Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 13
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet a mindenkori képviselő-testület, és szervei működésének részletes szabályait tartalmazza.
E rendelet megalkotásakor figyelemmel kellett lenni a kötelező tartalmi elemekre, illetőleg célszerű volt az egyes nem kötelező elemek részletes szabályozása is, a képviselő-testület működésének hatékonyabbá és gördülékenyebbé tétele érdekében.
A Somogy Megyei Kormányhivatal egységes szempontrendszer alapján megvizsgálta az önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatát, melynek során szakmai segítségnyújtásként több pont módosítását javasolta. Ezek a következők:
a 12. § kiegészítése szükséges a „legalább” kifejezéssel,
a 22. § (2) bekezdésének módosítása szükséges, mivel nem lehet döntést hozni határozat hozatal vagy rendelet alkotás nélkül,
a 22. (4) bekezdésének módosítása szükséges, mivel az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez minősített többséggel hozott döntés kell,
a 35. §ban meghatározott határozatok megjelölése nem megfelelő, valamint ezt a rendelkezést nem kell szerepeltetni a rendeletben, mivel magasabb szintű jogszabály rendelkezik róla,
a 40. § (2) bekezdésének pontosítása szükséges,
a 49. §ban a fórumra vonatkozó szabályokat pontosítani kell,
a 64. § (2) bekezdését ki kell egészíteni, hogy egyértelmű legyen az, hogy a jegyző és aljegyző együttes akadályoztatása esetére csak olyan személy bízható meg a feladatok ellátásával, aki a jegyzőre vonatkozó képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelel,
pótolni kell az összeférhetetlenségi, méltatlansági ügyekre vonatkozó bizottsági szabályok meghatározását,
ki kell egészíteni a rendeletet arra vonatkozóan, hogy ki és hogyan nyújthat be írásos előterjesztést.
A Somogy Megyei Kormányhivatal a 2021. november 18. napján kelt levelében ismételten szakmai segítségnyújtást adott ki, melyben felhívta a figyelmet arra, hogy felül kell vizsgálni a szervezeti és működési szabályzatban az Mötv. 44. §-ban rögzített soron kívüli ülés összehívására vonatkozó szabályokat. A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a 13. § rendelkezéseit módosítani kell, ahhoz, hogy a rendelet a jogszabályi előírásoknak megfeleljen.
A fenti módosításokon túl javításra kerül a 38. § (1) bekezdése, mely szakaszból törlésre kerül a természetbeni juttatás kifejezés, tekintettel arra, hogy ilyen juttatást a képviselők nem kapnak, valamint több pontban javításra kerül az „illetve” kifejezés, mivel ezt önkormányzati rendelet nem tartalmazhatja.
Szükséges továbbá az 1. melléklet cseréje, mivel az jelenleg nem rendelkezik címmel, ami szabálytalan.
A fentiekre tekintettel, elkészítésre került az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019. (XI.20.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet tervezete.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: a rendelet tervezetnek társadalmi hatása nincs.
- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet tervezetnek gazdasági, költségvetési hatása nincs.
- környezeti, egészségi következménye: a rendelet tervezetnek környezeti, egészségi következménye nincs.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a rendelet módosítása szükséges annak érdekében, hogy a hatályos jogszabályoknak megfeleljen. A módosítás elmaradása esetén pontatlan és szabálytalan rendelkezéseket tartalmazna a rendelet.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet módosítás a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet 12. §-ra vonatkozó módosító rendelkezést tartalmazza.
A 2. §-hoz
A rendelet 13. § (1) és (2) bekezdéseire vonatkozó módosító rendelkezést tartalmazza.
A 3. §-hoz
A rendelet 22. § (4) bekezdésére vonatkozó módosító rendelkezést tartalmazza.
A 4. §-hoz
A rendelet 23. §-ra vonatkozó kiegészítő rendelkezést tartalmazza.
Az 5. §-hoz
A rendelet 38. § (1) bekezdésére a vonatkozó módosító rendelkezést tartalmazza.
A 6. §-hoz
A rendelet 40. § (2) bekezdésére vonatkozó módosító rendelkezést tartalmazza.
A 7. §-hoz
A rendelet 49. § (1) és (2) bekezdéseire vonatkozó módosító rendelkezést tartalmazza.
A 8. §-hoz
A rendelet 55. §-ra vonatkozó módosító rendelkezést tartalmazza.
A 9. §-hoz
A rendelet 61. §-ra vonatkozó kiegészítő rendelkezést tartalmazza.
A 10. §-hoz
A rendelet 62. § (2) bekezdésének e) pontjára vonatkozó módosító rendelkezést tartalmazza.
A 11. §-hoz
A rendelet 64. § (2) bekezdésére vonatkozó módosító rendelkezést tartalmazza.
A 12. §-hoz
A rendelet 1. mellékletére vonatkozó módosító rendelkezést tartalmazza.
A 13. §-hoz
A hatályon kívül helyezendő rendelkezéseket tartalmazza.
A 14. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.