Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 11
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai, céljai és keretei
2022. évben
Az önkormányzat gazdálkodását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete határozzák meg.
Az Országgyűlés a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi CX. törvénye 2020. október 1-jén lépett hatályba.
A 2022. évi költségvetés alapját az Önkormányzati Képviselő-testület 2019-2024-es időszakra vonatkozó gazdasági programja képezi.
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését 2022. február 15-én elfogadták.
Vanyola község Önkormányzata arra törekszik, hogy
a jelentkező feladatokat minél magasabb színvonalon tudja ellátni a lehetőségei keretein belül,
a kötelező és az önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges előirányzatok, ill. azok megvalósítását biztosító bevételek számbavételre kerüljenek,
az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik a kötelező feladatellátást és saját bevételből finanszírozhatóak,
a kötelezően ellátandó feladatok zavartalan működtetéséhez szükséges források rendelkezésre álljanak,
az intézményi társulások vezetőivel és a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal jól együttműködjék,
az önkormányzat gazdálkodása szabályozott keretek között, a törvényes és a helyi szabályok előírásainak megfelelően történjék,
a saját bevételek növelésére törekedjék,
a belső ellenőrzés rendszer működjék, az ellenőrzési tervben foglaltak teljesüljenek,
tulajdonában lévő útjait karbantartsa,
a pályázati lehetőségeket kihasználja,
meglévő, felújított épületeinek állagát megőrizze.
II.
Vanyola Község Önkormányzat költségvetésének 2022. évi előirányzatai

Bevételi előirányzat 2022. évre


011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev. 2 168 853
Konyha bérleti díj 960 000
12 hó x 80000 Ft
Közös hivataltól átvett pénzeszköz 1 208 853018010 Önkormányzatok elszámolásai 40 832 781

Településüzemeltetéshez kapcs. Támogatás 21 582 908
zöldterülettel kapcs. Feladatok támog. 4 190 103
közvilágítás fenntartásának támog. 3 475 193
köztemető fenntattásának támogatása 1 088 546
közutak fenntartásának támogatása 3 185 898
egyéb önkormányzati feladatok támog. 9 643 168

Szociális feladatok támogatása 12 382 500
szociális feladatok támogatása 5 864 000
szociális étkeztetés támogatása 1 376 200
falugondnoki szolgáltatás támogatása 5 142 300

Szünidei étkeztetés támogatása 681 720
rászoruló gyerekek szünidei étkezt. 681 720

Kulturális feladatok támogatása 2 270 000
könyvtári és közművelődési felad.tám. 2 270 000

Polgármesteri illetmény emelése miatti támogatás 3 915 653
polgármesteri illetmény emelésének támog. 3 915 653900020 Önk-i funkcióra nem sorolh. bev. ÁHT-n kív. 5 400 000
iparűzési adó 5 400 000


041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 7 762 150
közfoglalk. térítés 7 762 150


074031 Család- és nővédelmi eü. gondozás 8 853 500
TB alaptól átvett 8 853 500
644200 Ft 1 hó
746300 x 11 hó

074032 Ifjúság-eü. gondozás 109 200
TB alapoktól átvett 109 200
9100 Ft/hó


107051 Szociális étkeztetés 2 208 800
szociális étk.tér.díja 2 208 800


082091 Közművelődés - köz. és társ. részv. 50 000
terembérleti díj 50 000


O66020 Községgazdálkodás 7 463 562
földbéleti díjbevétel 300.000
telefonoszlop bérleti díja 350 000
Kripta felújítás pályázati támogatása 6 813 562


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 74 848 846


018030 Támogatási célú finanszírozási műv. 54 313 440

Előző évi ktg. maradvány ig-be vét. 54 313 440

ebből kötelezettséggel terhelt: 27 341 241
szociális tűzifa 955 040
EFOP pályázat 19 496
Magyar Falu útfelújítás pály. 16 505 555
Magyar Falu tornaszoba pály. 9 861 150

szabad pénzmaradvány: 26 972 199


BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 129 162 286


Kiadási előirányzat 2022. évre

O18010 Önkormányzatok elszámolásai 1 393 972
0.havi megelőlegezés visszafizetése 1 393 972


045160 Közutak, hidak, alagutak üz.,fenntart. 2 326 076
közutak, járdák karbantartása 300 000
üzemeltetési szolgáltatás 150 000
áfa 121 500
járda felújítás pályázat (BM.) önerő 1 254 067
felújítás áfája 500 509


066020 Településfejlesztési Projektek 26 366 705
Magyar Falu pály. útfelújítás Bem utca 12 996 474
felújítás áfája 3 509 081
Magyar Falu tornaszoba felújítás 7 764 669
felújítás áfája 2 096 481


104037 Intézményen kívüli gyermekétkezt. 681 720
vásárolt élelm. Szünidei étkezt. 536 786
Áfa 144 934


066010 Zöldterületkezelés 1 168 000
üzemeltetési anyag 800 000
egyéb szolgáltatás 20 000
karbantartás, kisjavítás 100 000
áfa 248 000


066020 Város-, község gazdálkodás 9 390 033
üzemeltetési anyagok 200 000
közüzemi díjak 500 000
egyéb szolgáltatás 200 000
karbantartás, kisjavítás 100 000
áfa 270 000
kripta felújítás pályázat + önerő 8 120 033


011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev. 17 418 610
polgármester illetménye 8 681 200
képviselők tisztelet díja 640 000
béren kívüli juttatás 153 000
költségtérítés alpm. 322 800
egyéb költségtérítés 12 000
közlekedési költségtérítés 40 000
szociális hj adó 1 273 610
irodaszer, nyomtatvány 300 000
üzemeltetési anyag 300 000
kommunikációs szolgáltatás 330 000
közüzemi díjak 1 200 000
karbantartás, kisjavítás 450 000
egyéb szolgáltatás 2 000 000
Áfa 1 236 000
belföldi kiküldetés 80 000
képviselői tiszteletdíj felajánlása 400 000


018030 Támog. célú finanszírozási művelet 26 592 630
általános tartalék 25 535 210
Pápakörny.Önk.Feladatell.Társ. 1 057 420


084031 Civil szervezetek műk.tám. 1 380 000
Sportegyesület támogatás 1000000
Falugondnoki Egyesület támog. 10000
Katasztrófa-védelem támogatása 20000
Alapítványok, egyesületek támogatása 50000
Szőlőhegyi Egyesület támogatása 300000


041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 7 762 150
közfoglalk. bére 7 110 000
Szociális hj adó 462 150
Munkaruha, védőital 150 000
Áfa 40 000


064010 Közvilágítás 1 761 962
áramdíj 550 000
üzemeltetési költség 837 372
áfa 374 590


091140 Óvodai nevelés, ellátás műk.felad. 1 803 000
egyéb szolgáltatás 100 000
karbantartás 300 000
közüzemi díjak 900 000
üzemeltetési anyag 100 000
áfa 383 000
kommunikációs szolgáltatás 20 000


074031 Család-és nővédelmi eü.gondozás 8 247 804
védőnő alapilletmény 6 426 375
szociális hj adó 835 429
üzemeltetési anyag beszerzése 200 000
kommunikációs szolgáltatás 190 000
közüzemi díjak 50 000
egyéb szolgáltatás 100 000
Áfa 146 000
belföldi kiküldetés 300 000


074032 Ifjúság-eü. gondozás 109 200
pénzeszköz-átadás háziorvosnak 109 200


072111 Háziorvosi alapellátás 146 000
telefondíj rendelő 65 000
közüzemi díjak 20 000
szemétszállítás rendelő 30 000
áfa 31 000


107060 Egyéb szociális pénzb. és term.tám. 7 289 040
települési támogatás 2 500 000
pénzbeli támogatás (beiskol, idősek) 3 364 000
szociális tűzifa 955 040
szociális tüzifa 2021. évi szállítási költsége 270 000
szociális tüzifa 2022. évi szállítási k. 200 000


107051 Szociális étkeztetés 4 768 990
vásárolt élelmezés 3 755 110
Áfa 1 013 880


107055 Falugondnoki szolgálat 5 105 713
közalkalm.alapilletm. 3 124 525
szociális hj. Adó 406 188
egyéb költségtér. 12 000
béren kívüli juttatás 153 000
kommunikációs szolgáltatás 20 000
üzemeltetési anyag beszerzése 650 000
karbantartás, kisjavítás 250 000
egyéb szolgáltatás 200 000
Áfa 290 000082044 Könyvtári szolgáltatások 752 944
külső munkavállaló bére 508 800
Szociális hj.adó 66 144
irodaszer 20 000
közüzemi díjak 50 000
karbantartás 20 000
Üzemeltetési anyag 50 000
áfa 38 000


082091 Közművelődés - köz. és tár. részvét. 3 842 037
közművelődési munkatárs alapill. 1554900
szociális hj. Adó 202137
közlekedési költségtérítés 60000
belföldi kiküldetés 120000
üzemeltetési anyagok 60 000
közüzemi díjak 60 000
karbantartás 60 000
kommunikációs szolgáltatás 70 000
Áfa 405 000
Falunapi költségek 1 000 000
Falusi disznótor költsége 250 000


081030 Sportlétesítmények működt. és fejl. 214 700
külső munkavállaló bére 82 200
Szociális hj.adó 11 500
üzemeltetési anyag beszerzése 50 000
közüzemi díjak 45 000
áfa 26 000


013320 Köztemető fenntartása és működt. 641 000
üzemeltetési anyag beszerzése 200 000
közüzemi díjak 35 000
karbantartás, kisjavítás 50 000
Áfa 136 000
szállítási szolg. 220 000


KIADÁS MINDÖSSZESEN: 129 162 286
III.
A Kormány által benyújtott költségvetési törvényben meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei
A Kormány a támogatás biztosításakor figyelembe veszi a takarékos gazdálkodást, az önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevételét, valamint az önkormányzat tényleges saját bevételét.
A feladatalapú támogatást az önkormányzat kizárólag a kötelezően ellátandó feladatinak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén az önkormányzat köteles a támogatás összegét kamatokkal terhelve a központi költségvetés részére visszafizetni.
A településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás címén
zöldterület-gazdálkodással
kapcsolatos feladatok támogatására 4.190.103 Ft,
közvilágítás
fenntartásának támogatására 3.475.193 Ft,
köztemető
fenntartásának támogatására 1.088.546 Ft,
közutak
fenntartásának támogatására 3.185.898 Ft,
egyéb önkormányzati feladatok
támogatására 9.643.168 Ft,
Szociális ellátások címén
szociális feladatok
támogatására 5.864.000 Ft,
szociális étkeztetésre
1.376.000 Ft,
falugondnoki szolgálatra
5.142.300 Ft,
szünidei étkeztetés
támogatására 681.720 Ft,
Közművelődési feladatok ellátása címén
közművelődési, könyvtári feladatok
támogatására 2.270.000 Ft-ot
Polgármesteri illetmény emelése miatti támogatás címén 3.915.653 Ft támogatást biztosít a központi költségvetés.
A támogatások alapja a 2020. évi költségvetési beszámolóban, valamint a statisztikai adatszolgáltatásban kimutatott adatok.
A Mötv. 111. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető.
IV.
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
A helyi önkormányzat a törvények keretei között, saját felelősségre, önállóan szabályozza és igazgatja a feladat-és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Az önkormányzat a közügyek intézése során kötelező és önként vállalt feladatokat lát el. A kötelező feladatok ellátásáról való gondoskodás minden önkormányzat kötelessége, nagyságától, teherbíró képességétől függetlenül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden önkormányzatnak gondoskodnia kell arról, hogy a lakosok hozzájussanak a törvényben felsorolt szolgáltatásokhoz.
A kötelezően ellátandó feladatokat az alábbi csoportokba sorolhatjuk:
a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása (a helyi közutak fenntartása, a tömegközlekedés megszervezése, a közoktatás, az egészségügyi és szociális ellátások biztosítása)
a közhatalom gyakorlása (különböző engedélyek kiadása)
mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtése, vagyis az önkormányzat a saját költségvetéséből és dolgozói által garantálja a feladatok ellátását
1. Kötelező feladatok
1. zöldterület-gazdálkodás
2. közvilágítás
3. köztemető fenntartása
4. közutak fenntartása
Az önkormányzatok szabadon vállalhatnak olyan feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik kizárólagosan más szerv hatáskörébe, ezen tevékenységek azonban nem veszélyeztethetik a kötelezően ellátandó feladatok végrehajtását, illetve finanszírozásuk csak az önkormányzat bevételéből, valamint az erre a célra biztosított forrásokból lehetséges. Az önkormányzatok szabadon rendelkezhetnek tulajdonukkal, a saját költségvetésüknek megfelelően a vagyonukkal, és akár vállalkozhatnak is.
1. Önként vállalt feladatok
1. Vanyolai Sportegyesület támogatása
2. Falugondnoki Egyesület támogatása
3. Katasztrófa-védelem támogatás
4. Egyéb alapítványok, egyesületek támogatása
5. Szőlőhegyi Egyesület támogatása
1. Államigazgatási feladatok
1. honvédelem
2. polgárvédelem
3. katasztrófa-elhárítási ügyek
V.
A hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adóssága törlesztése
Az önkormányzat e rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított 54.313.440 Ft működési költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványát veszi igénybe.
VI.
Az Áht. 24. § (4) bekezdése által előírt mérlegek, kimutatások indokolása
1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevétel, összes kiadás) lásd 1. melléklet
2. előirányzat felhasználási és likviditási tervét lásd 31-32. melléklet
3. A közvetett támogatások (30. melléklet) indokolása
E táblázat tartalmazza a szociális étkezők térítési díjából biztosított kedvezményeket, mentességeket is.