Illocska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 06

Illocska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.06.

Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:1

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a)2 tárgyévi költségvetési bevétel: 48.996.225.- forint

aa) működési költségvetési bevétel: 48.995.738.- forint

ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 487.- forint

b)3 tárgyévi költségvetési kiadás: 69.065.210.- forint

ba) működési költségvetési kiadás: 62.704.210.- forint, melyből a személyi juttatások 19.288.300.- forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 1.987.917.- forint, a dologi kiadások 14.559.698.- forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 7.132.500.- forint, az egyéb működési kiadások 19.735.795.- forint.

bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 6.361.000.- forint, melyből a beruházások előirányzata 4.519.000.- forint, a felújítások előirányzata 1.842.000.- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.

c)4 a költségvetési hiány: -20.068.984.- forint

d)5 az előző év felhasználható pénzmaradványa 22.457.147- forint

e)6 a finanszírozási célú műveletek bevétele: 22.457.147- forint

f)7 a finanszírozási célú műveletek kiadása: 2.388.163.- forint.

3. A költségvetés szerkezete

3. § (1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a 2022. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Illocska Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat a 2022. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Illocska Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2022. január 1-től 2022. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2022. január 1. és 2022. december 31. napja között:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. Az önkormányzat a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év összegben biztosít keretet.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

5. Záró és hatályba léptető rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Illocska Községi Önkormányzat címrendje

A

B

D

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1

Illocska Községi Önkormányzat

Illocska, Fő u. 13.

Közhatalmi

2

3

4

5

2. melléklet8

2022. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 255 269

14 255 269

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

12 788 950

13 621 575

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 721 578

4 964 223

Elszámolásból származó bevételek

581 600

Önkormányzatok működési támogatásai

31 035 797

35 692 667

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

382 000

10 461 306

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

31 417 797

46 153 973

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

487

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

487

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

1 500 000

1 860 105

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

1 500 000

1 860 105

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

1 500 000

1 860 105

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

20 000

20 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

961 660

Működési bevételek

20 000

981 660

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Költségvetési bevételek összesen

32 937 797

48 996 225

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

22 486 603

22 457 147

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 108 793

2 388 163

Finanszírozási bevételek összesen

23 595 396

24 845 310

3. melléklet9

2022. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

10 950 300

13 950 300

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

200 000

300 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

100 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

11 150 300

14 350 300

Választott tisztségviselők juttatásai

3 888 000

4 938 000

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

3 888 000

4 938 000

Személyi juttatások összesen

15 038 300

19 288 300

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 987 917

1 987 917

Szakmai anyagok beszerzése

100 000

100 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 000 000

5 881 705

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

4 100 000

5 981 705

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

250 000

250 000

Kommunikációs szolgáltatások

250 000

250 000

Közüzemi díjak

710 000

710 000

Vásárolt élelmezés

404 000

404 000

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

500 000

500 000

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

3 135 000

4 369 600

Szolgáltatási kiadások

4 749 000

5 983 600

Kiküldetések kiadásai

55 380

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

55 380

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 268 640

2 268 640

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

373

Egyéb dologi kiadások

20 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 268 640

2 289 013

Dologi kiadások összesen

11 367 640

14 559 698

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

7 132 500

7 132 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 132 500

7 132 500

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

938 291

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

564 980

1 064 980

Árkiegészítések, ártámogatások

Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

100 000

Tartalékok

16 854 270

17 632 524

Egyéb működési célú kiadások

17 519 250

19 735 795

Immateriális javak beszerzése, létesítése

103 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

1 094 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

2 350 000

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

972 000

Beruházások

0

4 519 000

Ingatlanok felújítása

1 000 000

1 450 000

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

270 000

392 000

Felújítások

1 270 000

1 842 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen

54 315 607

69 065 210

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 108 793

2 388 163

Finanszírozási kiadások összesen

1 108 793

2 388 163

4. melléklet10

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

48 996 225

48 996 225

2

Működési költségvetési kiadás

69 065 210

-69 065 210

3

Müködési többlet/hiány

0

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

0

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

0

6

Felhalmozási többlet/hiány

0

7

Finanszírozási bevétel

22 457 148

22 457 148

8

Finanszírozási kiadás

2 388 163

-2 388 163

9

Összesen

71 453 373

71 453 373

0

0

10

Finanszírozás belső forrásból

11

Tervezett költségvetési maradvány

0

12

Belső forrás összesen:

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

Illocska Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés

2020

2021

2022

Összesen

0

0

0

6. melléklet11

2022. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Játszótéri játékok felújítása

1 842 000

Összesen

0

1 842 000

BERUHÁZÁSOK

Lenovo Lapto

500 000

Canon fényképezőgép

139 000

Xerox lézernyomtató

144 900

Laminálógép

69 900

Játszótéri játékok telepítése

3 032 110

Komplett számítógép művelődési ház

439 000

Kávéfőző, rezso vásárlás

32 640

Mobiltelefon vásárlás

31 450

Windows operációs rendszer, irodai szoftver csomag

130 000

Összesen

4 519 000

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

6 361 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2021. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

Összesen

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel

6 361 000

Összesen

0

6 361 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

6 361 000

7. melléklet12

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

31 035 797

35 692 667

Személyi juttatások

15 038 300

19 288 300

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

382 000

10 461 306

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 987 917

1 987 917

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Dologi kiadások

11 367 640

14 559 698

Vagyoni típusú adók

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 132 500

7 132 500

Termékek és szolgáltatások adói

1 500 000

1 860 105

Egyéb működési célú kiadások

17 519 250

19 735 795

Egyéb közhatalmi bevételek

Beruházások

4 519 000

Működési bevételek

20 000

981 660

Felújítások

1 270 000

1 842 000

Felhalmozási bevételek

487

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

32 937 797

48 996 225

Költségvetési kiadások összesen

54 315 607

69 065 210

Finanszírozási bevételek

22 486 603

22 457 148

Finanszírozási kiadások

1 108 793

2 388 163

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

55 424 400

71 453 373

KIADÁSOK ÖSSZESEN

55 424 400

71 453 373

8. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Feladatra fordított bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

1

Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel

0

31 035 797

31 035 797

2

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev.

3 888 000

505 440

4 393 440

0

3

Egyéb önkormányzati feladatelltás

3 240 000

439 944

7 875 040

927 120

1 400 000

13 878 360

20 000

1 500 000

1 520 000

4

Közművelődés

3 388 800

439 944

1 350 000

5 178 744

0

5

Egyéb szociális támogatás

7 132 500

7 132 500

0

6

Közfoglalkoztatás

637 500

98 813

736 313

382 000

382 000

7

Intézményen kívüli étkeztetés

195 600

195 600

0

8

Falugondnoki szolgálat

4 044 000

538 120

1 950 000

6 532 120

0

9

Tartalék

16 854 270

16 874 270

0

10

Vállalkozási tevékenység

0

0

11

Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei

0

1 500 000

1 500 000

12

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1 108 793

1 108 793

22 486 603

22 486 603

13

0

14

0

0

15

Kötelező feladatok összesen:

15 198 300

2 021 517

11 367 640

8 059 620

1 400 000

17 377 323

55 424 400

31 035 797

20 000

2 000 000

382 000

22 486 603

55 424 400

16

17

18

19

Állami feladat

20

0

0

0

21

Állami feladat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Önként vállalt feladatok

23

Civil szervezetek támogatása

0

0

0

0

24

0

0

25

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Mindösszesen:

15 038 300

1 987 917

11 367 640

7 797 480

0

1 108 793

55 424 400

31 037 797

20 000

2 000 000

382 000

22 486 603

55 424 400

9. melléklet

2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

31 035 797

3 724 294

2 482 864

2 482 864

2 482 864

2 482 864

2 482 864

2 482 864

2 482 864

2 482 864

2 482 864

2 482 864

2 482 864

31 035 797

Műk.tám. államháztartáson belülről

382 000

192 000

192 000

382 000

Vagyoni típusú adók

0

Termékek és szolgáltatások adói

1 500 000

750 000

700 000

1 500 000

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Működési bevételek

20 000

10 000

10 000

20 000

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

32 937 797

3 916 294

2 672 864

3 242 864

2 482 864

2 482 864

2 482 864

2 482 864

2 482 864

3 232 864

2 482 864

2 482 864

2 482 864

32 937 797

Finanszírozási bevételek

22 486 603

1408 288

1 526 107

1 000 988

1 770 988

2 020 988

1 928 988

2 234 319

2 055 987

1 151 981

1 789 988

1 542 241

4 055 740

22 486 603

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

55 424 400

5 234 582

4 198 971

4 243 852

4 263 952

4 503 852

4 411 852

4 717 183

4 538 851

4 384 845

4 272 852

4 025 105

6 538 604

55 424 400

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

15 198 300

1 253 192

1 253 192

1 253 192

1 253 192

1 253 192

1 253 192

1 253 190

1 413 190

1 253 192

1 253 192

1 253 192

1 253 192

15 198 300

Munkaadót terhelő járulékok

2 021 517

165 660

165 660

165 660

165 660

165 660

165 660

165 660

199 260

165 660

165 660

165 657

165 657

2 021 517

Dologi kiadások

11 367 640

785 000

850 120

915 000

950 000

1 150 000

1 258 000

1 350 000

1 156 000

986 000

854 000

597 920

515 600

11 367 640

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 132 500

550 000

470 000

450 000

435 000

475 000

465 000

488 333

504 000

519 993

540 000

548 333

1 686 840

7 132 500

Egyéb működési célú kiadások

17 195 650

1 459 938

1 460 000

1 460 000

1 460 000

1 460 000

1 460 000

1 460 000

1 460 000

1 460 000

1 460 000

1 460 000

1 135 712

17 195 650

Beruházások

0

Felújítások

1 400 000

1 400 000

1 400 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Költségvetési kiadások összesen

54 315 607

4 213 789

4 198 971

4 243 852

4 263 852

4 503 852

6 071 852

4 717 183

4 732 450

4 384 845

4 272 852

4 025 105

5 080 601

54 315 607

Finanszírozási kiadások

1 108 793

1 108 793

1 108 793

KIADÁSOK ÖSSZESEN

55 424 400

5 322 582

4 198 971

4 243 852

4 263 852

4 503 852

6 071 852

4 717 183

4 538 851

4 384 845

4 272 852

4 025 105

5 080 601

55 424 400

10. melléklet

Illocska Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Megnevezés

Tárgyév

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Összesen

1

Helyi adók

1 500 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

14 100 000

2

Osztalékok, koncessziós díjak

0

3

Díjak, pótlékok, bírságok

0

4

Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.

0

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak

7

Kezességvállalással kapcs. Megtérülés

0

8

Saját bevételek összesen:

1 500 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

14 100 000

9

Saját bevételek 50 %-a

750 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

7 050 000

10

Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

750 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

7 050 000

11. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások

A

B

1

Támogatott cél

Összeg

2

Civil szervezetek támogatása

100.000

3

4

5

ÁH-n belüli támogatások

827 120

6

Önkormányzatok működési célú támogatása

827 120

7

Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat

8

9

Társulások működési célú támogatása

10

Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet

11

Központi költségvetési szerveknek támogatás

-

12

13

Működési célú támogatás összesen:

927 120

Közvetett támogatások

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen:

0

0

0

12. melléklet

Pályázatok

Megnevezés

Összköltség

Saját forrás

Támogatás

Összesen

0

0

0

1

A bevezető az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a) pontja az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § b) pontja az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § c) pontja az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § d) pontja az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § e) pontja az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. § f) pontja az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. melléklet az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. melléklet az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 6. melléklet az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 7. melléklet az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.