Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

az államháztartáson kívüli forrásátadás és forrásátvétel szabályairól

Hatályos: 2022. 02. 15
az államháztartáson kívüli forrásátadás és forrásátvétel szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) módosításra került a 2013. évi LXXXV. törvénnyel, melynek értelmében az Mötv.41. §-a az alábbi bekezdéssel egészült ki:
„(9) A helyi önkormányzatképviselő- testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza.
A törvényi rendelkezés értelmében önkormányzati rendeltben szükséges szabályozni az államháztartáson kívüli átadás-átvétel szabályait. A rendelet- tervezet szabályozása alapján nyomon követhető a közpénzek célnak megfelelő felhasználása, elszámolása.
Az államháztartáson kívüli forrás fedezetét, az átvett forrásokat a mindenkori éves költségvetési rendelet tartalmazza.
Jelen rendelet szabályozza, hogy az érintettek az önkormányzat költségvetéséből milyen módon, formában kaphatnak pénzbeli támogatást meghatározott, tevékenységüket segítő, illetve azzal összefüggő célok megvalósítására, továbbá rendelkezik az elszámolás szabályairól.
Többletkiadást a rendelet elfogadása nem jelent. A rendelet megalkotásának az adminisztratív tehreket tekintve számottevő hatása nincs. A rendelt végrehajtásához szükséges erőforrások rendelkezésre állnak, pótlólagos személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi forrásokat nem követel meg.
A Bács – Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/TH/4489-6/2021. számú szakmai segítségnyújtásával felhívta a képviselő-testület figyelmét az Mötv-ben szabályozott rendeletalkotási kötelezettség teljesítésére, mivel ez idáig az Önkormányzat nem szabályozta rendeletben a tárgykört.