Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 21.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020. (II. 19) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 21- 2022. 01. 22

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 21.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020. (II. 19) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.21.

Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A polgármester a képviselő-testület ülését a munkatervtől eltérő időpontban is összehívhatja. A rendkívüli ülés szóban is összehívható. A meghívó és a napirend írásos előterjesztése lehetőleg az ülés előtt, de indokolt esetben az ülésen is átadható a meghívottaknak

(2) Rendkívüli ülést kell összehívni az Mötv. 44. §-a értelmében a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bármely bizottságának vagy a kormányhivatal vezetőjének indítványára.”

(2) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A polgármester a rendkívüli ülés összehívásáról az indítvány benyújtásától számított 15 napon belül köteles gondoskodni, a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával”

(3) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Rendkívüli ülést lehet összehívni az Mötv. 44. §-ában szabályozott eseteken kívül, ha az ülés összehívását halaszthatatlan körülmény indokolja, vagy ha a képviselő-testület döntésének hiányában az önkormányzatot súlyos hátrány vagy kár érné”

2. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. függeléke az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2022. január 21-én lép hatályba.

1. melléklet

1. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. függelékében foglalt táblázat a következő 047410. sorral egészül ki:

(Cofog száma

Cofog megnevezése)

047410

Ár- és belvíz védelemmel összefüggő tevékenységek”

2. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. függelékében foglalt táblázat a következő 082092. sorral egészül ki:

(Cofog száma

Cofog megnevezése)

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”