Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 12.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 13- 2022. 01. 13

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 12.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.13.

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület rendkívüli ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 44. §-ában meghatározott szervek és települési képviselők kezdeményezhetik.

(2) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványban meg kell jelölni a rendkívüli testületi ülés összehívásának indokát.”

2. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét - kivéve, ha napirendi összefüggések vagy más fontos ok eltérést nem indokol - az alábbiak szerint lehet meghatározni:)

„g)bejelentések, egyebek. E napirend keretében rendeletalkotásra és határozathozatalra nem kerülhet sor.”

3. § Ez a rendelet 2022. január 13-án lép hatályba.