Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 27- 2022. 10. 27

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.27.

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a módosításokkal egységes szerkezetben című 10/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. október 27-én lép hatályba, és 2022. október 28-án hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

Kormányzati funkciókód

Száma

Elnevezése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011140

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013320

Köztemető-fenntartás és –működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236

Országos közfoglalkoztatási program

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

042130

Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

042220

Erdőgazdálkodás

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterület-kezelés

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

082044

Könyvtári szolgáltatások

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

082094

Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052

Házi segítségnyújtás

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás