Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 17- 2022. 12. 17

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.17.

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Karancsalja Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 364 514 942 Ft-ban határozza meg, az 1. sz. melléklet szerint:

a) tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét 271 746 794 Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét 237 053 288 Ft

c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6 593 277 Ft

d) irányító szerv alá tartozó kv. szervek tám. 120 868 377 Ft

e) előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 92 768 148 Ft

f) kiadás főösszegét 364 514 942 Ft

g) bevételi főösszegét 364 514 942 Ft összegben állapítja meg

(2) A képviselő-testület a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését a 2. sz. melléklet szerint 83 525 161 Ft bevétellel és 83 525 161 Ft kiadással, a bevételi előirányzatokon belül:

a) a működési bevételeket 6 075 919 Ft

b) előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 2 345 320 Ft

c) a központi irányítószervi támogatás 75 103 922 Ft

d) a kiadási előirányzaton belül:

e) a személyi juttatásokat 61 281 301 Ft

f) a munkaadókat terhelő járulékokat 9 057 569 Ft

g) a dologi kiadásokat 10 884 057 Ft

h) beruházási kiadások 2 302 234 Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Napfény Óvoda 2022. évi költségvetését az 3. sz. melléklet szerint 46 183 373 Ft bevétellel, 46 183 373 FtFt kiadással, a bevételi előirányzatokon belül:

a) a működési bevételeket 242 003 Ft

b) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 176 915 Ft

c) a központi, irányító szervi támogatásokat 45 764 455 Ft

d) a kiadási előirányzaton belül:

e) a személyi juttatásokat 32 337 160 Ft

f) a munkaadókat terhelő járulékokat 4 824 400 Ft

g) a dologi kiadásokat 8 969 638 Ft

h) beruházások 52 175 Ft

összegben hagyja jóvá.”

2. § A Karancsalja Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő – testület az Önkormányzat tartalékait 2 713 085 Ft összegben hagyja jóvá.”

3. § A Karancsalja Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg: Karancsalja Község Önkormányzata: 23 fő, ebből:

a) 1 fő teljes munkaidős választott tisztségviselő - polgármester

b) 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott

c) 3 fő teljes munkaidős Mtv. hatálya alá tartozó

d) 12 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatott

e) 1 fő tiszteletdíjas alpolgármester

f) 5 fő tiszteletdíjas képviselő.”

4. § Ez a rendelet 2022. december 17-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.