Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 01- 2022. 02. 02

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.01.

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület a döntéshozatalból kizárhatja azt, akit, vagy akinek közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.”

2. § Az Ör. 47. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Siófok Város Önkormányzatának képviselő-testülete a következő bizottságokat hozza létre:)

„e)Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság.”

3. § Az Ör. „Összeférhetetlenségi és Etikai Bizottság” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság”

4. § Az Ör. 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„54. § (1) A bizottság létszáma: 3 fő. Elnökből és 2 tagból áll, akik mindegyike csak települési képviselő lehet.

(2) Fő feladatai:

a) Gondoskodik a polgármester, az önkormányzati képviselő, továbbá a nem képviselő bizottsági tag és a velük egy háztartásban élő családtagjaik vagyonnyilatkozatainak átvételéről. A vagyonnyilatkozatok őrzésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatai ellátásában a jegyző, illetve az általa kijelölt köztisztviselő útján gondoskodik.

b) Lefolytatja a Mötv. 39. § (4)-(5) bekezdéseiben meghatározott vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak.

c) Kivizsgálja az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést.

d) Kivizsgálja az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja méltatlanságának megállapítására irányuló kezdeményezést.

e) A b) pont szerinti eljárás, valamint a c) és a d) pontban meghatározott vizsgálat eredményéről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

(3) A bizottság működéséhez szükséges szakmai segítséget a jegyző köteles biztosítani.”

5. § Az Ör. 58. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A jegyző által előkészített költségvetési koncepciót a polgármester terjeszti - az Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság kivételével - a képviselő-testület valamennyi bizottsága elé kötelező megtárgyalás végett.”

6. § E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a települési képviselőkre, a bizottságok nem települési képviselő tagjaira és közeli hozzátartozóikra, továbbá a köztisztviselők, valamint az önkormányzati intézmények közalkalmazottai és közeli hozzátartozóikra vonatkozó etikai szabályokról szóló 1/1996. (I. 25.) önkormányzati rendelet.

7. § Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.