Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi építési szabályzatról szóló 8/2003. (IV. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 11
a helyi építési szabályzatról szóló 8/2003. (IV. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A helyi önkormányzatoknak az Alaptörvényben és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes település rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben rögzített alapjoga, hogy a jogszabályok keretei között önállóan határozzák meg közigazgatási területükre vonatkozóan településrendezési tevékenységüket, és felhatalmazást adnak a Kép-viselőtestületnek az építés helyi rendjét meghatározó építési szabályzat megállapítására.
Somogyszob Község Önkormányzati Polgármestere 41/2021. (VI. 9.) számú határozatban döntött arról, hogy kezdeményezi a település településszerkezeti valamint szabályozási tervének és helyi építési szabályának módosítását.
A tervek módosításának véleményezését a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TFR.) 41. § szerinti egyszerűsített eljárással valósult meg.
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 77/2021. (XI. 9.) számú határozatával a településrendezési terveinek módosításával kapcsolatos véleményezési eljárás lezárásaként a beérkezett vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról döntött, valamint a partnerségi egyeztetés lefolytatásáról szóló tájékoztatást tudomásul vette és azt lezárta.
Az önkormányzat a környezeti vizsgálat szükségességéről szóló eljárást lefolytatta, a környezet védelméért felelős szervek a környezeti vizsgálat szükségességét nem tartották szükségesnek, ezért a Képviselő-testület 168/2021. (XII. 20.) számú határozatával megállapította, hogy a módosítás következtében várható környezeti hatások nem jelentősége, a környezeti vizsgálat nem szükséges, így az azzal kapcsolatos eljárást lezárta.
Somogy Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze a záróvéleményt 2021. december 21. napján kelt, SO/08/00161-6/2021. ügyiratszámú hozzájárulásával megadta.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
A tervezett módosítási igény szerint változásokat vezeti át.
A 3. §-hoz
A különleges beépítésre nem szánt területi előírásokat tartalmazza, az OTÉK előírásaitól való eltéréssel.
Az 5. §-hoz és a 6. §-hoz
A hatályba léptető rendelkezést és az alkalmazás feltételeit tartalmazza.