Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 13.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 16/2021. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 13 - 2022. 01. 15

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 13.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 16/2021. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.13.

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdésének b)-c) pontjában, 13 § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 16/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzati vagyont bruttó 25.000.000,- Ft értékhatár felett értékesíteni, a vagyon használatát, illetve hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános árverés útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet. A vagyont értékesíteni, használatát, illetve hasznosítás jogát átengedni bruttó 25.000.000 Ft értékhatár alatt a képviselő-testület egyedi döntése alapján nyilvános árverés útján is lehet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott értékhatárt el nem érő önkormányzati vagyon értékesítése esetén - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a helyben szokásos módon értékesítési felhívást kell tizenöt napra közzétenni. Az értékesítési felhívásnak tartalmaznia kell az ingatlan címét, helyrajzi számát, területét, műszaki jellemzőit, az ingatlan per-, teher- és igénymentességének bármilyen korlátozását, vételárát, esetleges bánatpénz összegét, az ingatlan tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó feltételek. A bánatpénz megfizetésére, beszámítására és visszafizetésére vonatkozó szabályok tekintetében jelen rendelet 8. §-a, 9. § (3) és (6) bekezdései alkalmazandóak.

(3) Amennyiben az értékesítési felhívásra több vételi szándék érkezik, a tulajdonjog átruházására vonatkozó szerződés azzal köthető, akit a képviselő-testület által meghatározott bizottság sorsolással kiválaszt. A sorsoláson a vételi szándékkal érintett személyek közvetlenül vagy képviselőik útján vehetnek részt. A sorsolás helyéről és idejéről a sorsolást megelőző legalább 5 nappal az érintett személyek részére írásbeli értesítést kell küldeni. A sorsolás menetéről és annak eredményéről jegyzőkönyv készül.

(4) Az (2) bekezdéstől eltérően értékesítési felhívást nem kell közzétenni telekkiegészítésként történő ingatlanértékesítés esetén, ha kizárólag az adott ingatlanhoz csatolható, telekhatár-rendezés, kisajátítás, csere esetén. ”

2. § Ez a rendelet 2022. január 13-án 8 óra 15 perckor lép hatályba.