Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete

Veresegyház Város környezetvédelméről szóló 26/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 04- 2022. 02. 04

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete

Veresegyház Város környezetvédelméről szóló 26/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.04.

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény (2011.április 25.) 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a települési környezeti elemek (levegő, felszíni és felszín alatti vizek, föld, élővilág, épített környezet), a táj és az emberi egészség megőrzése, védelme, minőségének javítása érdekében a környezetvédelem helyi szabályozására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (Kv. tv.) 5. § és 46. § (1) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A Veresegyház Város Polgármesterének Veresegyház város környezetvédelméről szóló 26/2020(XI.27.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. Erdő területen történő, fakitermelésből származó hulladék égetésére az országos szabályok irányadók. Ha a külterületen keletkező egyéb zöldhulladék más ártalmatlanítására nincs lehetőség, az égetés csak október 1. és április 30. között lehetséges az országos külterületi tűzgyújtásra vonatkozó előírások betartásával. Tűzgyújtási tilalom alatt az engedélyezett, tűzvédelmi hatóságnál bejelentett külterületi égetés is tilos.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.