Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közterületek használatának rendjéről szóló 7/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01
a közterületek használatának rendjéről szóló 7/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §-ában rögzített önkormányzati díjemelési, díjmegállapítási tiltás 2022. június 30. napjával megszűnik.
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését követően, 2020. december 19-től folyamatosan érvényben volt az önkormányzatokat érintő díjstop, vagyis sem a 2021. évben, sem 2022. 1. félévben nem volt lehetséges az önkormányzatok által megállapított díjak megemelése, új díjak bevezetése.
Az önkormányzat saját bevételeinek növelése, jogszabályszerű és biztonságos működésének biztosítása érdekében a rendeletben megállapított díjak felülvizsgálatát javaslom az alábbiak szerint:
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 7. § (1) bekezdése alapján nem gazdasági tevékenység és nem eredményez adóalanyiságot a Magyarország Alaptörvénye által, illetőleg az annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján közhatalom gyakorlására jogosított személy, szervezet által ellátott közhatalmi tevékenység. A helyi önkormányzatok által a tulajdonukban álló közterület használatának meghatározott használó részére, meghatározott időtartamra, kérelemre, hatósági eljárásban, díj ellenében történő engedélyezése az Áfa tv. 7. § (1) bekezdése szerinti közhatalmi tevékenységnek minősül, így nem esik az ÁFA hatálya alá.
A veszélyhelyezettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény a közterülethasználati díjakkal kapcsolatban az alábbi korlátozást tartalmazza:
A közterület e törvény szerinti használatára 2022. szeptember 30. napjáig a közterülethez közvetlenül csatlakozó vendéglátó üzletnek az üzemeltetője, bérlője vagy tulajdonosa közterület-használati hozzájárulás megfizetése nélkül ingyenesen jogosult.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a alapján a fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie, illetve a díjmegállapítást korlátozó jogszabályi rendelkezés hatályvesztése miatt a fenti módosítások 2022. július 1-jén lépnek hatályba.