Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 5/019. ( IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 01- 2022. 02. 01

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 5/019. ( IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.01.

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól LXXIV. törvény szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. §(1) bekezdés 1.pontjában a meghatározott feladatkörében eljárva, a Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a a Duna-lpoly Nemzeti Park valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi járási Hivatala Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Osztály és a partnerségi egyeztetésben érintettek véleményének kikérésével a község településképének védelme érdekében a következő rendeletet alkotja:

1. § A településkép védelméről szóló Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019 (IV.10..) önkormányzati rendelete a következő 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § (1) A településképi véleményezési eljáráshoz tartozó önkormányzati hatósági hatáskört a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(2) A településképi bejelentési eljáráshoz tartozó önkormányzati hatósági hatáskört a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. (3) A településképi kötelezési eljáráshoz tartozó önkormányzati hatósági hatáskört a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.”

2. § (1) A településkép védelméről szóló Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019 (IV.10..) önkormányzati rendelete 36. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A településkép védelméről szóló Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019 (IV.10..) önkormányzati rendelete 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemnek tartalmaznia kell

a) az e rendelet 2. számú függeléke szerinti nyomtatványt kitöltve.”

(3) A településkép védelméről szóló Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019 (IV.10..) önkormányzati rendelete 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) az e rendelet 3. számú függeléke szerinti településképi bejelentés nyomtatvány kitöltésével a bejelentő adatait és a folytatni kívánt építési tevékenység, vagy a rendeltetésváltoztatás adatait.

b) építészeti-műszaki dokumentációt.”

3. § A településkép védelméről szóló Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019 (IV.10..) önkormányzati rendelete 36. § (5) bekezdésében a „2” szövegrész helyébe az „1” szöveg lép.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. február 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § (2) és (3) bekezdése és a 3. § az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.