Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről

Hatályos: 2023. 09. 01

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről

2023.09.01.

Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. § Az önkormányzat – a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására kiírt pályázat alapján a Belügyminisztérium által megállapított támogatás erejéig- a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni támogatásként keménylombos tűzifát biztosít.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Földes nagyközség közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra, akik legalább egy éve életvitel szerűen a településen laknak.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitel szerűen senki nem él, a támogatás nem kérhető.

A támogatás feltételei

3. § (1) Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező háztartás jogosult.

(2) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(3)1 A támogatás mértéke háztartásonként, legfeljebb 4 m3 keménylombos tűzifa.

4. § (1) Vissza nem térítendő természetbeni támogatás, keménylombos tűzifa biztosítható annak a személynek,

a)2 akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 220 %-át, azaz 62.700 Ft-ot és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona

b)3 egyszemélyes háztartás esetében a szociális vetítési alap 300 %-át, azaz 85.500 Ft-ot, és a háztartás tagjának nincs vagyona.

(2) Jövedelemhatárra tekintet nélkül támogatás annak is megállapítható, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd.

(3) A támogatás odaítélésénél előnyben kell részesíteni

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:

aa) aktív korúak ellátására jogosult személyt,

ab) időskorúak járadékára jogosult személyt,

ac) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos települési támogatásban részesülő személyt;

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot;

c) nyugdíjas kérelmezőt.

5. § A támogatásban részesülő személy a keménylombos tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját részre használhatja fel. Amennyiben a támogatásként kiszállított keménylombos tűzifa egy részét vagy egészét értékesíti, másnak átadja a támogatásként megállapított keménylombos tűzifa árát és a kiszállított mennyiségre jutó szállítási költséget egy összegben köteles visszafizetni az Önkormányzatnak az erre kötelező határozat kézhezvételét követő három napon belül.

6. § (1)4 Amennyiben hitelt érdemlően megállapításra kerül, hogy a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy azt az arra nem jogosult rosszhiszeműen igényelte és kapta, köteles a vételár, valamint a kiszállítás bekerülési költségének - a részére biztosított tűzifa mennyiség arányában történő – visszafizetésére.

(2)5

Eljárási rendelkezések

7. § (1) A támogatás iránti kérelmet a rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatványon lehet benyújtani. A kérelmező köteles a kérelemben feltüntetett igazolásokat, mellékleteket, a kérelemhez csatolni. Kivételt képeznek ez alól azok a mellékletek és igazolások, amelyeket a polgármesteri hivatal saját nyilvántartásaiból ellenőrizni tud.

(2) Kérelmezőknek kérelmükben írásbeli hozzájárulásukat kell adniuk ahhoz, hogy kérelmük valóságtartalma kétség esetén minden esetben környezettanulmány készítésével vizsgálható.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről, nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző három hónap átlagjövedelméről szóló igazolást.

(4) A jövedelmi viszonyok igazolására szolgáló iratok különösen:

a) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás folyósításának igazolószelvénye, és megállapító határozata, nyugdíjrészletező, vagy bankszámla kivonat, amennyiben az igazoló iratot a polgármesteri hivatal saját nyilvántartásából ellenőrizni nem tudja,

b) jövedelemmel rendelkező személyek esetében:

ba) foglalkoztatottaknál a munkáltató által kiállított hivatalos kereseti igazolás,

bb) egyéb kérelmezőknél NAV igazolás a család jövedelmi viszonyairól.

8. § (1)6 A kérelem benyújtásának határideje 2023. szeptember 15. 13 óra. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2)7 A kérelmeket átruházott hatáskörben az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörben ezzel megbízott bizottság bírálja el és gondoskodik a támogatásban részesülők kiértesítéséről.

(3)8 A kérelmek teljesítése a rendelkezésre álló keménylombos tűzifakeret erejéig terjed.

(4) A tüzelőanyag kiszállítása a jogosultak részére az erdészet által biztosított formában, előre meghirdetett, egyeztetett időpontokban történik.

(5)9

(6) Az önkormányzat a tűzifáért ellenszolgáltatást nem kér. A keménylombos tűzifa kiszállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik. A támogatásban részesülőnek: a természetbeni juttatásként szolgáltatott szociális célú keménylombos tűzifa átvételét, a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény kitöltésével és aláírásával igazolniuk kell.

9. §10

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 3. § (3) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 6. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 6. § (2) bekezdését a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 8. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 8. § (2) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 8. § (3) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 8. § (5) bekezdését a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 1. melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.