Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 26
az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló
12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló
önkormányzati rendelet-tervezethez
1. Általános indokolás
Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendeletének(a továbbiakban: támogatási rendelet) módosítását a következő indokok tették szükségessé:
A támogatási rendelet jelenleg hatályos rendelkezései szerint az önkormányzat elismeri és támogatja a településen élő vagy dolgozó természetes személyek, civil szervezetek, önszerveződő közösségek helyi közéletre gyakorolt hatását.
Támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend- és vagyonvédelem, a sportolás, az egészséges életmód, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése, a polgárok közéletbe való bevonása terén végzett tevékenységet.
Az önkormányzat a megfogalmazott célok megvalósulása érdekében a szervezetek részére költségvetési támogatást nyújt a támogatási rendeletben szabályozott pályázati rendszer keretében.
A rendeletmódosítás következtében a pályázat megjelentetésére csak a honlapon kerülne sor. A rendeletmódosítás a civil szervezetek érdekeit szolgálja, tekintettel arra, hogy a „Mi újság Bölcskén” című lakossági tájékoztató egy havonta megjelenő kiadvány, és az abban való közzététel következtében elhúzódik a pályáztatás folyamata, a támogatás odaítélése, így ez a folyamat lényegesen lerövidül, amennyiben csak a honlapon kerül közzétételre a pályázati felhívás.
Célszerűségi okokból változtatásra kerülne továbbá a pályázati kiírás közzétételére vonatkozó határidő is oly módon, hogy a pályázati kiírást a képviselő-testület a tárgyévi költségvetési rendelete elfogadását követő 30 napon belül tárgyalja meg, melyet követően 5 napon belül kell közzétenni a pályázati kiírást.
A támogatási rendeletnek a pályázat nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezései közül szükségesnek tartjuk hatályon kívül helyezni a szervezetek részére biztosított támogatásról, valamint az elszámolásról szóló tájékoztató tartalmára, közzétételének határidejére vonatkozó szabályozást, tekintettel arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rögzíti a közfeladatot ellátó szervek közérdekből nyilvános adatainak közzétételére vonatkozó szabályokat. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 3. §-a alapján a szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.
1. Részletes indokolás
1. §-hoz: A támogatási rendelet 10. § (2) bekezdése jelenleg a következő rendelkezést tartalmazza: „A pályázati felhívást a költségvetési rendelet megalkotását követően, legkésőbb a tárgyév március 31. napjáig az önkormányzat honlapján, és a „Mi újság Bölcskén” című lakossági tájékoztatóban kell közzétenni.” A rendeletmódosítás alapján a pályázati felhívás csak az önkormányzat honlapján kerülne közzétételre, valamint azt a képviselő-testület a tárgyévi költségvetési rendelete elfogadását követő 30 napon belül tárgyalja meg, melyet követően 5 napon belül kerülne közzétételre a pályázati kiírás.
2. §-hoz: A támogatási rendelet 12. § (1) bekezdése jelenleg úgy rendelkezik, hogy „a pályázatokat írásban, egy példányban, személyesen vagy postai úton a jegyzőhöz kell benyújtani a „Mi újság Bölcskén” című lakossági tájékoztatóban való megjelenéstől számított 20 napon belül”. A módosító rendelet-tervezet szövegezéséből a lakossági tájékoztató megjelölése elhagyásra került, és a rendeletmódosítás értelmében a pályázatokat a pályázati felhívásban foglaltak szerint kell benyújtani azzal, hogy a pályázati felhívásban a közzétételtől számított legalább 20 nap pályázati határidőt kell meghatározni, mely határidő jogvesztő.
3. §-hoz: A támogatási rendeletnek a szervezetek részére biztosított támogatásról, valamint az elszámolásról szóló tájékoztató tartalmára, közzétételének határidejére vonatkozó rendelkezéseket helyezi hatályon kívül, tekintettel arra, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 3. §-a alapján a jogszabályban nem ismételhetők meg magasabb szintű jogszabályban szabályozott rendelkezések.
4. §-hoz: A rendelet-tervezet hatálybalépését és a technikai deregulációt tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a módosító rendelet beépül az alaprendeletbe, ezért a hatályon kívül helyezéséről rendelkezni kell.
Bölcske, 2022. február 25.
dr. Orbán Zsuzsanna s.k.
jegyző