Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

Hatályos: 2023. 05. 31

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

2023.05.31.

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(II.28.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklet 1.) bekezdés b.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

2. § (1)1 A képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 1.209.542 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a)2 a költségvetési bevételek összege: 986.256 ezer forint,

b)3 a költségvetési kiadások összege: 1.209.542 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 223.286 ezer forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a)4 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 542.315 ezer forint,

b)5 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 222.277 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 129.450 ezer forint,

d)6 B4. Működési bevételek: 92.214 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g)7 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h)8 Költségvetési bevételek összesen: 986.256 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a)9 a kötelező feladatok bevételei: 956.992 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 29.264 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)10 működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 763.979 ezer forint,

b)11 felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 222.277 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a)12 K1. Személyi juttatások: 430.214 ezer forint,

b)13 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 50.602 ezer forint,

c)14 K3. Dologi kiadások: 285.209 ezer forint,

d)15 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.492 ezer forint,

e)16 K5. Egyéb működési célú kiadások: 16.940 ezer forint,

f)17 K6. Beruházások: 340.830 ezer forint

g)18 K7. Felújítások: 29.351 ezer forint,

h)19 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 47.904 ezer forint,

i)20 Költségvetési kiadások összesen: 1.209.542 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a)21 a kötelező feladatok kiadásai: 1.176.476 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 32.914 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 152 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)22 működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 839.361 ezer forint,

b)23 felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 370.181 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a)24 beruházási kiadások : 340.830 ezer forint,

b)25 felújítási kiadások : 29.351 ezer forint.

A beruházási és felújítási kiadások tételes felsorolását a 3. melléklet tartalmazza.

6. §26 A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások összege: 8.492 ezer forint.

7. §27 Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 4.460 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 4.460 ezer forint,

b) a céltartalék 0 ezer forint.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 71 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 71 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 80 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)28 működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 25.524 ezer forint hiány,

b)29 felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 197.762 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2022. évi összesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a)30 belső finanszírozással 223.286 ezer forint,

b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

(3)31 A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 223.286 ezer forint, ebből:

a) működési célú 75.382 ezer forint,

b) felhalmozási célú 147.904 ezer forint,

(4)32 Az önkormányzat finanszírozási kiadása: 12.352 ezer forint, melyből a központi szervhez kapcsolódó finanszírozási kiadás 12.352 ezer forint.

3. A Földesi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

11. § (1)33 A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési főösszegét 142.316 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a)34 a költségvetési bevételek összege: 20.349 ezer forint,

b)35 a költségvetési kiadások összege: 142.316 ezer forint,

c)36 a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 121.967 ezer forint hiány.

12. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a)37 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4.870 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d)38 B4. Működési bevételek: 15.479 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h)39 Költségvetési bevételek összesen: 20.349 ezer forint.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a)40 a kötelező feladatok bevételei: 11.018 ezer forint,

b)41 az önként vállalt feladatok bevételei: 9.331 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)42 működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 20.349 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

13. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)43 K1. Személyi juttatások: 85.154 ezer forint,

b)44 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.181 ezer forint,

c)45 K3. Dologi kiadások: 42.206 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f)46 K6. Beruházások: 2.774 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i)47 Költségvetési kiadások összesen: 142.316 ezer forint.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a)48 a kötelező feladatok kiadásai 132.859 ezer forint,

b)49 az önként vállalt feladatok kiadásai 10.302 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 152 ezer forint.

(3) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)50 működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 139.542 ezer forint,

b)51 felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.774 ezer forint.

14. § (1) A képviselő-testület a Földesi Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a)52 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :14 fő,

b)53 az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.

15. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)54 működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 119.193 ezer forint hiány,

b)55 felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.774 ezer forint hiány.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 400 ezer forint,

b)56 külső finanszírozással 121.567 ezer forint.

(3)57 A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 121.567 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 121.567 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

4. A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2022. évi költségvetése

16. § (1)58 A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2022. évi költségvetési főösszegét 85.478 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:

a)59 a költségvetési bevételek összege: 11.464 ezer forint,

b)60 a költségvetési kiadások összege: 85.478 ezer forint

c)61 a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 74.014 ezer forint hiány.

17. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 324 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d)62 B4. Működési bevételek: 11.140 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h)63 Költségvetési bevételek összesen: 11.464 ezer forint.

(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:

a)64 a kötelező feladatok bevételei: 11.464 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)65 működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 11.464 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

18. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)66 K1. Személyi juttatások: 50.408 ezer forint,

b)67 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.512. ezer forint,

c)68 K3. Dologi kiadások: 28.037 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f)69 K6. Beruházások: 521 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i)70 Költségvetési kiadások összesen: 85.478 ezer forint.

(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:

a)71 a kötelező feladatok kiadásai: 85.478 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)72 működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 84.957 ezer forint,

b)73 felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 521 ezer forint.

19. § (1) A képviselő-testület a Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a)74 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 18 fő,

b)75 az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.

(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

20. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)76 működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 73.493 ezer forint hiány,

b)77 felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 521 ezer forint hiány.

(2) A . Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 864 ezer forint,

b)78 külső finanszírozással 73.150 ezer forint.

(3)79 A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 73.150 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 73.150 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

5. A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2022. évi költségvetése

21. § (1)80 A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv 2022. évi költségvetési főösszegét 32.171 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetésének fő számai:

a)81 a költségvetési bevételek összege: 4.668 ezer forint,

b)82 a költségvetési kiadások összege: 32.171 ezer forint

c)83 a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 27.503 ezer forint hiány.

22. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.156 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d)84 B4. Működési bevételek: 2.512 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h)85 Költségvetési bevételek összesen: 4.668 ezer forint.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételeiből:

a)86 a kötelező feladatok bevételei: 4.668 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)87 működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 4.668 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

23. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)88 K1. Személyi juttatások: 12.460 ezer forint,

b)89 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.633 ezer forint,

c)90 K3. Dologi kiadások: 17.056 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f)91 K6. Beruházások: 1.090 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i)92 Költségvetési kiadások összesen: 32.171 ezer forint.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásaiból:

a)93 a kötelező feladatok kiadásai: 32.171 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)94 működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 31.081 ezer forint,

b)95 felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.090 ezer forint.

24. § (1) A képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Háznál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

25. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)96 működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 26.413 ezer forint hiány,

b)97 felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.090 ezer forint hiány.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 699 ezer forint,

b)98 külső finanszírozással 26.804 ezer forint.

(3)99 A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 26.804 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 26.804 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

6. A Kállay László Óvoda 2022. évi költségvetése

26. § (1)100 A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Kállay László Óvoda költségvetési szerv 2022. évi költségvetési főösszegét 142.316 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Kállay László Óvoda költségvetésének fő számai:

a)101 a költségvetési bevételek összege: 2.788 ezer forint,

b)102 a költségvetési kiadások összege: 142.316 ezer forint

c)103 a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 127.214 ezer forint hiány.

27. § (1) A Kállay László Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d)104 B4. Működési bevételek: 2.788 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h)105 Költségvetési bevételek összesen: 2.788 ezer forint.

(2) A Kállay László Óvoda költségvetési bevételeiből:

a)106 a kötelező feladatok bevételei: 2.788 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Kállay László Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)107 működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.788 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

28. § (1) A Kállay László Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)108 K1. Személyi juttatások: 91.392 ezer forint,

b)109 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.091 ezer forint,

c)110 K3. Dologi kiadások: 25.635 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f)111 K6. Beruházások: 884 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i)112 Költségvetési kiadások összesen: 130.002 ezer forint.

(2) A Kállay László Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a)113 a kötelező feladatok kiadásai: 130.002 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Kállay László Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)114 működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 129.118 ezer forint,

b)115 felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 884 ezer forint.

29. § (1) A képviselő-testület a Kállay László Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a)116 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 21 fő,

b)117 az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 21 fő.

(2) A Kállay László Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

30. § (1) A Kállay László Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 26. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)118 működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 126.330 ezer forint hiány,

b)119 felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 884 ezer forint hiány.

(2) A Kállay László Óvoda (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 652 ezer forint,

b)120 külső finanszírozással 126.562 ezer forint.

(3)121 A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 125.562 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 126.562 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

7. A Földes Községi Könyvtár 2022. évi költségvetése

31. § (1)122 A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv 2022. évi költségvetési főösszegét 21.929 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetésének fő számai:

a)123 a költségvetési bevételek összege: 2.739 ezer forint,

b)124 a költségvetési kiadások összege: 21.929 ezer forint

c)125 a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözet 19.190 ezer forint hiány.

32. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.113 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d)126 B4. Működési bevételek: 626 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h)127 Költségvetési bevételek összesen: 2.739 ezer forint.

(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételeiből:

a)128 a kötelező feladatok bevételei: 2.739 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)129 működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.739 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

33. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)130 K1. Személyi juttatások: 11.538 ezer forint,

b)131 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.633 ezer forint,

c)132 K3. Dologi kiadások: 3.797 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f)133 K6. Beruházások: 4.961 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i)134 Költségvetési kiadások összesen: 21.929 ezer forint.

(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásaiból:

a)135 a kötelező feladatok kiadásai: 21.929 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)136 működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 16.968 ezer forint,

b)137 felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 4.961 ezer forint.

34. § (1) A képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

(2) A Földes Községi Könyvtárnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

35. § (1) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 31. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)138 működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 14.229 ezer forint hiány,

b)139 felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 4.961 ezer forint hiány.

(2) A Földes Községi Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 765 ezer forint,

b)140 külső finanszírozással 18.425 ezer forint.

(3)141 A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 18.425 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 18.425 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

8. Az önkormányzat saját költségvetése

36. § (1)142 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 797.646 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)143 a költségvetési bevételek összege: 944.248 ezer forint,

b)144 a költségvetési kiadások összege: 797.646 ezer forint,

c)145 a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 146.602 ezer forint többlet.

37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a)146 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 532.852 ezer forint,

b)147 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 222.277 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 129.450 ezer forint,

d)148 B4. Működési bevételek: 59.669 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g)149 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h)150 Költségvetési bevételek összesen: 944.248 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a)151 a kötelező feladatok bevételei: 933.018 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 11.230 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)152 működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 721.971 ezer forint,

b)153 felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 222.277 ezer forint.

38. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)154 K1. Személyi juttatások: 179.262 ezer forint,

b)155 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16.619 ezer forint,

c)156 K3. Dologi kiadások: 168.478 ezer forint,

d)157 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.492 ezer forint,

e)158 K5. Egyéb működési célú kiadások: 16.940 ezer forint,

f)159 K6. Beruházások: 330.600 ezer forint,

g)160 K7. Felújítások: 29.351 ezer forint,

h)161 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 47.904 ezer forint,

i)162 Költségvetési kiadások összesen: 797.646 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a)163 a kötelező feladatok kiadásai: 778.014 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 19.631 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)164 működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 437.695 ezer forint,

b)165 felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 659.951 ezer forint.

(4)166 Az önkormányzat finanszírozási kiadása: 378.861 ezer forint. melyből:

a) költségvetési szerveihez kapcsolódó finanszírozási kiadás: 366.509 ezer forint,

b) központi költségvetési szervhez kapcsolódó finanszírozási kiadás: 12.352 ezer forint.

39. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2022. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 80 fő.

9. Adósságot keletkeztető ügylet

40. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: A költségvetés nem tartalmaz ilyen fejlesztési célt.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint.

41. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

42. § A képviselő-testület 2022. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalap a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 50.245.-Ft,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete – a költségvetési törvényben meghatározott minimális határ figyelembe vételével – nettó 251.225.- forint/év/fő.

43. § (1) Az évközi likviditási gondok megoldására az önkormányzat a számlavezető pénzintézetnél likvidhitel-kerettel gazdálkodhat. A likvidhitel-keretről szóló megállapodás csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően köthető meg. Az igénybevett hitelről a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja.

(2) Hitel, kölcsön csak a Képviselő-testület döntése után vehető fel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásainak figyelembe vételével. Az erre vonatkozó előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé.

(3) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a garancia és kezességvállalás, értékpapír vásárlás, váltókibocsátás és elfogadás, kötvénykibocsátás, pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre vonatkozó szerződéskötés, figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti betétként való lekötésére a polgármester jogosult értékhatár nélkül. A betét elhelyezéséről a következő testületi ülésen a testületet köteles tájékoztatni.

44. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői felelősek intézményeik saját bevételeinek beszedéséért, kiadási előirányzataik betartásáért. Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli esetben két testületi ülés között hatáskörében eljárva, a költségvetési szabályoknak megfelelően – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – 100.000 Ft-ig döntsön. E keret nem használható fel az önkormányzat bármely költségvetési szervének alkalmazotti béremelésére, jutalmazására.

(4) Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat és költségvetési szervei kötelesek betartani.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(7) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok módosításának jogát.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatain belüli átcsoportosításra.

(9) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatain belül a rovatok között előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat. Az átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó személy jogosult.

45. § (1) A költségvetés évére, illetve az azt követő évekre több éves pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság írásbeli véleményének előterjesztéshez történő csatolásával terjeszthető a Képviselő-testület elé.

(2) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

46. § (1) Az önkormányzat hivatala köteles tájékoztatni a fenntartót, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri éves eredeti kiadási előirányzatuknak 10%-át, vagy a 50 millió Ft-ot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti állapot fennállása esetén a Képviselő-testület a felügyelete alatt álló költségvetési szerv költségére önkormányzati biztost rendel ki.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére irányuló előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé, javaslatot téve az önkormányzati biztos személyére is.

(4) A tartozás állományának fennállásáig csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése mellett vállalható további kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés.

47. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.

11. Záró rendelkezések

48. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

49. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 01. napjától kell alkalmazni

1

A 2. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdés h) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés h) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés h) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 4. § (1) bekezdés d) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4. § (1) bekezdés e) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés e) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 4. § (1) bekezdés f) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés f) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 4. § (1) bekezdés g) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 4. § (1) bekezdés h) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés h) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 4. § (1) bekezdés i) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés i) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés i) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 4. § (3) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

24

Az 5. § a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

25

Az 5. § b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

26

A 6. § a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

27

A 7. § a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

28

A 10. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

29

A 10. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

30

A 10. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 10. § (3) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 10. § (4) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 11. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 11. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 11. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 11. § (2) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. § (2) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 12. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 12. § (1) bekezdés d) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. § (1) bekezdés d) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 12. § (1) bekezdés h) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. § (1) bekezdés h) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 12. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 12. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 12. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 13. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 13. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 13. § (1) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A 13. § (1) bekezdés f) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdés f) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

47

A 13. § (1) bekezdés i) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdés i) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A 13. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

49

A 13. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A 13. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

51

A 13. § (3) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. § (3) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 14. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

53

A 14. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

54

A 15. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

55

A 15. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 15. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

57

A 15. § (3) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. § (3) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

58

A 16. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

59

A 16. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

60

A 16. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

61

A 16. § (2) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. § (2) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

62

A 17. § (1) bekezdés d) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. § (1) bekezdés d) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

63

A 17. § (1) bekezdés h) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. § (1) bekezdés h) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

64

A 17. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

65

A 17. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 12. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

66

A 18. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

67

A 18. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

68

A 18. § (1) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. § (1) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

69

A 18. § (1) bekezdés f) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. § (1) bekezdés f) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

70

A 18. § (1) bekezdés i) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. § (1) bekezdés i) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 13. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

71

A 18. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 13. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

72

A 18. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 11. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 13. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

73

A 18. § (3) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 11. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. § (3) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 13. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

74

A 19. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.

75

A 19. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.

76

A 20. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

77

A 20. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

78

A 20. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

79

A 20. § (3) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 13. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. § (3) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 14. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

80

A 21. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

81

A 21. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

82

A 21. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

83

A 21. § (2) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

84

A 22. § (1) bekezdés d) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

85

A 22. § (1) bekezdés h) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 16. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

86

A 22. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 16. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

87

A 22. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 16. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

88

A 23. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 17. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

89

A 23. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 17. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

90

A 23. § (1) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 17. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

91

A 23. § (1) bekezdés f) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 17. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

92

A 23. § (1) bekezdés i) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 17. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

93

A 23. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 17. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

94

A 23. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 17. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

95

A 23. § (3) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 17. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

96

A 25. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

97

A 25. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

98

A 25. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 18. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

99

A 25. § (3) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 18. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

100

A 26. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 19. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

101

A 26. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 19. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

102

A 26. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 19. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

103

A 26. § (2) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. § (2) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. § (2) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 19. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

104

A 27. § (1) bekezdés d) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. § (1) bekezdés d) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

105

A 27. § (1) bekezdés h) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. § (1) bekezdés h) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 20. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

106

A 27. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 20. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

107

A 27. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 15. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 20. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

108

A 28. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 21. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

109

A 28. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

110

A 28. § (1) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. § (1) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. § (1) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 21. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

111

A 28. § (1) bekezdés f) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 16. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. § (1) bekezdés f) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 21. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

112

A 28. § (1) bekezdés i) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 16. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. § (1) bekezdés i) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. § (1) bekezdés i) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 21. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

113

A 28. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 16. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 21. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

114

A 28. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 16. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 21. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

115

A 28. § (3) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 16. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. § (3) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 21. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

116

A 29. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 17. §-ával megállapított szöveg.

117

A 29. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 17. §-ával megállapított szöveg.

118

A 30. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

119

A 30. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

120

A 30. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 18. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 22. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

121

A 30. § (3) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 18. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. § (3) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. § (3) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 22. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

122

A 31. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 23. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

123

A 31. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 23. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

124

A 31. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 23. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

125

A 31. § (2) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 23. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

126

A 32. § (1) bekezdés d) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 24. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

127

A 32. § (1) bekezdés h) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 24. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

128

A 32. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 24. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

129

A 32. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 24. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

130

A 33. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 25. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

131

A 33. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 25. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

132

A 33. § (1) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 25. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

133

A 33. § (1) bekezdés f) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 25. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

134

A 33. § (1) bekezdés i) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 25. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

135

A 33. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 25. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

136

A 33. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 25. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

137

A 33. § (3) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 25. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

138

A 35. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 26. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

139

A 35. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 26. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

140

A 35. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 26. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

141

A 35. § (3) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 26. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

142

A 36. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 36. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 27. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

143

A 36. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 19. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 36. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 36. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 27. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

144

A 36. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 36. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 27. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

145

A 36. § (2) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 19. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 36. § (2) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 36. § (2) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 27. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

146

A 37. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 37. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 37. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 28. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

147

A 37. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 37. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 28. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

148

A 37. § (1) bekezdés d) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 28. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

149

A 37. § (1) bekezdés g) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 28. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

150

A 37. § (1) bekezdés h) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 20. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 37. § (1) bekezdés h) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 37. § (1) bekezdés h) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 28. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

151

A 37. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 20. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 37. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 37. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 28. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

152

A 37. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 20. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 37. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 37. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 28. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

153

A 37. § (3) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

154

A 38. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 38. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 29. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

155

A 38. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

156

A 38. § (1) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 38. § (1) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 29. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

157

A 38. § (1) bekezdés d) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 29. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

158

A 38. § (1) bekezdés e) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 38. § (1) bekezdés e) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 29. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

159

A 38. § (1) bekezdés f) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 38. § (1) bekezdés f) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 29. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

160

A 38. § (1) bekezdés g) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 29. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

161

A 38. § (1) bekezdés h) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 38. § (1) bekezdés h) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 29. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

162

A 38. § (1) bekezdés i) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 38. § (1) bekezdés i) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 29. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

163

A 38. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 12. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 38. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 29. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

164

A 38. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 12. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 38. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 29. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

165

A 38. § (3) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 12. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 38. § (3) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 29. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

166

A 38. § (4) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 21. §-ával megállapított szöveg. A 38. § (4) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 12. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 38. § (4) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 29. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

167

Az 1. melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 22. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 30. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

168

A 3. melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 22. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 30. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.