Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 12/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 19- 2023. 01. 02

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 12/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.19.

Mencshely község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekezdésében, továbbá Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A helyi adókról szóló 12/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként évi 20 000.- Ft.”

„(3) A 3. § (2) bekezdésben meghatározott adómérték esetében a mencshelyi lakóhellyel rendelkező ingatlantulajdonos tulajdonában lévő lakóingatlan után az adózó kedvezményre jogosult az alábbiak szerint:

a) az adótárgyra, mint mencshelyi lakóhelyre történő bejelentkezés, és lakcímkártyával igazolt lakóhelyen tartózkodás esetén 60% mértékű kedvezmény,

b) a 65 év feletti egyedül élő mencshelyi lakóhellyel rendelkező adózó esetén, akinek a havi jövedelme nem haladja meg a 100 000.- Ft-ot, a kedvezmény mértéke 75%.

(4) A 3. § (3) bekezdésében biztosított kedvezmény csak egy adótárgy után vehető igénybe”

2. § A helyi adókról szóló 12/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Az adó mértéke 500.- Ft/m2

3. § A helyi adókról szóló 12/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet 1/C. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § Az építményadó vonatkozásában adókedvezményre jogosult az a mencshelyi lakóhellyel rendelkező adóalany, aki több építmény tulajdonosa. Az adókedvezmény mértéke az adózó tulajdonában lévő legkisebb hasznos alapterületű építmény után fizetendő adó 80%-a”

4. § A helyi adókról szóló 12/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az adó mértéke 15.- Ft/m2

(A Htv. 19. §-ában foglalt mentességeken kívül mentesül a telekadó alól a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke kivételével)

„6. Mentes az adó alól a több telekkel rendelkező, mencshelyi lakóhellyel rendelkező adóalany, a tulajdonában lévő telkek közül a legkisebb térmértékű telek után”

6. § A helyi adókról szóló 12/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 500.- Ft.”

7. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 12/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése.

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.