előirányzatok módosításával kapcsolatos szabályok kerülnek meghatározásra.
A 6. §-hoz
Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó egyéb szabályok kerülnek meghatározásra: a bevételi és kiadások előirányzatok felett az intézmények vezetőinek előirányzat felhasználási jogköre; az intézmények szabályszerű működését és gazdálkodását biztosító, az integritást erősítő szabályzatok elkészítésének felelősségi köre.
A 7. §-hoz
Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó előírásokat tartalmazza.
A 8. §-hoz
Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.