Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 31

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.31.

Porva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 416.272.423 Ft költségvetési bevétellel és 416.272.423 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerű bemutatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2.1,2.2.2.3. mellékletek szerint állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet szerint határozza meg.

(7) Az Önkormányzat a kiadások között általános céltartalékot nem állapít meg

(8) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban, az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó bevételeit és kiadásait a 9. melléklet mutatja be.

(9) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(10) A céljelleggel juttatást támogatások előirányzatát célonként a 11. melléklet mutatja be.

(11) A 2022. évi működési és ágazati központi támogatás jogcímek szerinti összegét a 13. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet2

PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor-szám

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi I. sz. módosított előirányzat

2022. évi II. sz. módosított előirányzat

2022. évi III. sz. módosított előirányzat

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi I. sz. módosított előirányzat

2022. évi II. sz. módosított előirányzat

2022. évi III. sz. módosított előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

9 000 000

9 000 000

10 440 264

10 407 633

1.) Személyi juttatások

26 444 335

26 544 335

26 544 335

29 279 448

3

2.) Közhatalmi bevételek

8 350 000

8 350 000

13 361 454

14 866 789

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

3 437 764

3 437 764

3 437 764

3 437 764

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

47 802 398

47 802 398

50 751 034

52 963 815

3.) Dologi kiadások

30 102 800

28 087 488

35 407 644

40 930 631

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

2 000 000

2 000 000

7 669 352

7 956 902

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 908 000

3 908 000

3 908 000

3 908 000

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

5.) Egyéb működési kiadások

10 020 000

10 513 155

10 513 155

36 427 906

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

0

200 000

400 000

6.) Általános működési tartalék

0

6 633 288

41 632 587

10 654 535

8

0

7.) Működési céltartalék

9

Működési célú bevételek összesen:

67 152 398

67 152 398

82 422 104

86 595 139

Működési célú kiadások összesen:

73 912 899

79 124 030

121 443 485

124 638 284

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

0

22 903 932

30 512 898

1.) Beruházások

635 000

7 890 057

20 858 650

29 756 587

12

2.) Felhalmozási támogatások

201 234 484

201 234 484

201 234 484

193 719 612

2.) Felújítások

243 144 081

239 318 125

224 703 715

216 878 108

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

2 500 000

2 500 000

4.) Általános felhalmozási tartalék

15

5.) Felhalmozási céltartalék

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

201 234 484

201 234 484

226 638 416

226 732 510

Felhalm. célú kiadások összesen:

243 779 081

247 208 182

245 562 365

246 634 695

17

III. Kölcsönök

0

III. Kölcsönök

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

73 018 638

81 658 870

81 658 870

81 658 870

IV. Finanszírozási kiadások

23 713 540

23 713 540

23 713 540

23 713 540

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb)

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

23 713 540

23 713 540

23 713 540

23 713 540

2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.

70 618 638

79 258 870

79 258 870

79 258 870

0

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

341 405 520

350 045 752

390 719 390

394 986 519

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

341 405 520

350 045 752

390 719 390

394 986 519

2. melléklet3

PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

kötelező feladat

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi I. sz. módosított előirányzat

2022. évi II. sz. módosított előirányzat

2022. évi III. sz. módosított előirányzat

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi I. sz. módosított előirányzat

2022. évi II. sz. módosított előirányzat

2022. évi III. sz. módosított előirányzat

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

1.) Intézményi működési bevételek

9 000 000

9 000 000

10 440 264

10 407 633

1.) Személyi juttatások

26 444 335

26 544 335

26 544 335

29 279 448

2.) Közhatalmi bevételek

8 350 000

8 350 000

13 361 454

14 866 789

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

3 437 764

3 437 764

3 437 764

3 437 764

3.1) Működési támogatások-normatíva

47 802 398

47 802 398

50 751 034

52 963 815

3.) Dologi kiadások

30 102 800

28 087 488

35 407 644

40 930 631

3.2) Működési támogatások-egyéb

2 000 000

2 000 000

7 669 352

7 956 902

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 908 000

3 908 000

3 908 000

3 908 000

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

0

0

5.) Egyéb működési kiadások

10 020 000

10 513 155

10 513 155

36 427 906

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

0

200 000

400 000

6.) Általános működési tartalék

0

6 633 288

41 632 587

10 654 535

0

7.) Működési céltartalék

Működési célú bevételek összesen:

67 152 398

67 152 398

82 422 104

86 595 139

Működési célú kiadások összesen:

73 912 899

79 124 030

121 443 485

124 638 284

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

1.) Saját felhalmozási bevételek

0

22 903 932

30 512 898

1.) Beruházások

635 000

7 890 057

20 858 650

29 756 587

2.) Felhalmozási támogatások

201 234 484

201 234 484

201 234 484

193 719 612

2.) Felújítások

243 144 081

239 318 125

224 703 715

216 878 108

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

0

0

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

2 500 000

2 500 000

4.) Általános felhalmozási tartalék

5.) Felhalmozási céltartalék

Felhalm. célú bevételek összesen:

201 234 484

201 234 484

226 638 416

226 732 510

Felhalm. célú kiadások összesen:

243 779 081

247 208 182

245 562 365

246 634 695

III. Kölcsönök

0

III. Kölcsönök

0

IV. Finanszírozási bevételek

73 018 638

81 658 870

81 658 870

81 658 870

IV. Finanszírozási kiadások

23 713 540

23 713 540

23 713 540

23 713 540

1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb)

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

23 713 540

23 713 540

23 713 540

23 713 540

2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.

70 618 638

79 258 870

79 258 870

79 258 870

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

341 405 520

350 045 752

390 719 390

394 986 519

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

341 405 520

350 045 752

390 719 390

394 986 519

3. melléklet

Porva Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok Ft-ban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2022.

2023.

2024.

A

B

C

D

E

1.

Nemleges

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet4

Porva Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2022.évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

14 866 789

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

14 866 789

5. melléklet5

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasznált érték 2020. 12.31-ig

2022. évi előirányzat

2022. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Eszközbeszerzés

11 170 440

11 170 440

Magyar Faluprogram-kommunális eszközök

6 416 919

6 416 919

Magyar Falprogram temető

3 271 291

3 271 291

Beruházások

8 897 937

8 897 937

ÖSSZESEN:

29 756 587

29 756 587

6. melléklet6

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2021.12.31-ig felhasznált összeg

2022 évi előirányzat

2022. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

TOP 2.1.3 Belterületi csapadékvíz rendezés

50 000 000

2022

50 000 000

Külterületi helyi közutak fejlesztése

151 234 484

2022

151 234 484

Összetartozás hidja megépítése

8 000 000

2022

8 000 000

Egyéb

7 643 624

2022

7 643 624

ÖSSZESEN:

216 878 108

216 878 108

7. melléklet7

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, támogatások

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi hely közutak fejlesztése

Adatok Ft-ban

Források

2022. év

2023.év

2024. év

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

151 234 484

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

151 234 484

0

0

0

Kiadások, költségek

2022. év

2023.év

2024. év

Összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

151 234 484

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

151 234 484

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP 2.1.3 Porva belterületi csapadékvíz rendezés

Ezer forintban!

Források

2022. év

2023.év

2024. év

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

50 000 000

50 000 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

50 000 000

0

0

50 000 000

Kiadások, költségek

2022. év

2023.év

2024. év

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

50 000 000

50 000 000

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

50 000 000

0

0

50 000 000

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:

0

8. melléklet8

PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor-szám

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi I. sz. módosított előirányzat

2022. évi II. sz. módosított előirányzat

2022. évi III. sz. módosított előirányzat

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi I. sz. módosított előirányzat

2022. évi II. sz. módosított előirányzat

2022. évi III. sz. módosított előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

0

1 000

1 000

1.) Személyi juttatások

13 906 000

13 906 000

14 036 165

14 385 906

3

2.) Közhatalmi bevételek

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

1 705 791

1 705 791

1 705 791

1 934 323

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

3.) Dologi kiadások

4 839 749

4 911 113

4 781 948

4 965 675

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

5.) Egyéb működési kiadások

0

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

6.) Általános működési tartalék

0

8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

0

7.) Működési céltartalék

0

9

Működési célú bevételek összesen:

0

0

1 000

1 000

Működési célú kiadások összesen:

20 451 540

20 522 904

20 523 904

21 285 904

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

1.) Beruházások

762 000

762 000

762 000

0

12

2.) Felhalmozási támogatások

2.) Felújítások

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

0

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

4.) Általános felhalmozási tartalék

15

5.) Felhalmozási céltartalék

0

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

0

0

0

Felhalm. célú kiadások összesen:

762 000

762 000

762 000

0

17

III. Kölcsönök

0

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

21 213 540

21 284 904

21 284 904

21 284 904

IV. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek

21 213 540

21 213 540

21 213 540

21 213 540

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

21

3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.

71 364

71 364

71 364

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

21 213 540

21 284 904

21 285 904

21 285 904

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

21 213 540

21 284 904

21 285 904

21 285 904

9. melléklet

B E V É T E L E K

Adatok Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

2023. évi

2024. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

47 802 398

47 802 398

47 802 398

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 000 000

2 000 000

2 000 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

8 350 000

8 350 000

8 350 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

2 100 000

2 100 000

2 100 000

4.3.

Iparűzési adó

6 000 000

6 000 000

6 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

250 000

250 000

250 000

5.

Működési bevételek

9 000 000

9 000 000

9 000 000

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

67 152 398

67 152 398

67 152 398

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

73 018 638

73 018 638

73 018 638

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

140 171 036

140 171 036

140 171 036

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2022. évi

2023. évi

2024. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

73 912 899

73 912 899

73 912 899

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

243 779 081

243 779 081

243 779 081

2.1.

Beruházások

635 000

635 000

635 000

2.2.

Felújítások

243 144 081

243 144 081

243 144 081

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

317 691 980

317 691 980

317 691 980

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

23 713 540

23 713 540

23 713 540

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

341 405 520

341 405 520

341 405 520

10. melléklet9

Előirányzat felhasználási terv 2022. év

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

4 413 651

4 413 651

4 413 651

4 413 651

4 413 651

4 413 651

4 413 651

4 413 651

4 413 651

4 413 651

4 413 651

4 413 651

52 963 815

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

663 075

663 075

663 075

663 075

663 075

663 075

663 075

663 075

663 075

663 075

663 075

663 075

7 956 902

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

16 143 301

16 143 301

16 143 301

16 143 301

16 143 301

16 143 301

16 143 301

16 143 301

16 143 301

16 143 301

16 143 301

16 143 301

193 719 612

5.

Közhatalmi bevételek

1 238 899

1 238 899

1 238 899

1 238 899

1 238 899

1 238 899

1 238 899

1 238 899

1 238 899

1 238 899

1 238 899

1 238 899

14 866 789

6.

Működési bevételek

867 303

867 303

867 303

867 303

867 303

867 303

867 303

867 303

867 303

867 303

867 303

867 303

10 407 633

7.

Felhalmozási bevételek

2 542 742

2 542 742

2 542 742

2 542 742

2 542 742

2 542 742

2 542 742

2 542 742

2 542 742

2 542 742

2 542 742

2 542 742

30 512 898

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

400 000

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

2 500 000

10.

Finanszírozási bevételek

6 804 906

6 804 906

6 804 906

6 804 906

6 804 906

6 804 906

6 804 906

6 804 906

6 804 906

6 804 906

6 804 906

6 804 906

81 658 870

11.

Bevételek összesen:

32 915 543

32 915 543

32 915 543

32 915 543

32 915 543

32 915 543

32 915 543

32 915 543

32 915 543

32 915 543

32 915 543

32 915 543

394 986 519

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

2 439 954

2 439 954

2 439 954

2 439 954

2 439 954

2 439 954

2 439 954

2 439 954

2 439 954

2 439 954

2 439 954

2 439 954

29 279 448

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

286 480

286 480

286 480

286 480

286 480

286 480

286 480

286 480

286 480

286 480

286 480

286 480

3 437 764

15.

Dologi kiadások

3 410 886

3 410 886

3 410 886

3 410 886

3 410 886

3 410 886

3 410 886

3 410 886

3 410 886

3 410 886

3 410 886

3 410 886

40 930 631

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

325 667

325 667

325 667

325 667

325 667

325 667

325 667

325 667

325 667

325 667

325 667

325 667

3 908 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

887 878

887 878

887 878

887 878

887 878

887 878

887 878

887 878

887 878

887 878

887 878

887 878

10 654 535

18.

Általános működési tartalék

3 035 659

3 035 659

3 035 659

3 035 659

3 035 659

3 035 659

3 035 659

3 035 659

3 035 659

3 035 659

3 035 659

3 035 659

36 427 906

19.

Beruházások

2 479 716

2 479 716

2 479 716

2 479 716

2 479 716

2 479 716

2 479 716

2 479 716

2 479 716

2 479 716

2 479 716

2 479 716

29 756 587

20.

Felújítások

18 073 176

18 073 176

18 073 176

18 073 176

18 073 176

18 073 176

18 073 176

18 073 176

18 073 176

18 073 176

18 073 176

18 073 176

216 878 108

21.

Egyéb felhalmozási kiadások

22.

Finanszírozási kiadások

1 976 128

1 976 128

1 976 128

1 976 128

1 976 128

1 976 128

1 976 128

1 976 128

1 976 128

1 976 128

1 976 128

1 976 128

23 713 540

23.

Kiadások összesen:

32 915 543

32 915 543

32 915 543

32 915 543

32 915 543

32 915 543

32 915 543

32 915 543

32 915 543

32 915 543

32 915 543

32 915 543

394 986 519

24.

Egyenleg

11. melléklet

2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról")

Adatok Ft-ban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Helyi egyesületek

3 000 000

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

3 000 000

12. melléklet

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Porva Község Önkormányzata

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………0 Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

költségvetési szerv vezetője

13. melléklet

2022.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím

2022. évi támogatás összesen

A

B

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

1 190 800

Közvilágítás fenntartásának támogatása

871 000

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

636 225

Közutak fenntartásának támogatása

700 210

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

Üdülőhelyi feladatok

Szociális feladatok támogatása

3 908 000

Falugondnoki szolgálat

5 142 300

Család- és gyermekjóléti szolgálat

Könyvári és kulturális feladatok támogatása

2 270 000

Köznevelési feladatok

21 213 540

Szociális étkeztetés

1 254 770

Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

99 900

Gyermekétkeztetés támogatása

Polgármesteri illetmény támogatás

3 915 653

Összesen:

47 802 398

14. melléklet10

PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

KONSZOLIDÁLT

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor-szám

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi I. sz. módosított előirányzat

2022. évi II. sz. módosított előirányzat

2022. évi III. sz. módosított előirányzat

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi I. sz. módosított előirányzat

2022. évi II. sz. módosított előirányzat

2022. évi III. sz. módosított előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

9 000 000

9 000 000

10 441 264

10 408 633

1.) Személyi juttatások

40 350 335

40 450 335

40 580 500

43 665 354

3

2.) Közhatalmi bevételek

8 350 000

8 350 000

13 361 454

14 866 789

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

5 143 555

5 143 555

5 143 555

5 372 087

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

47 802 398

47 802 398

50 751 034

52 963 815

3.) Dologi kiadások

34 942 549

32 998 601

40 189 592

45 896 306

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

2 000 000

2 000 000

7 669 352

7 956 902

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 908 000

3 908 000

3 908 000

3 908 000

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

0

0

0

0

5.) Egyéb működési kiadások

10 020 000

10 513 155

10 513 155

36 427 906

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

0

0

200 000

400 000

6.) Általános működési tartalék

0

6 633 288

41 632 587

10 654 535

8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

0

0

0

0

7.) Működési céltartalék

0

0

0

0

9

Működési célú bevételek összesen:

67 152 398

67 152 398

82 423 104

86 596 139

Működési célú kiadások összesen:

94 364 439

99 646 934

141 967 389

145 924 188

10

II. Felhalmozási célú bevételek

0

0

II. Felhalmozási költségvetés

0

0

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

0

0

22 903 932

30 512 898

1.) Beruházások

1 397 000

8 652 057

21 620 650

29 756 587

12

2.) Felhalmozási támogatások

201 234 484

201 234 484

201 234 484

193 719 612

2.) Felújítások

243 144 081

239 318 125

224 703 715

216 878 108

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

0

0

0

0

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

0

2 500 000

2 500 000

4.) Általános felhalmozási tartalék

0

0

0

0

15

0

0

0

0

5.) Felhalmozási céltartalék

0

0

0

0

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

201 234 484

201 234 484

226 638 416

226 732 510

Felhalm. célú kiadások összesen:

244 541 081

247 970 182

246 324 365

246 634 695

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

0

0

0

0

19

IV. Finanszírozási bevételek

94 232 178

102 943 774

102 943 774

102 943 774

IV. Finanszírozási kiadások

23 713 540

23 713 540

23 713 540

23 713 540

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés

23 613 540

23 613 540

23 613 540

23 613 540

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

23 713 540

23 713 540

23 713 540

23 713 540

21

3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.

70 618 638

79 330 234

79 330 234

79 330 234

#HIV!

#HIV!

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

362 619 060

371 330 656

412 005 294

416 272 423

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

362 619 060

371 330 656

412 005 294

416 272 423

1

A 2. § (1) bekezdése a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 6. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 7. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 8. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 10. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 14. mellékletet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. melléklete iktatta be. A 14. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.