Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 15- 2023. 04. 26

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.15.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összege

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint (6. melléklet és 7. melléklet) állapítja meg (megnevezés, működési célú, felhalmozási célú, összesen rovattal):

a) Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg 425 968 502 Ft 1 097 336 328 Ft 1 523 304 830 Ft

b) Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg 425 968 502 Ft 617 679 177 Ft 1 043 647 679 Ft

c) Finanszírozási kiadások 11 824 000 Ft 0 Ft 11 824 000 Ft

d) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 11 824 000 Ft 479 657 151 Ft 491 481 151 Ft

e) Kiadási főösszeg 437 792 502 Ft 1 097 336 328 Ft 1 535 128 830 Ft

f) Bevételi főösszeg 437 792 502 Ft 1 097 336 328 Ft 1 535 128 830 Ft

(2) A közgyűlés a fentiekben megállapított költségvetési kiadások és bevételek összegén belül a kiadásokat és bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:

a) Kiadások:

aa) Személyi juttatások 234.035.983 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok 29.174.185 Ft

ac) Dologi kiadások: 64.171.703 Ft

ad) Egyéb működési célú kiadások 52.932.026 Ft

ae) Felújítás 678.000.000 Ft

af) EU-s forrásból finanszírozási támogatással megvalósuló projektek kiadásai 352.903.656 Ft

ag) Tartalék 112.087.277 Ft

ah) Finanszírozási kiadások 11.824.000 Ft

b) Bevételek:

ba) Önkormányzatok működési támogatásai: 295.600.000 Ft

bb) Egyéb működési célú támogatások 88.208.230 Ft

bc) Működési bevételek: 10.321.974 Ft

bd) Közhatalmi bevételek 31.838.298 Ft

be) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 617.679.177 Ft

bf) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 491.481.151 Ft

(3) A közgyűlés az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) összevont mérlegét az 1. melléklet, továbbá a működési és fejlesztési mérlegét 6. mellékletben és a 7. mellékletekben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az önkormányzat és a hivatal költségvetését címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben és a 3. mellékletben rögzítettek szerint határozza meg.

(5) A közgyűlés 2022. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatot a 4. melléklet szerint állapítja meg. A 2022. évi engedélyezett létszámkeretet a 8. melléklet állapítja meg.

(6) A közgyűlés az önkormányzat előirányzat felhasználási tervéről az 5. melléklet szerint rendelkezik.

(7) A közgyűlés az önkormányzat és a hivatal kötelező, valamint önként vállalt feladataira tervezett előirányzatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A közgyűlés az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek tárgyévi bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A közgyűlés a 2022. évi költségvetésében 20 millió Ft általános tartalékot képez.

(2) A közgyűlés az általános tartalék felhasználásáról való rendelkezés jogát éves szinten 2 millió Ft összeghatárig a közgyűlés elnökére ruházza át.

(3) A közgyűlés a 2022. évi költségvetésében céltartalékot nem képez.

3. § (1) A közgyűlés a 2022. évi költségvetés előirányzatai közötti szükség szerinti átcsoportosítási és felhasználási jogát - a kiadási előirányzatai fő összegének változatlansága mellett – 100 millió Ft összeghatárig a közgyűlés elnökére ruházza át.

(2) A közgyűlés a 2022. évi költségvetés előirányzat módosítás jogát – a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése, a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett – 30 millió Ft összeghatárig a közgyűlés elnökére ruházza át.

(3) Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr). 36. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a hivatal saját hatáskörben a kiadási előirányzatokat az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett (államháztartáson kívüli) pénzeszköz, B7. Felhalmozási célú átvett (államháztartáson kívüli) pénzeszköz bevételi előirányzatának egyidejű növelésével (a megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételeinek tervezésekor nem volt figyelembe vehető), továbbá a B813. Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.

(4) Az Ávr. 35. § (10) bekezdésében foglalt rendelkezésre figyelemmel a közgyűlés előzetesen engedélyezi, hogy az intézményi (hivatali) többletbevétel (10 millió Ft –ig) költségvetési kiadások teljesítésére felhasználásra kerüljön; ezen esetben előirányzat módosításra utólag, a következő költségvetés módosításakor kerül sor.

II. Fejezet

A 2022. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

4. § (1) A közgyűlés – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

(2) Ha az Országgyűlés évközben – a helyi önkormányzatot érintő módon – kiadási előirányzatot zárol, azt csökkenti vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően a költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a közgyűlés elé kell terjeszteni.

(3) A jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többlet-kötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok a közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.

(4) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2022. évben is 38.650 Ft.

(6) A közgyűlés az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak terhére vállalható kötelezettség mértékét az elemi költségvetésben megállapított egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának – maximálisan – 1/5 részében határozza meg.

(7) Az egy foglalkoztatott éves cafetéria kerete 2022. évben bruttó 200 E Ft.

(8) A közgyűlés az egy foglalkoztatott havi fizetési számla-hozzájárulásának mértékét 2022. évben a költségvetési törvény 62. § (5) bekezdésében meghatározott összegben állapítja meg. (havi 1 E Ft). Kifizetése két részletben történik tárgyév június 30-ig, illetve november 30-ig.

(9) A közgyűlés felhatalmazza a megyei jegyzőt, mint a hivatal vezetőjét, hogy a belső ellenőrzésről a költséghatékonyságot figyelembe véve gondoskodjon.

(10) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (ÁHT) 85. §-a szerint a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor elsődlegesen készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére alapvetően a következő esetekben kerülhet sor, illetve igényelhető készpénz felvétel a kincstártól a pénzkezelési szabályzatban foglaltak alapján, így:

a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,

b) utazási és kiküldetési előleg felvételére,

c) reprezentációs kiadásokra,

d) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,

e) egyes személyi juttatások kifizetése esetén.

(11) Az 1.1. számú mellékletben szereplő az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, és kívülre előirányzat felhasználása az alábbiak szerint történik:

a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 41. § (9) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról a közgyűlés elnöke dönt.

b) Az Mötv 42. § 4. pontjában foglaltak esetekben a közgyűlés elnökének javaslatára a közgyűlés dönt a beérkezett igények alapján.

(12) A közgyűlés az EMT-E-19-0136 számú kulturális célú támogatói okirat alapján elnyert támogatás felhasználásának jogát a közgyűlés elnökére átruházza.

(13) A közgyűlés az önkormányzat által alapított kitüntetésekhez és díjakhoz járó pénzjutalom összegeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) a Győr-Moson-Sopron Megyéért Kék Szalag Kitüntető Cím esetén bruttó 350.000 Ft;

b) a Megyei Kitüntető Díjak esetén díjanként bruttó 180.000 Ft;

c) a Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj tagozatai esetén díjanként bruttó 60.000 Ft.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

5. § (1) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2022. január 1-jétől hatályosak.

(2) Az 4. § (13) bekezdésében foglalt rendelkezés hatálya a megyei önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelete elfogadásáig tart.

(3) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a bevételek beszedéséről, továbbá a kiadások teljesítéséről – kiemelten a jogszabályokban megfogalmazott kötelező feladatok ellátására – és e rendeletben foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon.

(4) A közgyűlés felhatalmazza elnökét külső pénzügyi forrásokra vonatkozó (hazai, EU-s és egyéb más) pályázatok és igénybejelentések benyújtására, valamint más szervek általi pályázatok pénzügyi kötelezettséget nem jelentő önkormányzati támogatást igénylő nyilatkozatok megtételére a közgyűlés ülései között, a testület utólagos tájékoztatásával és jóváhagyásával.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.