Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

Pápadereske Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 18
Pápadereske Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás

Indokolás és előzetes hatásvizsgálat Pápadereske Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetéhez

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdés alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő – testületet.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: jelentős, mivel kedvezően befolyásolja a településen élő lakosság életét az önkormányzat által biztosított közszolgáltatások megszervezésével.
környezeti, egészségi következménye: nincsen
adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a jogszabályi változások miatt új adminisztrációs követelményeket határoz meg.
jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a jogszabály elfogadása törvényi kötelezettség, elmaradás az állami finanszírozás megvonását eredményezi és törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: személyi, szervezeti, tárgyi feltételeken nem változtak a 2016. decemberi állapothoz képest.
Általános Indokolás
A 2022. évi költségvetési törvény alapján megterveztük Pápadereske Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.
Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2022-ban is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.
A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.
Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:
településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, stb.),
óvodai ellátás,
szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság),
kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, stb.),
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés,
lakás- és helyiséggazdálkodás,
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
helyi közfoglalkoztatás,
helyi adóval kapcsolatos feladatok,
sport, ifjúsági ügyek,
nemzetiségi ügyek,
hulladékgazdálkodás,
kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.
További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:
törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.
A 2022. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:
1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos faluüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.
Az önkormányzat költségvetési rendeletének összeállítására vonatkozó alapvető szabályokat az államháztartási törvény, annak végrehajtására vonatkozó kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet tartalmazza.
A költségvetési rendelet szöveges része tartalmazza továbbra is a költségvetés végrehajtására vonatkozó kerületi szabályokat.
Az önkormányzat költségvetési rendeletének összeállítására vonatkozó alapvető szabályokat az államháztartási törvény, annak végrehajtására vonatkozó kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet tartalmazza.
Részletes Indokolás
BEVÉTELEk
Az önkormányzat bevételeinek tervezett összege összesen 56.962.383 forint, amely összeget az alábbi előirányzat csoportonkénti bontásban javaslunk tervbe venni:
1.) Önkormányzat működési támogatása:
Az önkormányzati finanszírozás 2021. évhez hasonlóan került megállapításra, feladatmutatók alapján számított normatív támogatások jogcímenkénti összege csökkentésre, illetve növelésre kerül az önkormányzattól elvárt saját bevétellel. A központi költségvetésből származó működési források összege 26.164.507 Ft.
Önkormányzatunk működési támogatásának alakulását jogcímenként az alábbi táblázat tartalmazza:
forintban

Jogcím

támogatás összege

2022

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1.627.211

Közvilágítás fenntartásának támogatása

1.236.202

Közutak fenntartásának támogatása

147.606

Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása

419.497

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9.742.013

Szociális feladatok egyéb támogatása

3.120.000

Szociális étkeztetés

738.100

Falugondnoki szolgáltatás

5.142.300

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2.270.000

Polgármester illetmény emelés támogatása

1.721.578

Működési költségvetés normatív támogatása:

26.164.507

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
Ebben az előirányzat csoportban található valamennyi, államháztartáson belülről származó forrás jogcímenkénti bontásban. Ebben a jogcímcsoportban tervezett bevételi előirányzatok összege 1.341.175,- Ft mely egésze a hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása.
4. Közhatalmi bevételek:
Közhatalmi bevételként kell megtervezni – hasonlóan az előző évhez – az adó és bírság bevételeket. Változás az előző évhez képest, hogy az adók az adótárgy szerint kerülnek csoportosításra.
A közhatalmi bevételek 2022. évi tervezett előirányzata összesen 1.800.000 forint.
Az iparűzési adó az előző évi iparűzési adó bevallásban szereplő befizetési kötelezettség 50 % -os mértékkel kerül tervezésre.
5. Működési bevételek:
Ezen a jogcímen összesen 1.358.000 forint bevétellel számolunk, a rovaton csak a szociális étkezők által fizetendő térítési díj bevételek összege szerepel.
12. Maradvány igénybevétele:
Előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege 26.298.701 Ft szerepel az előirányzaton.
A 2022. évi eredeti költségvetés egyensúlyának megtartásához nem kellett hitelfelvétellel számolnunk, ezért a tervezett bevételi főösszeg megegyezik a költségvetési bevételek összegével.
KIADÁSOK
1. A 2021. évi költségvetés működési kiadásait 56.962.383 Ft főösszeggel terveztük.
1.1.Személyi juttatások
A személyi juttatások 2022. évi előirányzata 12.551.550 forint.
Az előirányzat soron 1 fő közalkalmazott, 1 fő közfoglalkoztatott bére, 1 fő munkatörvény- könyv alapján foglalkoztatott, valamint polgármester a képviselő-testület tagjainak juttatása szerepel.
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 1.069.899 forint. Az előirányzat a vonatkozó törvényi előírások betartásával került megtervezésre.
1.3. Dologi kiadások
A dologi kiadások 2022. évi tervezett kiadási előirányzata 13.066.500 forint.
A dologi kiadások előirányzata tartalmazza az önkormányzat működési kiadásait (közüzemi díjak, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatások, étkezés kiadása, bérleti díj, stb.), valamint karbantartási feladatok, a közművelődési feladatok keretében, megvalósuló a rendezvények kiadási fedezetét is.
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzati soron tervezett kiadások összege 2.920.000 Ft.
Eredeti előirányzatként az önkormányzat rendeletében meghatározott ellátás-típusok előirányzata, valamint az állam által törvények alapján nyújtott ellátások kerültek megtervezésre.
1.5. Egyéb működési célú kiadások
Az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javasolt összege 806.680 forint az alábbi előirányzatok szerinti bontásban:
Pápakörnyéki önkormányzatok Feladat
ellátási társulása működési célú támogatása 544.180 Ft
Bursa Hungarica ösztöndíj 200.000 Ft
LEADER GEMARA 2022 évi tagdíj 50.000 Ft
VM Katasztrófavédelmi Igazgatóság
támogatása 5.000 Ft
TÖOSZ 2022 évi tagdíj 7.500 Ft
2. Az önkormányzat felhalmozási KIADÁSAINAK tervezett összege összesen 12.732.868 forint, amely összeget az alábbi előirányzat csoportonkénti bontásban javaslunk tervbe venni:
2.3.) Felújítások előirányzata 12.732868 Ft, mely a Magyar Falu pályázatból megvásárolt lakóingatlan felújítását tartalmazza közösségi célú hasznosítás kialakítására 4.445.000 Ft összegben, valamint 2021. évben a Magyar Falu Program keretében nyert ravatalozó épület felújításának költsége szerepel 8.287.868 Ft összeggel.
10.) Finanszírozási kiadások
Az előirányzatok a 2021. december hónapban megkapott állami támogatási előleg visszafizetése szerepel, mint államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.
Pápadereske, 2022. február 15.
Vajda Andrea
jegyző