Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 12. 30

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.12.30.

Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalra, és az önkormányzat irányítása alá tartozó Murakeresztúri Óvodára terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 795 430 318 Ft költségvetési bevétellel, 1 807 730 555 Ft költségvetési kiadással, 1 012 300 237 Ft költségvetési egyenleggel. 84 413 758 Ft – ebből működési hiány, 925 558 372 Ft felhalmozási hiány, 1 019 947 709 Ft finanszírozási bevétellel, 7 647 472 Ft finanszírozási kiadással, 1 012 300 237 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 1 815 378 027 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 1 105 757 871 Ft működési költségvetés módosított kiadásai, 170 576 213 Ft személyi juttatások, 21 055 581 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 212 148 246 Ft dologi kiadások, 2 419 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai, 699 558 831 Ft egyéb működési célú kiadások, ebből: előző évi elszámolásból származó befizetések 2 329 107 Ft, 5 632 825 Ft egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre, 3 975 000 Ft egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre, 687 621 899 Ft céltartalék, 701 972 684 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai, 601 348 112 Ft beruházások, 98 812 572 Ft felújítások, 1 812 000 Ft egyéb felhalmozási célú kiadások, 262 000 Ft visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre, 50 000 Ft egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre, 1 500 000 Ft egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre, 7 647 472 Ft finanszírozási kiadások, 7 647 472 Ft belföldi finanszírozás kiadások, 7 647 472 Ft – ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nincs, az év közben keletkező adósságot keletkeztető fejlesztési célokat az 5. melléklet szerint szükséges részletezni.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.

(8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

(9) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat, a közös hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2022. évben engedélyezett álláshelyeinek számát a 13. melléklet szerint 36 főben, a közfoglalkoztatotti létszám-előirányzatát 9 főben állapítja meg.

(12) Az Önkormányzat a kiadások között 1 062 306 175 Ft céltartalékot állapít meg, melyből 42 692 777 Ft-ot a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése VP6-7.2.1.1-20 kapcsolatos beruházásokra, 833 423 605 Ft-ot TOP-3.1.1-15-ZA1-2020-00012 Kerékpár forgalmi útvonal projektre, 111 126 999 Ft-ot a Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-21 projektre, 75 062 794 Ft-ot a TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00010 „Fenntartható, biztonságos közösségi közlekedés Murakeresztúron” projektre különít el.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2 000 000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.

(10) A képviselő-testület a polgármester részére biztosított cafetéria keretet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése, illetve a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a Közszolgálati Szabályzatban rögzítetteknek megfelelően bruttó 231 900 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) Az önkormányzat, a közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet2

Költségvetési rendelet táblái
1

A 2. § (1) bekezdése a Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.